Općinska zgrada u kojoj su smješteni Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, Matični ured i Poštanski ured.