JAVNI POZIV za dostavu ponuda-Izgradnja grobova na grobljima

KLASA: 363-01/22-01/05
URBROJ: 2140-20-22-02
Lobor, 02.12.2022. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-28/22.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je povjeravanje poslova na Izgradnji grobova na grobljima za razdoblje od 1 godine.
2. Radove na Izgradnji grobnica na grobljima treba izvoditi po važećim propisima vezanim uz predmet natječaja i troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije.
3. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika.
4. Ponuda se dostavlja zaključno sa 09.12.2022. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
5. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u troškovniku koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Alternativne ponude nisu dopuštene.
8. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZGRADNJU GROBOVA NA GROBLJIMA”.
9. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
10. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
11. Kriterij za odabir je najniža cijena.
12. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz troškovnika.
14. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcina@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

Dokumentacija-IZGRADNJA GROBNICA- 2022

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima u 2022. god

Načelnica Općine Lobor donijela je Odluku o isplati prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Lobor u 2022. godini.

Uvjeti za isplatu božićnice
Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da umirovljenici imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Lobor, imaju navršenih 55 godina života i da su korisnici invalidske, starosne ili obiteljske mirovine, mirovine ostvarene sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba te da im iznos mirovine ne prelazi 2.000,00 kn.

Iznosi božićnice
Božićnica se isplaćuje u novcu, u sljedećem iznosu:
– 200,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama manjom od 2.000,00 kn

Korisnici inozemnih mirovina
Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 2.000,00 kn.

Način isplate
Božićnica će se isplaćivati tijekom prosinca 2022. godine na tekuće račune umirovljenika.
Iznimno, umirovljenicima koji nemaju tekuće račune božićnica će se isplatiti u gotovini putem općinske blagajne.

Podnošenje zamolbe za isplatu
Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor zamolbu za isplatu, uz koju se prilaže:
– odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne),
– broj tekućeg računa,
– kopija važeće osobne iskaznice.
Zahtjevi se podnose Općini Lobor do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, radnim danom od 8,00-15,30 sati.

Zaštita osobnih podataka
Umirovljenici koji žele ostvariti pravo na isplatu božićnice, trebaju dati privolu Općini Lobor za obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata nije moguća.
Osobne podatke umirovljenika zaprimljene od HZMO Općina Lobor koristit će u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu isplate božićnice, te se u druge svrhe neće koristiti.
Općina Lobor kao voditelj obrade osobnih podataka jamči tajnost prikupljenih osobnih podataka.
Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno, bez zakonske osnove. Općina se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Obrazac-Zahtjeva

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) u 2022. god

NACRT STRATEGIJE TURIZMA OPĆINE LOBOR za razdoblje od 2022. do 2030. godine

Objavljujemo NACRT STRATEGIJE TURIZMA OPĆINE LOBOR za razdoblje od 2022. do 2030. godine.

Početak savjetovanja: 15.11.2022.

Završetak savjetovanja: 14.12.2022.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 14.12.2022. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

Strategija

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Strategija turizma-2022

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA PAMETNE OPĆINE LOBOR za razdoblje do 2026. godine

Objavljujemo NACRT STRATEGIJE RAZVOJA PAMETNE OPĆINE LOBOR za razdoblje do 2026. godine.

Početak savjetovanja: 15.11.2022.

Završetak savjetovanja: 14.12.2022.

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr zaključno do 14.12.2022. do 12,00 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli obrasci bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Lobor.

OPĆINA LOBOR – STRATEGIJA PAMETNE OPĆINE

OBRAZAC-za-savjetovanje-o-nacrtu-Strategija pametne općine Lobor-2022

Obavijest o zatvaranju LC22016

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU

Dionica javne ceste L22016, D29 – Stari Golubovec – Lobor (Ž2128) od Lobora u duljini od 4,60 km biti će zatvorena za promet u utorak i srijedu, 15. i 16. listopada 2021. zbog održavanja testiranja WRC tvorničke momčadi “ŠKODA Motorsport”.
Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 7.30 do 18.30 sati, a u iznimnim slučajevima propuštati će se vozila hitnih službi.

Obilazni pravac je Lobor – Cebovec – Novi Golubovec i obratno.

Organizacijski odbor WRC Croatia Rallya

PRIJEDLOG VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE LOBOR-JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/22) te Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor za javnu raspravu (KLASA: 350-02/21-01/02; URBROJ: 2140-20-04-22-55 od 03.11.2022. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor

1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje u tekstu: Plan) održati će se u razdoblju od 8. do 21. studenog 2022. godine.
2. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine Lobor, Lobor, Trg svete Ane 26, radnim danom od 8 do 13 sati.
3. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
4. Javno izlaganje održat će se 11. studenog 2022. godine s početkom u 13 sati, u Općini Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 21. studenog 2022. godine predajom u pisarnicu Općine Lobor, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

P R O Č E L N I C A JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Ivanka Martinuš, dipl. ing.

 

Informacija o javnoj raspravi

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4g_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4f_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4e_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4d_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4c_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4b_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4a_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3c_ogranicenja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3b_mjere

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3a_zaštita

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2f_plin

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2e_odvodnja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2d_voda

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2c_vg

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2b_Elektroopskrba

1-3 PPUO_Lobor_VI ID – PP-2a_ek_

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1c_promet

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1b_namjena

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1a_naselja

PPUO Lobor VI ID – tekst PP

NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 10. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 33/22), Općinska načelnica raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Predmet ovog Natječaja je podnošenje prijava za dodjelu potpore za ulaganja u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2022. godini sukladno utvrđenim uvjetima i kriterijima u Pravilniku potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Lobor za tu namjenu.

Ovim Natječajem utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu s pripadajućom dokumentacijom.

II. NAMJENA POTPORA

Općina Lobor će u 2022. godini dodjeljivati potpore u poljoprivredi za sljedeće aktivnosti i mjere:
1. Mjera 1: Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke,
2. Mjera 2: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača,
3. Mjera 3: Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća,
4. Mjera 4: Poticanje ekološke proizvodnje,
5. Mjera 5: Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2022. godini, dakle i prihvatljivi troškovi prije objave ovog Natječaja. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za troškove PDV-a.
Potpore Općine Lobor isplaćivat će se korisnicima potpore temeljem Pravilnika do utroška planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za tekuću proračunsku godinu.

Za dodjelu potpora za ulaganje u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2022. godini, planirano je ukupno 50.000,00 kuna za svih pet mjera.

III. PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

Korisnici potpore mogu biti:
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva
• obrtnici
• trgovačka društva i druge pravne osobe
koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko – zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Lobor, realiziraju investiciju za koju traže potporu na području Općine Lobor te ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Natječajem.

Korisnici potpora temeljem navedenog Pravilnika moraju imati:
• podmirene dospjele obveze prema Općini Lobor
• podmirene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

IV. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE

Mjera 1. – Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi osiguranja usjeva, nasada i stoke prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos potpore po jednom korisniku iznosi 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• policu premije osiguranja
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 2. – Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi umjetnog osjemenjivanja krava i krmača prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• račun, odnosno predračun od strane veterinarske ambulante.

Korisnik po Mjeri 1. i 2. ukupno može ostvariti 2.500,00 kuna godišnje.

Mjera 3. – Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabava sadnica vinove loze, voćaka, bobičastog voća te povrća u smislu povećanja proizvodnje. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.
• račun, odnosno predračun za troškove nabave sadnica voća i povrća
• kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojeg je vidljivo da su nasadi na području Općine Lobor.

Mjera 4. Poticanje ekološke proizvodnje

Potpora će se odobriti korisniku za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji voća i povrća, odnosno svi troškovi do dobivanja EKO-znaka. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše do 3.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 5. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabave opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 50,00 kuna po pčelinjoj zajednici do maksimalnog iznosa do 3.000,00 kuna.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.
• potvrdu pčelarske udruge o broju košnica.
V. POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu potpore sastavni su dio ovog Natječaja. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, 49 253 Lobor ili na mrežnim stranicama Općine. Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku aktivnost pojedinačno na predviđenom obrascu.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev, popunjava se isključivo osobno od strane podnositelja zahtjeva te se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjeve za dodjelu potpora za različite aktivnosti, ali potporu može ostvariti samo za jednu mjeru u tekućoj godini, osim u slučaju za mjeru 1. i 2. prema članku 9. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu.
Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆNA LOBOR
Trg svete Ane 26
49 253 Lobor

s naznakom

“ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE U POLJOPRIVREDI
U 2022. GODINI – NE OTVARATI”

Rok za dostavu zahtjeva na prethodnu adresu je do 20. prosinca 2022., odnosno do iskorištenja financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Općine Lobor
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

Popis dokumentacije – prilog 1.

Zahtjev za potporu – prilog 2.

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti – prilog 3.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Kriteriji bodovanja – prilog 5.

Pravilnik o dodjeli potpora u poljoprivredi za 2022. godinu

Natječaj za sportske stipendije

Na temelju članka 2. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, br. 44/22), načelnica općine Lobor raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU SPORTSKE STIPENDIJE

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu sportskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023. godinu pojedincima sportašima koji postižu vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.
Ukupno se dodjeljuju 2 (dvije) sportske stipendije.
Visina stipendije propisana je Pravilnikom.
Stipendije se odobravaju mjesečno za školsku, odnosno akademsku godinu, najviše za 10 mjeseci tekuće godine.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Lobor, a čiji su rezultati vrjednovani i potvrđeni od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 3.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor ili preuzeti putem mrežnih stranica općine.

Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
• preslika važećeg rješenja o razvrstavanju sportaša sukladno Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,
• preslika osobne iskaznice – za maloljetne osobe: potvrda o prebivalištu i iskaznica roditelja ili staratelja,
• potvrda/dokaz u članstvu u sportskom klubu/udruzi (preslika natjecateljske/članske iskaznice),
• potvrda sportskog kluba/udruge o urednom i redovnom obavljanju sportskih zadaća – priprema, treninga i natjecanja,
• uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da nije zaposlen,
• izjava da se ne prima stipendija po istoj osnovi od neke druge pravne osobe
• obrazac izjave GDPR..

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici putem preporučene pošte ili osobno u Jedinstveni upravni odjel općine Lobor s naznakom:

“ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA
SPORTAŠIMA OPĆINE LOBOR – NE OTVARAJ”
Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja
za dodjelu sportskih stipendija općine Lobor
Općina Lobor
Trg svete Ane 26, 49 253 Lobor

Zahtjevi se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Lobor.
Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi nakon navedenog roka, neće se smatrati važećim.
Podnošenjem prijave za dodjelu sportske stipendije, budući korisnik stipendije prihvaća sve uvjete Javnog natječaja.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnome natječaju.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnositelju prijave.

Članak 4.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija izvršit će otvaranje i obadu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te izraditi prijedlog za odobravanje sportske stipendije.
Načelnica općine Lobor donosi Odluku o dodjeli stipendija, a ona se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Lobor.

Članak 5.

Između općine Lobor i stipendiste zaključuje se Ugovor o stipendiranju kojim se, u skladu s Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, između istih uređuju međusobni odnosi te prava i obveze.

Članak 6.

Zahtjevi dostavljeni izvan roka i/ili bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

U nastavku slijedi dokumentacija:

Zahtjev za dodjelu sportske stipendije
Natječaj za dodjelu sportskih stipendija
OBRAZAC 1.-Privola o obradi osobnih podataka
OBRAZAC 2.-Izjava o neprimanju stipendija
Pravilnik o dodjeli sportskih stipendija sportašima-2022

Natječaja za učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 44/22.), u daljnjem tekstu: Pravilnik i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 07/13, 11/18, 06/20. i 11/21.), načelnica općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

OPĆI UVJETI

Članak. 1.

Općina Lobora objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Lobor za školsku godinu 2022./2023 u tri kategorije.

Zahtjevi se podnose isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ove obavijesti i mogu se podnijeti samo za jednu kategoriju stipendije.

Članak. 2.

Sukladno Pravilniku stipendije se dodjeljuju u tri kategorije i to:
A – stipendije za nadarene učenike i studente,
B – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju,
C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Učenici i studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak. 3.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji A imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole od najmanje 4,70
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,70,
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 4,50.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji B imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole od najmanje 3,00
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 3,00
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 3,00

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji C imaju:
• učenici/studenti koji su upisali prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu studija u neko od deficitarnih zanimanja utvrđenih u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika.
• učenici/studenti s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole/prethodnu godinu studija, odnosno završni razred na nižem stupnju školovanja s prosjekom ocjena od najmanje 2,80

Članak. 4.

A1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika
3. preslika svjedodžbi petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole (za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole) ili preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole (za učenike ostalih razreda srednje škole)
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

A2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu
3. prijepis ocjena prethodne godine studija
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole
5. preslika dekanove/rektorove nagrade iz prethodne godine
6. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika
3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog (osmog) razreda osnovne, odnosno srednje škole,
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. prijepis ocjena prethodne godine studija,
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
5. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

C1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).
C2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

Uz opću dokumentaciju propisanu točkom A1., A2., B1., B2., C1., i C2. ovog članka, zahtjevu treba priložiti još sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji za koju se podnosi zahtjev za stipendijom:

A kategorija – stipendije za nadarene učenike i studente:
1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti i obrazovanja sa zadnje godine završenog školovanja,
2. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranja izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu (satima volontiranja) sa zadnje godine završenog školovanja,
3. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta za učenike/studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija,
4. dokaz o posebnim okolnostima podnositelja zahtjeva,
5. dokaz o dekanovoj/rektorovoj nagradi iz prethodne akademske godine
6. dokaz o paralelno završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (glazbena, plesna, sportska..) u prethodnoj godini školovanja izdan od ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva.

B kategorija – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju:
1. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
2. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja,
3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika,
4. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranju izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu volontiranja (satima volontiranja), a zadnje godine završenog školovanja,
5. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole odnosno dva fakulteta za učenike ili studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija.

Članak. 5.

Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Lobor, a koji se obavezno objavljuje i može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 02.11.2022. godine, a u postupak obrade uzimaju se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjev se podnosi u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili osobno na adresu:

OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253,
uz naznaku: “Zahtjev za stipendiju-NE OTVARAJ”.

Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 14., 15., 16. i 17. Pravilnika.
Povjerenstvo, na temelju kriterija iz Pravilnika, vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za stipendije u kategoriji A i B.
Pravo na stipendiju u kategoriji C ostvaruju svi podnositelji zahtjeva sukladno uvjetima iz članka 7. Pravilnika.
Redoslijedne liste se objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici općine Lobor u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva.
Učenici kojima se odobre stipendije, bit će pozvani radi zaključivanja ugovora.
Stipendije će se isplaćivati od početka pa do kraja nastavne godine u 10 mjesečnih anuiteta.
Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine regulirat će se ugovorom.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

U nastavku slijedi dokumentacija:

Obrazac A – nadareni studenti
Obrazac B – stipendije po socijalnom statusu
Obrazac C-deficitarna zanimanja

Natječaj dodjela stipendija

Zaključak dodjela stipendija
Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima-2022

OBAVIJEST O PREKIDU NAPAJANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE-PETROVA GORA

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija Vašeg mjernog mjesta:
0300048456, PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300032277, PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300032285, PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300033095, PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300025563, VOJNOVEC LOBORSKI BB, VOJNOVEC LOBORSKI 0301217780, PETROVA GORA 15 B, PETROVA GORA

Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen:
dana 12.10.2022
u vremenu 09:00 do 10:30

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.
Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpvarazdin@hep.hr ili telefon 0800 300 403.