Poziv za dostavu ponuda-Adaptaciji društvenog doma u Loboru (platforma za osobe s invaliditetom)

KLASA: 612-01/20-01/03
URBROJ: 2211/05-03-21-05
Lobor, 18.10.2021. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN=1-2

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Adaptaciji društvenog doma u Loboru (platforma za invalide).
2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
3. Ponuda se zaključno dostavlja najkasnije do 22.10.2021. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA ADAPTACIJU DRUŠTVENOG DOMA U LOBORU-PLATFORMA ZA INVALIDE”.
7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Stručno Povjerenstvo za
Postupak jednostavne nabave

DOSTAVITI:
1. www.lobor.hr ,
2. Pismohrana, ovdje.

Dokumentacija-min. kulture-platforma za osobe s invaliditetom-15102021

Dokumentacija-min. kulture-platforma za osobe s invaliditetom-15102021

WRC CROATIA RALLY-Obavijest o zatvaranju dionice ceste L22016

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU

Dionica javne ceste L22016, D29 – Stari Golubovec – Lobor (Ž2128) u duljini od 4,60 km biti će zatvorena za promet u srijedu i četvrtak, 20. i 21. listopada 2021. zbog održavanja TEST vožnji tvorničke momčadi “ŠKODA Motorsport”.
Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 7 do 19 sati, a u iznimnim slučajevima propuštati će se vozila hitnih službi. Obilazni pravac je Lobor – Cebovec – Novi Golubovec i obratno.
S poštovanjem,
Organizacijski odbor WRC Croatia Rallya
Zagreb, 18.10.2021.

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2021/2022

Na temelju članka 3., 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 28/13), te plana proračuna za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 52/20, 11/21, 30/21 i 35/21), načelnica općine Lobor raspisuje:

NATJEČAJ
ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2021/2022, i to:
• deset (10) učeničkih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 350,00 kn
• deset (10) studentskih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 500,00 kn,

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti na višim i visokim sveučilištima na području Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Lobor, a ne primaju stipendije po nekoj drugoj osnovi.
Na raspisan natječaj zainteresirani kandidati podnose Zahtjev na propisanom obrascu kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, a rok za podnošenje zahtjeva je 02.11.2021. god.
U postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.
Zahtjevi se dostavljaju: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, osobno ili putem pošte.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
       a) potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2021/2022,
       b) presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a za studente i potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
       c) izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
       d) potvrdu o primanjima u zadnja tri mjeseca za članove kućanstva ili potvrdu Porezne uprave o prihodima članova kućanstva,
       e) presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice ili potvrdu o prebivalištu nadležne Policijske postaje, učenika/studenta,
       f) ostalu dokumentaciju kojom podnositelj može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog kućanstva prema kriterijima, u skladu s Pravilnikom (djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, samohrani roditelj, potvrda o članovima zajedničkog kućanstva koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obiteljskom kućanstvu, dijete hrvatskog branitelja),
       g) izjava o istinitosti i točnost podataka, te zaštiti osobnih podataka,
       h) dokaz o postignutim pojedinačnim uspjesima na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima,
Sve primljene zahtjeve po natječaju rješava Povjerenstvo za natječaje na temelju kriterija iz Pravilnika. Povjerenstvo posebno sastavlja listu za učeničke, a posebno za studentske stipendije.
Po kompletnoj obradi i utvrđenim bodovima Povjerenstvo sastavlja rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Lobor u roku od 15 dana.
Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su prema odredbama Pravilnika stekli pravo na stipendiju, zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Članak 3.

Korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu:
        – ako samovoljno prekine školovanje za koje mu je odobrena stipendija
        – ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu, te ne upiše višu godinu školovanja
        – ako ne diplomira u roku apsolventskog statusa
Stipendije će se isplaćivati za vrijeme trajanja školske/akademske godine.
Stipendije su u pravilu bespovratne osim u slučaju:
        – ako učenik/student samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena
        – ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu
Svi uvjeti i međusobna prava i obaveze između korisnika stipendije i Općine Lobor regulirat će se ugovorom.

natječaj stipendije 2021

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 2021-2022

OBRAZAC 1-ZAHTJEV-za-stipendiju-2021-2022

OBRAZAC 2-IZJAVA o zajedničkom kućanstvu

OBRAZAC 3-IZJAVA o prihodima

OBRAZAC 4-IZJAVA o točnosti podataka

Zaključak o broju i visini stipendija

PRAVILNIK stipendije 2013

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku godinu 2021./2022.

KLASA:          602-03/21-01/03

URBROJ:        2211/05-03-21-02

Lobor,            13.10.2021. godine

Na temelju, Izmjene Plana proračuna za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 52/20, 11/21, 30/21 i 35/21) i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), načelnica Općine Lobor donosi

ODLUKU

o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika

srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2021/2022.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Lobor za školsku godinu 2021/2022.

Sufinanciranje troškova iz prethodnog stavka vršit će se za razdoblje od 06.09.2021.-21.06.2022. godine.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, pod sljedećim uvjetima i to:

 • da učenik ima prebivalište na području općine Lobor i
 • da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Lobor na dan donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Općina Lobor sudjeluje u sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 250,00 kn mjesečno.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi roditelji učenika na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor osobno ili poštom na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor

Zahtjevi se zaprimaju zaključno do 29.10.2021. godine.

Članak 5.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • potvrda o upisu u srednju školu,
 • preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
 • izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
 • uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika,
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 • preslika kartice žiro računa sa podatkom o IBAN broju.

Članak 6.

Isplata subvencije troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, koji zadovoljavaju uvijete iz ove Odluke, izvršit će se na žiro račun učenika.

Članak 7.

Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učeničkom domu, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 8.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi (osim prava ostvarenog na temelju članka 143. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/18 i 64/20), ne mogu to pravo ostvariti od Općine Lobor.

Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Lobor, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 9.

Zahtjevi koji neće biti podneseni u ostavljenom roku neće se razmatrati.

Članak 10.

Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, osigurana su u Proračunu Općine Lobor za 2021. godinu, na stavci 372294, sufinanciranje učenika u đačkim domovima.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lobor, službenoj stranici Općine Lobor www.lobor.hr.

Odluka sufinanciranje učeničkih domova 2021-22

Zahtjev za sufinanciranje učeničkih domova 2021-2022

Odluka sufinanciranje učeničkih domova 2021-2022

U subotu virtualna radionica za energetsku obnovu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira u subotu 9. listopada 2021. u 10,00 sati virtualnu (Zoom) radionicu vezano uz Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada.

 

Na radionici će djelatnici Fonda objasniti uvjete prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća i pomoći im oko eventualnih upita vezanih uz njihove prijave.

Prijave su obavezne preko poveznice: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9DLtqnGeSJyS4RhUBdR7nQ

Link na objavu u cijelosti: https://www.kzz.hr/u-subotu-virtualna-radionica-energetska-obnova

 

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike/zamjenice

Temeljem članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 30/21), Općinsko vijeće Općine Lobor objavljuje Odluku za

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike/zamjenice

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/članice Općinskog savjeta mladih Općine Lobor i njihove zamjenike/zamjenice (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Lobor (dalje u tekstu: Općina) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

Savjet mladih čini 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika i 5 (pet) zamjenika članova.

III.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Lobor.

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,
 • neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih,
 • stipendisti Općine Lobor (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

V.

Sukladno točki I.- IV. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike istaknu na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine (www.lobor.hr) pod “Natječaj” i to:

 • SM-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Županijskog savjeta mladih, uz koji se prilaže obrazac SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

 a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih

 • SM-2 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih –predlagatelj – neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SM-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih).

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:

 • životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),
 • presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana (za člana i zamjenika člana),
 • ispunjenu Izjavu kandidata/ kandidatkinja o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac SM- 3)

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine.

Prijave sastavljene prema točki V. Javnog poziva  dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor osobno ili elektroničkom poštom na opcina@lobor.hr skenirane u PDF ili JPG formatu ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općina Lobor, Komisija za izbor i imenovanja, Lobor, Trg svete Ane 26, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Općinskog savjeta mladih”.

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se na mrežnim stranicama Općine i dostavljaju Općinskom vijeću.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Općine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

VIJEĆA LOBOR

Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

JAVNI POZIV-SAVJET MLADIH 2021

SAVJET MLADIH-Javni poziv

Javni poziv – Savjet mladih – Obrasci

ODLUKA o osnivanju savjeta mladih-2021