Ivanka Martinuš

Pročelnica

ivanka.martinus@lobor.hr
(099) 214-5392

Natalija Bukal

Viši stručni suradnik za financije


Martina Petrovečki

Referent za opće poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu

Dragutin Mikac

Komunalni djelatnik - grobar

(099)263-2021


Kristijan Kunštek

Viši stručni suradnik - poljoprivredni redar


Jedinstveni upravni odjel

Trg Svete Ane 26
49253 Lobor, Hrvatska
Krapinsko-zagorska županija

Tel: (049) 430-531
Fax: (049) 430-090
Email: opcina@lobor.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak
7:30 – 15:30 sati
Pauza
10:30 – 11:00 sati