Skraćeni zapisnik s konstituirajuće sjednice savjeta mladih općine Lobor održane 29.1.2022.

SKRAĆENI ZAPISNIK
SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE SAVJETA MLADIH OPĆINE LOBOR
ODRŽANE 29.01.2022. GODINE (SUBOTA) U DOMU LOBOR
TRG SVETE ANE 30, S POČETKOM U 17,00 SATI

NAZOČNI: Dragutin ADANIĆ, Katarina PLANCUTIĆ, Natalija LEVAK, Martin KUHARIĆ, David MARTINUŠ, Danijela NOVOSEL, Goran BUŽIĆ, Tea CVETKO, Karlo IVANUŠ, Ljubica JEMBRIH, Ivanka MARTINUŠ

IZOSTALI: Ema LOPARIĆ, Lucija JEMBRIH,

Predsjednik Općinskog vijeća Dragutin Adanić pozdravio je sve nazočne, otvorio je sjednicu i utvrdio kvorum.
Zahvalio se na odazivu.
Predsjednik predlaže dnevni red iz poziva.

Prijedlog je prihvaćen sa 8 (osam) glasova ZA-jednoglasno, te je dnevni red glasio:

DNEVNI RED:

 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih,
 2. Razno.

Ad. 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih,

Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Predložena je Katarina Plancutić za predsjednicu Savjeta mladih, te Martin Kuharić za zamjenika predsjednice Savjeta mladih.
Prijedlog je dan na glasanje.

ZAKLJUČAK:

Sa 8 (osam) glasova ZA, usvojen izabrana je predsjednica Savjeta mladih, te je Predsjednik općinskog vijeća čestitao novoizabranoj predsjednici i zamjeniku predsjednice. Predsjednica Savjeta mladih Katarina Plancutić se zahvalila.

Ad.2 Razno

Načelnica Ljubica Jembrih se javlja za riječ, ističe kako je izuzetno ponosna što je oformljen prvi Savjet mladih u Loboru, te dodaje kako je potrebno donijeti plan i program na slijedećoj sjednici. Jedan član Savjeta mladih ima pravo sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, međutim on nema pravo glasanja o predmetnim točkama.

SJEDNICA JE ZAVRŠENA U 17,25 sati

ZAPISNIK VODILA: Ivanka Martinuš

KLASA: 007-04/22-01/01
URBROJ: 2140-20-01-22-02
Lobor, 29.01.2022. god

ZAPISNIK USVOJEN:

Dana:___________ 2022. godine

na ___ sjednici Savjeta mladih

Predsjednik Savjeta mladih

Odluka o izboru članova i zamjenika članova savjeta mladih općine Lobor

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A L O B O R
O p ć i n s k o Vijeće

KLASA: 007-04/21-01/04
URBROJ: 2211/05-01-21-10
Lobor, 29.12.2021. god.

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/41.), članka 6. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 30/21), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOBOR na 08. sjednici održanoj 29.12.2021. godine donijelo je

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKE ČLANOVA
SAVJETA MLADIH OPĆINE LOBOR

Članak 1.

U savjet mladih Općine Lobor izabrani su:

1.Član: KATARINA PLANCUTIĆ

Zamjenik člana: NATALIJA LEVAK

2. Član: DAVID MARTINUŠ

Zamjenik člana: DANIJELA NOVOSEL

3. Član: MARTIN KUHARIĆ

Zamjenik člana: GORAN BUŽIĆ

4. Član: TEA CVETKO

Zamjenik člana: KARLO IVANUŠ

5. Član: EMA LOPARIĆ

Zamjenik člana: LUCIJA JEMBRIH

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Dragutin Adanić, bacc.ing.sec

DOSTAVITI:

 1. KZŽ, Službeni glasnik KZŽ
 2. Članovima i zamjenicima članova,
 3. www.lobor.hr
 4. Uz zapisnik, ovdje
 5. Pismohrana, ovdje

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike/zamjenice

Temeljem članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 30/21), Općinsko vijeće Općine Lobor objavljuje Odluku za

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike/zamjenice

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/članice Općinskog savjeta mladih Općine Lobor i njihove zamjenike/zamjenice (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Lobor (dalje u tekstu: Općina) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

Savjet mladih čini 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika i 5 (pet) zamjenika članova.

III.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Lobor.

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,
 • neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih,
 • stipendisti Općine Lobor (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

V.

Sukladno točki I.- IV. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike istaknu na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine (www.lobor.hr) pod “Natječaj” i to:

 • SM-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Županijskog savjeta mladih, uz koji se prilaže obrazac SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

 a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih

 • SM-2 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih –predlagatelj – neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SM-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih).

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:

 • životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),
 • presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana (za člana i zamjenika člana),
 • ispunjenu Izjavu kandidata/ kandidatkinja o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac SM- 3)

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine.

Prijave sastavljene prema točki V. Javnog poziva  dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor osobno ili elektroničkom poštom na opcina@lobor.hr skenirane u PDF ili JPG formatu ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općina Lobor, Komisija za izbor i imenovanja, Lobor, Trg svete Ane 26, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Općinskog savjeta mladih”.

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se na mrežnim stranicama Općine i dostavljaju Općinskom vijeću.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Općine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

VIJEĆA LOBOR

Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

JAVNI POZIV-SAVJET MLADIH 2021

SAVJET MLADIH-Javni poziv

Javni poziv – Savjet mladih – Obrasci

ODLUKA o osnivanju savjeta mladih-2021