NATJEČAJ za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica-Lobor za odgojno-obrazovnu 2023./2024. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor (KLASA: 601-02/22-01/33, URBROJ: 2211/59-01-22-04, članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica-Lobor (KLASA: 601-02/22-01/35, URBROJ: 2211/59-02-22-04) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 601-02/23-06/03, URBROJ: 2211/59-01-23-05) ravnateljica Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor objavljuje

NATJEČAJ
za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica-Lobor za odgojno-obrazovnu 2023./2024. godinu

I. U redovnom desetsatnom odgojno-obrazovnom programu objavljuju se slobodna mjesta:
– za djecu koja do 31. kolovoza 2023. godine navršavaju godinu dana pa do treće godine života – 3 mjesta
– za djecu od tri do šest godina života – 9 mjesta
II. Zahtjev za upis djece u DV Ivančica-Lobor, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, podnosi se do 15. svibnja 2023. godine na adresu Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor , Zagrebačka ulica 12a, 49253 Lobor, osobnim dolaskom, poštom ili elektroničkim putem na e-mail: info@djecjivrticivancicalobor.hr
Uz Zahtjev i obrazac inicijalnog intervjua, koji se preuzimaju s mrežne stranice Dječjeg vrtića (www.djecjivrticivancicalobor.hr), obavezno se prilaže:
– rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta
– uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
– dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
– dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica-Lobor (Pravilnik je dostupan na web stranici Dječjeg vrtića www.djecjivrticivancicalobor.hr i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor)
– suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju ekonomske cijene Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor za polaznika sa svojeg područja, a u suprotnom roditelji su suglasni da će snositi puni iznos ekonomske cijene programa.
III. Podnositelj zahtjeva koji želi ostvariti pravo na prednost pri upisu dužan je dostaviti dokaze navedene u članku 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica-Lobor za:
– dijete roditelja invalida Domovinskog rata- rješenje o priznatom statusu
– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta za svako dijete
– dijete čija su oba roditelja zaposlena – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja
– dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz ili mišljenje nadležnog tijela
– dijete samohranog roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji – presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– dijete s navršene četiri godine života
– dijete roditelja koji prima doplatak za djecu- rješenje o pravu na doplatak za djecu
Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta navedenom u točki 3, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:
– roditelji koji u primarnom programu već imaju upisano dijete
– zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teže bolesti članova obitelji)
– socijalni status obitelji
IV. Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da Dječji vrtić Ivančica-Lobor kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka
V. Dječji vrtić Ivančica-Lobor objavit će rezultate natječaja nakon donošenja odluke Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić, a najkasnije do 1. lipnja 2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
VI. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta, može podnjeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku 15 dana od dana objave odluke o rezultatima upisa.

RAVNATELJICA
Suzana Matejaš, mag. praesc. educ.

Natječaj za upis djece2023-2024

Inicijalni obrazac

Zahtjev za upis djeteta

NATJEČAJ za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica-Lobor za odgojno-obrazovnu 2023-2023. godinu

Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor (KLASA: 601-02/21-01/03, URBROJ: 2211/05-21-04, KLASA: 601-02/21-01/03, URBROJ: 2211/05-21-08) i članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica-Lobor (KLASA: 601-02/21-01/04, URBROJ: 2211/05-21-06), ravnateljica Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor objavljuje

NATJEČAJ
za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica-Lobor za odgojno-obrazovnu 2022./2023. godinu

I. U redovnom desetsatnom odgojno-obrazovnom programu objavljuju se slobodna mjesta:
– za djecu koja do 31. kolovoza 2022. godine navršavaju godinu dana pa do treće godine života – 4 mjesta
– za djecu od tri do šest godina života – 9 mjesta
II. Zahtjev za upis djece u DV Ivančica-Lobor, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, podnosi se do 15. svibnja 2022. godine na adresu Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor , Zagrebačka ulica 12a, 49253 Lobor, osobnim dolaskom, poštom ili elektroničkim putem na e-mail: info@djecjivrticivancicalobor.hr
Uz Zahtjev i obrazac inicijalnog intervjua, koji se preuzimaju s mrežne stranice Dječjeg vrtića (www.djecjivrticivancicalobor.hr), obavezno se prilaže:

 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
 • dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
 • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica-Lobor (Pravilnik je dostupan na web stranici Dječjeg vrtića www.djecjivrticivancicalobor.hr i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor)
 • suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju ekonomske cijene za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću Ivančica-Lobor, a u suprotnom roditelji su suglasni da će snositi puni iznos ekonomske cijene programa.

III. Podnositelj zahtjeva koji želi ostvariti pravo na prednost pri upisu dužan je dostaviti dokaze navedene u članku 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica-Lobor, o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koju ima dijete koje zajedno s barem jednim roditeljem ( osim za dijete bez oba roditelja) ima prebivalište na području Općine Lobor , prema slijedećem redoslijedu:

 • dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 • dijete iz obitelji s troje ili više djece
 • dijete čija su oba roditelja zaposlena
 • dijete s teškoćama u razvoju
 • dijete samohranog roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji
 • dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • dijete u godini prije polaska u osnovnu školu
 • dijete roditelja koji prima doplatak za djecu

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta navedenom u točki 3, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

 • roditelji koji u primarnom programu već imaju upisano dijete
 • zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teže bolesti članova obitelji)
 • socijalni status obitelji

IV. Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da Dječji vrtić Ivančica-Lobor kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka
V. Dječji vrtić Ivančica-Lobor objavit će rezultate natječaja nakon donošenja odluke Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić, a najkasnije do 1. lipnja 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
VI. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta, može podnjeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku 15 dana od dana objave odluke o rezultatima upisa.

RAVNATELJICA
Suzana Matejaš, mag. praesc. educ.

 

natječaj za upis djece 2022_2023

Inicijalni obrazac

Zahtjev za upis djeteta