POZIV za dostavu ponuda-Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Osnovne škole Petrova Gora

KLASA: 402-05/23-01/03
URBROJ: 2140-20-03-23-04
Lobor, 22.03.2023. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-38

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Uređenju i opremanju dječjeg igrališta Osnovne škole Petrova Gora.
2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
3. Ponuda se zaključno dostavlja najkasnije do 07.04.2023. godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA OSNOVNE ŠKOLE “PETROVA GORA”.
7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Stručno Povjerenstvo za
Postupak jednostavne nabave

DOSTAVITI:
1. www.lobor.hr ,
2. Pismohrana, ovdje.

Dokumentacija-DJEČJE IGRALIŠTE PETROVA GORA

392_TROŠKOVNIK_IGRALIŠTE_LOBOR_ponudbeni

NACRT-Odluke o socijalnoj skrbi-javno savjetovanje

Općina Lobor otvara savjetovanje sa javnošću na NACRT

Odluke o socijalnoj skrbi

Početak savjetovanja: 09.03.2023.

Završetak savjetovanja: 16.03.2023.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 16.03.2023. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

 

Odluka o socijalnoj skrbi 2023-nacrt

OBRAZAC-SAVJETOVANJE-Odluka o socijalnoj skrbi

OBAVIJEST O ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE NC2341 (ŽC2128-Beljaki-Jakopići)

Predmet: OBAVIJEST O ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE NC2341 (ŽC2128-Beljaki-        Jakopići)

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Izvođač radova na Aglomeraciji Lobor-Zlatar-Zabok izvoditi radove dana 07.03.2023. godine na dijelu nerazvrstane ceste NC 2341 (ŽC2128-Beljaki-Jakopići) od ambulante prema Jakopićima i Crkvi M. B Gorske, pa će ista biti zatvorena za promet.

Obilazni pravac za dionicu ceste (ŽC2128-Beljaki-Jakopići) je Ulica F.H. Kiša-K. Š. Đalskog – T. Martinuša.

Poziv za dostavu ponuda je nadmetanje za komunalnu djelatnost provođenja mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A L O B O R

KLASA: 500-01/23-01/01
URBROJ: 2140-20-03-23-07
Lobor, 28.02.2023. god.

Na temelju članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 63C/21) i članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.) i izmjena Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-01/23-01/02, URBROJ: 2140-20-03-23-02, od 27.02.2023.), objavljuje se

POZIV
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-14/23.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) Telefonski broj: 049/430-531, broj telefaksa:049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za komunalnu djelatnost provođenja mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
1. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnik robe.
2. Ponuda se dostavlja u roku od 6 dana, računajući od dana objave ovog poziva, zaključno sa 07.03.2023. godine
3. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
4. Ponuda mora biti ispisana neizbrisivom tintom.
5. Ponuda mora biti uvezena u cjelinu, a stranice se označavaju brojem, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranice.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA PROVOĐENJE MJERA OBAVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ”.
8. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
9. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
10.Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.
11.Natječaj se provodi za razdoblje do 31.12.2023. godine.
12.U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13.Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor od 08,00 do 15,00 sati, na adresi Trg sv. Ane 26, Lobor, putem e-mail-a: opcina@lobor.hr, telefona: 049/430 531, fax: 049/430 090, ili osobno u uredu.

Povjerenstvo za nabavu

DOSTAVITI:
1. web, oglasna ploča
2. Pismohrana, ovdje.

Dokumentacija-natječaj komunalne djelatnosti DERATIZACIJA 2023

Obavijest o zatvaranju dionice ceste NC2341 (ŽC2128-Beljaki-Jakopići)

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Izvođač radova na Aglomeraciji Lobor-Zlatar-Zabok izvoditi radove na dijelu nerazvrstane ceste NC 2341 (ŽC2128-Beljaki-Jakopići) od ambulante prema Jakopićima i Crkvi M. B Gorske, pa će ista biti zatvorena za promet.

Obilazni pravac za dionicu ceste (ŽC2128-Beljaki-Jakopići) je Ulica F.H. Kiša-K. Š. Đalskog – T. Martinuša.

NACRT-Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Lobor

Općina Lobor otvara savjetovanje sa javnošću na NACRT

Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Lobor

Početak savjetovanja: 17.02.2023.

Završetak savjetovanja: 03.03.2023.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 03.03.2023. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

OBRAZAC-SAVJETOVANJE-Odluka agrotehničke mjere

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi 2023-NACRT

OBAVIJEST O ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE NC257 (ŽC2128-Vlaheki)

Predmet: OBAVIJEST O ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE NC257 (ŽC2128-Vlaheki)

Poštovani,
obavještavamo Vas da Općina Lobor provodi projekt Sanacije nestabilnog pokosa lokacije Završje Loborsko-Vlaheki, uz nerazvrstanu cestu NC257 (ŽC2128-Vlaheki), koji je 100% sufinanciran sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Izvođač radova je VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o., Miličićeva ulica 8, 49290 Klanjec.
Navedena dionica ceste bit će privremen zatvorena za sav promet tri radna dana od 17.02.2023. godine, dok će ostale dane na navedenoj dionici ceste moći prometovati samo vozila stanara i školski autobus.
Obilazni pravac za nerazvrstanu cestu NC257 Vlaheki je
• NC258 (Vlaheki-Viški)-NC2572 (naselje Horvati-Vlaheki)
Obilazni pravac za dionicu ceste NC2571 (Vlaheki-Flinti) je Ulica Josipa Vedrine-Flinti.

 

Obavijest o zatvaranju prometa

Obavijest o prekidu opskrbe električnom energijom

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom mjernog mjesta:
0300025563, VOJNOVEC LOBORSKI BB,

VOJNOVEC LOBORSKI 0300032277,

PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300048456,

PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300032285,

PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300033095,

PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0301217780,

PETROVA GORA 15 B, PETROVA GORA

Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen:
dana 15.02.2023
u vremenu 09:00 do 14:00

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.
Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpvarazdin@hep.hr ili telefon 0800 300 403.