Obavijest o planiranom prekidu napajanja_HEP ODS Varaždin

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija mjernih mjesta:

0300032285, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

0301217780, PETROVA GORA 15 B, PETROVA GORA

0300033095, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

0300048456, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

0300032277, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

0300025563, VOJNOVEC LOBORSKI  BB, VOJNOVEC LOBORSKI

 

Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen:

dana 21.02.2024

u vremenu  09:00 do 14:00.

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva pitanja koristite adresu info.dpvarazdin@hep.hr ili telefon 0800 300 403.

JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), načelnica Općine Lobor raspisuje

JAVNI POZIV

za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE

 

       I. PREDMET

Načelnica Općine Lobor upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE, na lokaciji u Loboru, u razdoblju od 21.07., 26.-28.07.2024. godine (četiri dana).

Nakon pregleda i odabira ponuda Općina Lobor će sklopiti ugovor, kojim će se detaljno odrediti tehnički, opći i drugi uvjeti.

       II. TEHNIČKI UVJETI

Općina Lobor osigurava lokacije za izvođenje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, priključna mjesta električne energije i vode, te podmirenje potrošnje električne energije i potrošnju vode, a organizator je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju.

Organizator osigurava:

 • najam šatora: (u što spada: doprema, montaža, demontaža i otprema) dimenzije šatora minimalno: širina 20m × dužina 40m × visina bočne stranice 3m sa opremom šatora (stolovi, stolice/klupe, pozornice, rasvjeta i razglas), te pagoda za kuhinju širina 5m × dužina 5m
 • glazbu za svaki dan manifestacije, osim za termine koji su unaprijed određeni u općim uvjetima (prijavu i trošak ZAMP-a za sve dane manifestacije snosi organizator i za dane troškovi moraju biti uključeni u ponudu),
 • ugostiteljsku opremu, sam ili putem trećih osoba, sa ponudom hrane i pića, prema ponudi i dogovoru s Općinom Lobor,
 • potrebne suglasnosti nadležnih institucija (MUP, ZAMP,…)
 • red i sigurnost tijekom održavanja manifestacije,
 • čišćenje cijele korištene površine nakon završetka svakog dana manifestacije JANINE, te po završetku manifestacije očistiti prostor u roku od tri dana,
 • osigurati eko WC kabine (minimalno 4 kabine),
 • redovito zbrinjavanje otpada nakon završetka svakog dana manifestacije JANINE.

     III. OPĆI UVJETI

 • Prihod od zakupa montažnih objekata –štandova pripada Općini Lobor.

Općina Lobor u dogovoru s Organizatorom i prema svojim mogućostima, određuje lokaciju za postavljanje šatora i opreme, koje se predaju Organizatoru na korištenje za vrijeme održavanja manifestacije.

Organizator je dužan organizirati glazbene sastave za svaki dan manifestacije osim unaprijed određenih termina za glazbu.

Unaprijed određeni termini za glazbu su:

 • dana 21. srpnja (od 13,00-23,00 sata)

Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi prijedlog plana izvođenja programa (tablice u privitku) u protivnom će se ponuda odbiti.

Općina Lobor će, za svoje potrebe, promovirati manifestaciju JANINE u tisku, radiju, internet.

Pravo sudjelovanja po ovom javnom pozivu za organizaciju manifestacije JANINE imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini Lobor iz bilo koje osnove.

Organizator ne smije bez prethodne suglasnosti Općine Lobor ovlastiti treću osobu za organizaciju predmetne manifestacije. Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

     IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj – Javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju manifestacije JANINE” na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, zaključno s 20. veljače 2024. godine.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime natjecatelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima,
 2. Popunjeni obrazac Ponude, Troškovnika, Ponude dodatne vrijednosti, opis ugostiteljske ponude s cijenama i Izjave ponuditelja
 3. Za pravne osobe:
 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe,
 • potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
 1. Za fizičke osobe:
 • preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe,
 • potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
 1. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama,
 2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana,
 3. Izjavu ponuditelja o dostavi javnobilježnički ovjerovljene bjanko zadužnice u vrijednosti od 10.000,00 € (slovima: desettisuća eura), prilikom potpisivanja ugovora, za osiguranje ispunjenja ugovora, te naknade štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ovog ugovora.
 4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

     V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA

Ponude se ne otvaraju javno, a o rezultatu nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke. Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune, odnosno koje ne nude sve stavke neće se razmatrati.

Kriteriji za odabir najpogodnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 1. Najpovoljnija ponuda po ovom pozivu-broj bodova od 0-10
 2. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.) – broj bodova od 0-10,
 3. Dosadašnje dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija – broj bodova od 0-10.
 4. Financijski elementi ponude (troškovnik) – broj bodova od 0-10.

    VI. SKLAPANJE UGOVORA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lobor. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Općina Lobor. Rezultati Javnog poziva će biti poznati do 15. travnja 2024. godine, a potom će se moći vršiti ugovaranje organizacije manifestacije. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči Općine Lobor. Ugovor će se sklopiti sa ponuditeljem koji ostvari najveći broj bodova.

Općina Lobor zadržava pravo odbacivanja ili neprihvaćanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke. Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje žalbe.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Općini Lobor svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na kontakt tel: 049/430-531; e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u Općini Lobor.

Javni poziv-JANINE 2024

Javni poziv-JANINE 2024

11. veljače 2024. godine-DAN EUROPSKOG BROJA 112

DAN EUROPSKOG BROJA 112
(11. veljače 2024. godine)

Komunikacijska poruka Županijskog centra 112 Krapina

Županijski centar 112 u 2023.godini zaprimio je 28526 poziva što je u odnosu na 2022.godinu gotovo za oko 4000 poziva više.
Od svih zaprimljenih poziva 12794 bilo je namjenskih, a 15732 bilo je nenamjenskih poziva. Prilikom zaprimanja namjenskog poziva Županijski centar angažirao je jednu ili više hitnih službi ovisno o događaju. Najviše poziva vezano je uz hitnu medicinsku pomoć, policiju i vatrogasne intervencije.
Veliki broj nenamjenskih poziva Županijski centar 112 zaprima putem mobitela koji se sami uključuju u torbicama, ruksacima, džepovima i sl. ili prilikom igre djece te se upućuje poziv prema broju 112.
Apeliramo i molimo građane da prilikom odlaganja mobitela vode brigu o zaključavanju mobitela (ekrana), te ne daju djeci mobitele koji im služe kao igračke.
U novije iPhone i iPhad uređaje ugrađuje se aplikacija koje omogućuje u slučaju pada uređaja, upućivanje poziva na broj 112. Stoga molimo vlasnike takvih uređaja da se jave na povratni poziv centra 112 ako su u mogućnosti jer u protivnom možemo zaključiti da im se nešto dogodilo te angažirati žurne službe.
U nova vozila ugrađuju se uređaji ( tipka sa crvenim slovima S.O.S.) koji u slučaju prometne nesreće upućuje govornu poruku na broj 112 i daje lokaciju mjesta nesreće. Navedenu tipku mogu građani uključiti i sami u slučaju zdravstvenih problema tijekom vožnje. U tom slučaju javiti će im se operater – analitičar u centru 112, te uputiti potrebnu pomoć gdje god se nalazili.
Sredinom 2023. godine u Republici Hrvatskoj uveden je i sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUUK kojim se porukama putem mobilnih telefona, brzo i učinkovito obavještava građane i sudionike civilne zaštite o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti za smanjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta.

Djelatnici Županijskog centra 112 na raspolaganju su Vam 24 sata i u svakom trenutku mogu vam pružiti savjet odnosno uputit žurnu pomoć koje vam je potrebna.

112 Plakat 2024

2024-Brošura-web 112

DAN EUROPSKOG BROJA 112 – 2023

Obilježavanje Dana europskog broja 112 – obavijest

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-IZGRADNJA GROBOVA NA GROBLJIMA

KLASA: 363-01/24-01/01
URBROJ: 2140-20-24-02
Lobor, 26.01.2024. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-26.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je povjeravanje poslova na Izgradnji grobova na grobljima za razdoblje od 2 godine.
2. Radove na Izgradnji grobova na grobljima treba izvoditi po važećim propisima vezanim uz predmet natječaja i troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije.
3. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika.
4. Ponuda se dostavlja zaključno sa 05.02.2024. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
5. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u troškovniku koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Alternativne ponude nisu dopuštene.
8. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZGRADNJU GROBOVA NA GROBLJIMA”.
9. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
10. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
11. Kriterij za odabir je najniža cijena.
12. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz troškovnika.
14. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcina@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Dokumentacija-IZGRADNJA GROBNICA- 2024

Dokumentacija-IZGRADNJA GROBNICA- 2024

 Odluka Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 2023., donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina.

U nastavku dostavljamo informaciju vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja.

Koji su uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• prebivalište u RH
• korisnici samo inozemne mirovine moraju imati prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno
prije donošenja Odluke Vlade RH (od 21. prosinca 2023.)
• ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne smije prelaziti iznos od 840,00 eura, bilo da je riječ o mirovini ostvarenoj u RH,
mirovini koja se isplaćuje uz hrvatsku mirovinu ili samo inozemnoj mirovini
• dostava dokaza o netoiznosu mirovine za prosinac 2023. godine

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• korisnici koji nemaju prebivalište u RH
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?
Dokaz (potvrdu) o visini mirovine može se dostaviti popunjavanjem Tiskanice za dostavu
podataka o visini inozemne mirovine, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici
HZMO-a te putem online obrasca, dostupnog na web stranici HZMO-a.
Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu
mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascu
trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 29. veljače 2024.

 

HZMO_isplata JNP_siječanj_2023_dopis

B2-JNP-18-01-2024-digitalni

Tiskanica-JNP-122023-12012024

NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz proračuna Općine Lobor

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), članka 9. Pravilnika o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine Lobor i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Općinska načelnica Općine Lobor dana, 28. prosinac 2023. godine, objavljuje

NATJEČAJ
za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama
za 2024. godinu iz proračuna Općine Lobor

I. Predmet Natječaja

Članak 1.,

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i organizacije civilnog društva koje nemaju sjedište na području Općine Lobor, a koje mogu dokazati da su uspješno provodile programe i projekte na području Općine Lobor kroz dvije godine (2) godine koje su prethodile objavi natječaja.
Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Lobor za jedan program rada ili projekt s rokom provedbe do 31. prosinca 2024. godine.
Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine iz proračuna Općine Lobor (u tekstu: Pravilnik).
Općina Lobor financirati će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2024. godinu.

II. Iznos sredstava

Članak 2.

U Proračunu Općine Lobor predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2024. godini.
Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje projekata i institucionalnu podršku udrugama je 47.000,00 eura.
Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata, kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Lobor i ciljevi definirani strateškim dokumentima, je 46.500,00 eura.
Sredstva su raspoređena po kategorijama:
1. Javne potrebe u gospodarstvu 3.000,00 €
2. Javne potpore u sportu 18.000,00 €
3. Javne potpore u kulturi 19.000,00 €
4. Javne potpore za brigu o djeci i mladima,
osobe s invaliditetom i osobe treće životne dobi 5.500,00 €
5. Javne potpore udrugama za razvoj civilnog društva 1.000,00 €

III. Korisnici financiranja

Članak 3.

Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja (nastavno: Korisnici) su:
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;
2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;
3. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Lobor;
4. udruga ne smije na natječaj prijaviti više od 1 programa ili projekta;
5. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Lobor;
6. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;
7. mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
8. da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
9. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Lobor;
10. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka pribavlja Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka.
Udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti financijska se sredstva dodjeljuju temeljem članka 11. stavak 1. točke 3. Pravilnika.

IV. Obavezna dokumentacija

Članak 4.

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
obrasce za prijavu programa ili projekta:
1. obrazac opisa programa ili projekta
2. obrazac proračuna programa ili projekta,
3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
4. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,
5. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,
6. popis priloga koji se prilažu prijavi.
7. izjava o nekažnjavanju

Članak 5.

Uz ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji potrebno je uz prijavu na natječaj priložiti:
– izjavu o nepostojanju duga prema državnom i općinskom proračunu ;
– izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta u izvorniku ili preslici;
– popis članova udruge i zaposlenih, ako je primjenjivo;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu.
Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

V. Dostavljanje dokumentacije

Članak 6.

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjel Općine Lobor ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz proračuna Općine Lobor – NE OTVARATI”.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.
Neće se razmatrati prijave:
– koje su dostavljene: nakon isteka roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene kao Korisnici,
– koje nisu predmet ovog Natječaja,
– koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.

VI. Odabir prijava

Članak 7.

Za provođenje postupaka javnih natječaja imenuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.
Zadaće Povjerenstva u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata su:
– razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja;
– izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.
Neslužbena lista podnositelja prijava kojima su odobrena sredstva objavljuje se na Internet stranicama Općine Lobor. Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva Odluka se sukladno članku 22. Pravilnika šalje na adresu podnositelja.
Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana od dana zaprimanja Odluke podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Lobor. Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz proračuna Općine Lobor – Prigovor na Odluku”.
Općinska načelnica odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave.

VII. Ugovor o financiranju

Članak 8.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Lobor će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Povjerenstvo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

VIII. Ostale informacije

Članak 9.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Lobor da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim Internet stranicama Općine Lobor te u drugim izvještajima.
Općina Lobor će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
Sve ostale informacije dostupne su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Općine Lobor i Uputama za prijavitelje te su oni sastavni dijelovi ovog Javnog natječaja.
Sastavni dio ovog natječaja su i obrasci za prijavu projekta ili programa.

Sva pitanja vezano uz natječaj mogu se postaviti na:
OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
telefon: 049 430 531
fax: 049 430 090
e-mail: opcina@lobor.hr

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka o raspodjeli potpora po natječaju za podršku udrugama 2024

PRILOZI:
OBRAZAC 1.-OPISNI 2024

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2024

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja 2024

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2024

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA 2024

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

Godišnji plan natječaja-sufinanciranje udruga

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024.

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2024

IZVJEŠĆE po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna- traži se

Predmet: Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava
                  za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu
                  iz proračuna Općine Lobor
                  – traži se

Poštovani,

Općina Lobor potpisala je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), sa udrugama koje su zadovoljile uvijete Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor.
U članku 2. Ugovora navedeno je da se dodijeljena sredstva mogu koristiti isključivo za provedbu programa/projekta sukladno uvjetima natječaja.
U članku 4. navedenog Ugovora navedeno je da se radi kontrole namjenskog korištenja sredstava korisnik obvezuje da će davatelju dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta.
Radi izvršenja navedenog članka Ugovora pozivamo Vas da popunite Izvješća dostavljena u prilogu, te iste dostavite najkasnije do 30.01.2024. godine, na adresu:

– OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisane liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacije i dr. ), dostavljate također uz izvješće.
Molimo da u izvješće upišete sve troškove koji su napravljeni tijekom provođenja projekta, sukladno specifikaciji troškova koja je sastavni dio Ugovora. Svaki trošak mora biti opravdan računom i preslikama izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslikama blagajničkih izvješća za gotovinska plaćanja. Svaki račun mora jasno biti označen odgovarajućim rednim brojem od jedan nadalje. Pripadajuća dokumentacija (preslika izvoda iz banke ili preslika isplatnice iz blagajne i preslika blagajničkog izvješća i dr.) označava se istim brojem kao i račun.

S poštovanjem,

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Dostava izvješća, traži se

Financijsko izvješće za 2023

OBRAZAC-opisno izvješće za 2023

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” 111/21, 114/22), načelnica Općine Lobor objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općine Lobor koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Lobor, koji obuhvaćaju sljedeće teme:
• ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
• razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i zdravlja građana,
• poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Lobor.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
• imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM),
• radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM),
• elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja,
• prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave,
• uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Lobor.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:
• koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna,
• koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku,
• koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu ili Proračunu Općine Lobor.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

REDNI BROJ KRITERIJ BROJ BODOVA
1. Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaia 0-10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine), usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Lobor te uključenost građana u
predložene programske sadržaje 0-10
3. Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primamom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja 0-10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanja gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na intemetu) to jest izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje 0-10
5. Mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika: video, snimka/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo 0-10
Ukupno 0-50

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme i dosadašnju suradnju:
• ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• praćenje demografskih mjera i projekata,
• poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Lobor,
• poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Općine Lobor,
• poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine,
• razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta,
• promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s teskoćama u razvoju, žrtava nasilja,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i ljudska prava,
• promocija turizma, kulturnih projekata i manifestacija na području Općina Lobor,
• kvaliteta dosadašnje suradnje-opsežnost objavljivanja, kanalima putem kojih je objavljeno.

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu cjelinu gore izdvojenih tematskih cjelina kao i dosadašnja suradnja boduje se s 10 bodova, a ukoliko je sadržaj usmjeren na više njih svaka se tematska cjelina boduje s 10 bodova i bodovi se zbrajaju.
Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.
Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude i ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave ( ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje),
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje,
3. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlastene osobe za zastupanje,
4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga,
6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije),
7. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje),
8. Istraživanje slušanosti.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan programski sadržaj.

V. NAČIN PRIJAVE
Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI”
ili neposredno u
Općinu Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI!”.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Lobor.
Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.
Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavanu propisane uvjete Javnog poziva.

VII. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi načelnica Općine Lobor na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

VIII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA
Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Lobor u roku od 5 (pet) dana od dana odabira.
Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Općinom Lobor ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Općine Lobor.
Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima.

IX. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA
Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općina Lobor (www.lobor.hr).

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka o raspisivanju Javnog poziva-elektronički mediji u 2024

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024

Obrazac-1-Podaci o prijavitelju na Javni poziv

Obrazac-2-Podaci o programskom sadržaju

Obrazac-3-Izjava o istinitosti, točnosti i potpunost podataka

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava u 2024. godini