Novosti i obavijesti

JAVNI POZIV za dostavu ponuda-Izgradnja grobova na grobljima

KLASA: 363-01/22-01/05 URBROJ: 2140-20-22-02 Lobor, 02.12.2022. god. P O Z I V za dostavu ponuda 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-28/22. a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26 c) OIB: 08909915246 d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090, e-mail: opcina@lobor.hr 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je povjeravanje poslova na Izgradnji […]

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima u 2022. god

Načelnica Općine Lobor donijela je Odluku o isplati prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Lobor u 2022. godini. Uvjeti za isplatu božićnice Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da umirovljenici imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Lobor, imaju navršenih 55 godina života i da su korisnici invalidske, starosne ili obiteljske mirovine, mirovine ostvarene sukladno odredbama […]

Pročitajte sve novosti