Poziv mještanima Općine Lobor za iskaz interesa

Poziv mještanima Općine Lobor za iskaz interesa

Molimo mještane općine Lobor ukoliko udovoljavaju uvjetima iz Poziva da se javne u Općinu Lobor, kako bi Općina mogla na vrijeme prijaviti na pilot projekt i osigurati sredstva za mlade

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Poziv je objavljen do iskorištenja sredstva, dakle riječ je o „najbržem prstu“.

Sažetak poziva je u nastavku:

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju:

 • Mlade obitelji i mlade s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
 • Sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja). Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici koji sklope dodatke i izmjene ugovora nakon objave ovog Poziva, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne povećava iznos ugovorene najamnine.
  Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici s najmodavcem ne mogu biti srodnici po krvi u ravnoj liniji, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana.

Mladima u smislu ovog Poziva smatraju se:
državljani Republike Hrvatske

 • mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave
 • zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • koji nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • oba bračna/izvanbračna druga su državljani Republike Hrvatske
 • oba bračna/izvanbračna druga su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • bračni/izvanbračni drugovi nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja oba bračna/izvanbračna druga, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u RH
 • bračni/izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • ni jednom od bračnih/izvanbračnih drugova nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Mladom obitelji u smislu ovog Poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i
ispunjava sljedeće uvjete:

 • roditelj je državljanin Republike Hrvatske
 • roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore
 • roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično
 • mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH
 • roditelj nema u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu
 • roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

FINANCIRANJE

Obzirom na mogućnost korištenja sredstava Središnjeg državnog ureda, sredstva sufinanciranja mogu se koristiti samo u 2023. godini. Prijavitelj je dužan provesti javni poziv mladim obiteljima i mladima za dostavu prijava za sufinanciranje troškova stanovanja sukladno odredbama ovog Poziva do 31. listopada 2023. godine. Rok za dostavu Zahtjeva za isplatu sredstava Središnjem državnom uredu je najkasnije 15. studenoga 2023. godine.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju je 19.440,00 EUR (146.470,68 kuna) za najviše 10 korisnika.

 • Financijska potpora po korisniku iznosi:
  Za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR (1.356,21 kuna) mjesečno
  Za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR (904,14 kuna) mjesečno

Više o natječaju dostupno na poveznici.

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor 49253, podnesu zahtjev za priznavanje prava na troškove stanovanja.

Odredbama novog Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22) regulirano je ostvarivanje prava na troškove stanovanja i to:

 • pravo na naknadu za ogrjev koja se isplaćuje u srazmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja,
 • troškovi stanovanja isplaćuju se mjesečno na temelju priloženih računa,
 • troškovi stanovanja su: najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, troškovi za vodne usluge te troškovi nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

U skladu sa novim zakonskim odredbama korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice za sve članove kućanstva, odnosno presliku dozvole boravka (za stranca),
 • presliku Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (NOVO),
 • izjavu da se grije na drva,
 • presliku kartice tekućeg ili žiro računa ili potvrdu banke o IBAN-u,
 • dokaze u vezi stanovanja,
 • uplatnicu/račun za podmirenje režijskih troškova,

Korisnik je obavezan svaki mjesec dostaviti mjesečni zahtjev za isplatu naknade troškova stanovanja u kojem je dužan specificirati troškove stanovanja čije podmirenje traži u tom mjesecu te priložiti račune. Mjesečni zahtjev za isplatu naknade za troškove stanovanja podnosi se na propisanom obrascu, te se za mjesec za koji nije podnio zahtjev za isplatu korisniku neće isplatiti naknada za troškove stanovanja.

Troškovi telefona, TV pristojbe, pričuve ili odvoza i zbrinjavanja otpada ne smatraju se troškovima stanovanja.

Isplata mjesečne naknade za troškove stanovanja vršiti će se izravno davateljima usluga na ime i za račun korisnika, a troškovi za ogrjev na tekući ili žiro račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

Traženu dokumentaciju sa popunjenim zahtjevom za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja potrebno je dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, Trg svete Ane 26, radnim danom od 07:30-15:30 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, ili na web stranici Općine Lobor.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor na tel: 049/430-531 ili osobnim dolaskom radnim danom Općine Lobor od 07:30-15:30 sati.

Obrazac-Zahtjev-za-priznavanje-prava-na-naknadu-za-troškove-stanovanja
Obrazac-Mjesečni-zahtjev-za-isplatu-naknade-za-troškove-stanovanja
Obrazac-Izjava-o-načinu-grijanja-na-drva-

Načelnica

Ljubica Jembrih

 

Natječaj za sportske stipendije

Na temelju članka 2. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, br. 44/22), načelnica općine Lobor raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU SPORTSKE STIPENDIJE

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu sportskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023. godinu pojedincima sportašima koji postižu vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.
Ukupno se dodjeljuju 2 (dvije) sportske stipendije.
Visina stipendije propisana je Pravilnikom.
Stipendije se odobravaju mjesečno za školsku, odnosno akademsku godinu, najviše za 10 mjeseci tekuće godine.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Lobor, a čiji su rezultati vrjednovani i potvrđeni od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 3.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor ili preuzeti putem mrežnih stranica općine.

Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
• preslika važećeg rješenja o razvrstavanju sportaša sukladno Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,
• preslika osobne iskaznice – za maloljetne osobe: potvrda o prebivalištu i iskaznica roditelja ili staratelja,
• potvrda/dokaz u članstvu u sportskom klubu/udruzi (preslika natjecateljske/članske iskaznice),
• potvrda sportskog kluba/udruge o urednom i redovnom obavljanju sportskih zadaća – priprema, treninga i natjecanja,
• uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da nije zaposlen,
• izjava da se ne prima stipendija po istoj osnovi od neke druge pravne osobe
• obrazac izjave GDPR..

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici putem preporučene pošte ili osobno u Jedinstveni upravni odjel općine Lobor s naznakom:

“ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA
SPORTAŠIMA OPĆINE LOBOR – NE OTVARAJ”
Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja
za dodjelu sportskih stipendija općine Lobor
Općina Lobor
Trg svete Ane 26, 49 253 Lobor

Zahtjevi se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Lobor.
Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi nakon navedenog roka, neće se smatrati važećim.
Podnošenjem prijave za dodjelu sportske stipendije, budući korisnik stipendije prihvaća sve uvjete Javnog natječaja.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnome natječaju.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnositelju prijave.

Članak 4.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija izvršit će otvaranje i obadu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te izraditi prijedlog za odobravanje sportske stipendije.
Načelnica općine Lobor donosi Odluku o dodjeli stipendija, a ona se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Lobor.

Članak 5.

Između općine Lobor i stipendiste zaključuje se Ugovor o stipendiranju kojim se, u skladu s Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, između istih uređuju međusobni odnosi te prava i obveze.

Članak 6.

Zahtjevi dostavljeni izvan roka i/ili bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

U nastavku slijedi dokumentacija:

Zahtjev za dodjelu sportske stipendije
Natječaj za dodjelu sportskih stipendija
OBRAZAC 1.-Privola o obradi osobnih podataka
OBRAZAC 2.-Izjava o neprimanju stipendija
Pravilnik o dodjeli sportskih stipendija sportašima-2022

Natječaja za učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 44/22.), u daljnjem tekstu: Pravilnik i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 07/13, 11/18, 06/20. i 11/21.), načelnica općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

OPĆI UVJETI

Članak. 1.

Općina Lobora objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Lobor za školsku godinu 2022./2023 u tri kategorije.

Zahtjevi se podnose isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ove obavijesti i mogu se podnijeti samo za jednu kategoriju stipendije.

Članak. 2.

Sukladno Pravilniku stipendije se dodjeljuju u tri kategorije i to:
A – stipendije za nadarene učenike i studente,
B – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju,
C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Učenici i studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak. 3.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji A imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole od najmanje 4,70
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,70,
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 4,50.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji B imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole od najmanje 3,00
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 3,00
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 3,00

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji C imaju:
• učenici/studenti koji su upisali prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu studija u neko od deficitarnih zanimanja utvrđenih u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika.
• učenici/studenti s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole/prethodnu godinu studija, odnosno završni razred na nižem stupnju školovanja s prosjekom ocjena od najmanje 2,80

Članak. 4.

A1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika
3. preslika svjedodžbi petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole (za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole) ili preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole (za učenike ostalih razreda srednje škole)
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

A2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu
3. prijepis ocjena prethodne godine studija
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole
5. preslika dekanove/rektorove nagrade iz prethodne godine
6. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika
3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog (osmog) razreda osnovne, odnosno srednje škole,
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. prijepis ocjena prethodne godine studija,
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
5. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

C1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).
C2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

Uz opću dokumentaciju propisanu točkom A1., A2., B1., B2., C1., i C2. ovog članka, zahtjevu treba priložiti još sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji za koju se podnosi zahtjev za stipendijom:

A kategorija – stipendije za nadarene učenike i studente:
1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti i obrazovanja sa zadnje godine završenog školovanja,
2. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranja izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu (satima volontiranja) sa zadnje godine završenog školovanja,
3. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta za učenike/studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija,
4. dokaz o posebnim okolnostima podnositelja zahtjeva,
5. dokaz o dekanovoj/rektorovoj nagradi iz prethodne akademske godine
6. dokaz o paralelno završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (glazbena, plesna, sportska..) u prethodnoj godini školovanja izdan od ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva.

B kategorija – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju:
1. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
2. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja,
3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika,
4. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranju izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu volontiranja (satima volontiranja), a zadnje godine završenog školovanja,
5. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole odnosno dva fakulteta za učenike ili studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija.

Članak. 5.

Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Lobor, a koji se obavezno objavljuje i može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 02.11.2022. godine, a u postupak obrade uzimaju se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjev se podnosi u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili osobno na adresu:

OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253,
uz naznaku: “Zahtjev za stipendiju-NE OTVARAJ”.

Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 14., 15., 16. i 17. Pravilnika.
Povjerenstvo, na temelju kriterija iz Pravilnika, vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za stipendije u kategoriji A i B.
Pravo na stipendiju u kategoriji C ostvaruju svi podnositelji zahtjeva sukladno uvjetima iz članka 7. Pravilnika.
Redoslijedne liste se objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici općine Lobor u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva.
Učenici kojima se odobre stipendije, bit će pozvani radi zaključivanja ugovora.
Stipendije će se isplaćivati od početka pa do kraja nastavne godine u 10 mjesečnih anuiteta.
Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine regulirat će se ugovorom.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

U nastavku slijedi dokumentacija:

Obrazac A – nadareni studenti
Obrazac B – stipendije po socijalnom statusu
Obrazac C-deficitarna zanimanja

Natječaj dodjela stipendija

Zaključak dodjela stipendija
Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima-2022

REDOSLJEDNA LISTA studentskih stipendija-KATEGORIJA C

REDOSLJEDNA LISTA studentskih stipendija-KATEGORIJA B

REDOSLJEDNA LISTA studentskih stipendija-KATEGORIJA A

REDOSLJEDNA LISTA učeničkih stipendija-KATEGORIJA C

REDOSLJEDNA LISTA učeničkih stipendija-KATEGORIJA B

REDOSLJEDNA LISTA učeničkih stipendija-KATEGORIJA A

 

ODLUKA o sufinanciranju/financiranju prehrane u školskoj kuhinji za djecu polaznike osnovne škole koja imaju prebivalište na području Općine Lobor

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Plana Proračuna za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lobor za 2022.godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 58/21 i 13/22), načelnica općine donosi slijedeću

ODLUKU

Članak. 1.

Općina Lobor će u školskoj godini 2022./2023. u vremenskom periodu od 05.09.2022. zaključno sa mjesecom lipnjem 2023. godine sufinancirati/financirati prehranu u školskoj kuhinji za djecu polaznike osnovne škole koja imaju prebivalište na području Općine Lobor.

Članak. 2.

Pravo na financiranje prehrane u školskoj kuhinji u punom iznosu (100 %) cijene koštanja ostvaruje roditelj ili staratelj:
– u slučaju ako je bilo koji član zajedničkog kućanstva korisnik nekog prava u sustavu socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb,
– koji ima troje ili više djece na redovnom školovanju, bilo to predškola, osnovna ili srednja škola ili fakultet i to za svu djecu polaznike osnovne škole,
– samohrani roditelj.

Članak. 3.

Pravo na sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji u iznosu od polovice iznosa (50 %) od mjesečne cijene koštanja školske kuhinje ostvaruje roditelj ili staratelj:
– čiji prihodi po članu domaćinstva ne iznosi više od 2.000,00 kuna mjesečno, u protekla tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

Članak. 4.

Zahtjev za financiranje ili sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji podnosi se u Općinu Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, zaključno sa 30.09.2022.godine.
Uz zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
– potvrdu o prebivalištu za oba roditelja/staratelja (fotokopija osobne iskaznice),
– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
– dokaze o statusu za ostale članove kućanstva (dokaz o redovitom polaženju srednje škole i fakulteta, potvrde ustanova o pohađanju redovitog programa predškole u dječjem vrtiću ili pri osnovnoj školi, za djecu koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor, dokaz o korištenju prava u sustavu socijalne skrbi putem Centra za socijalnu skrb, dokaz o statusu samohranog roditelja),                                                                                                                   – preslika kartice tekućeg/žiro računa sa podatkom o IBAN broju,
– potvrde o primanjima kućanstva ostvarena u protekla tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva,
– ostalu dokumentaciju kojom dokazuje status temeljem kojeg se podnosi zahtjev.

Članak. 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Lobor.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka-prehrana u školskoj kuhinji

Zahtjev_za_sufinanciranje_prehrane-LOBOR

IZJAVA o zajedničkom kućanstvu

Odluka-prehrana u školskoj kuhinji

NACRT Pravilnika o dodjeli stipendija općine Lobor – savjetovanje s javnošću

Objavljujemo NACRT Pravilnika o dodjeli stipendija općine Lobor.

Početak savjetovanja:  29.07.2022.

Završetak savjetovanja:  22.08.2022.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 22.08.2022. do 12,00 sati 

 Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Pravilnika stipendije-2022

Nacrt Pravilnika za dodjelu stipendija – Općina Lobor

Izvjestaj o provedenom savjetovanju -Pravilnik stipendije

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini

Više o dodjeli bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini možete pročitati u obrascima ispod:

Javni poziv:
Javni poziv

Obrasci:
Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-1
Stambeno zbrivanjanje – obrazac M-2
Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-3
Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-4

Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 2
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 3
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 4
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 5
Stmabeno zbrinjavanje – obrazac 6

Upute za prijavljivanje:
Upute za prijavitelje – mjera 1 – Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće
Upute za prijavitelje – mjera2 – Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana
Upute za prijavitelje – mjera 3 – Sufinanciranje kamate stambenog kredita za kupnju ili gradnju nekretnine
Upute za prijavitelje – mjera 4 – Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju

Odluka:
Odluka

Rezultati Javnog poziva dodjeli bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini:

Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini