JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), načelnica Općine Lobor raspisuje

JAVNI POZIV

za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE

 

       I. PREDMET

Načelnica Općine Lobor upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE, na lokaciji u Loboru, u razdoblju od 21.07., 26.-28.07.2024. godine (četiri dana).

Nakon pregleda i odabira ponuda Općina Lobor će sklopiti ugovor, kojim će se detaljno odrediti tehnički, opći i drugi uvjeti.

       II. TEHNIČKI UVJETI

Općina Lobor osigurava lokacije za izvođenje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, priključna mjesta električne energije i vode, te podmirenje potrošnje električne energije i potrošnju vode, a organizator je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju.

Organizator osigurava:

 • najam šatora: (u što spada: doprema, montaža, demontaža i otprema) dimenzije šatora minimalno: širina 20m × dužina 40m × visina bočne stranice 3m sa opremom šatora (stolovi, stolice/klupe, pozornice, rasvjeta i razglas), te pagoda za kuhinju širina 5m × dužina 5m
 • glazbu za svaki dan manifestacije, osim za termine koji su unaprijed određeni u općim uvjetima (prijavu i trošak ZAMP-a za sve dane manifestacije snosi organizator i za dane troškovi moraju biti uključeni u ponudu),
 • ugostiteljsku opremu, sam ili putem trećih osoba, sa ponudom hrane i pića, prema ponudi i dogovoru s Općinom Lobor,
 • potrebne suglasnosti nadležnih institucija (MUP, ZAMP,…)
 • red i sigurnost tijekom održavanja manifestacije,
 • čišćenje cijele korištene površine nakon završetka svakog dana manifestacije JANINE, te po završetku manifestacije očistiti prostor u roku od tri dana,
 • osigurati eko WC kabine (minimalno 4 kabine),
 • redovito zbrinjavanje otpada nakon završetka svakog dana manifestacije JANINE.

     III. OPĆI UVJETI

 • Prihod od zakupa montažnih objekata –štandova pripada Općini Lobor.

Općina Lobor u dogovoru s Organizatorom i prema svojim mogućostima, određuje lokaciju za postavljanje šatora i opreme, koje se predaju Organizatoru na korištenje za vrijeme održavanja manifestacije.

Organizator je dužan organizirati glazbene sastave za svaki dan manifestacije osim unaprijed određenih termina za glazbu.

Unaprijed određeni termini za glazbu su:

 • dana 21. srpnja (od 13,00-23,00 sata)

Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi prijedlog plana izvođenja programa (tablice u privitku) u protivnom će se ponuda odbiti.

Općina Lobor će, za svoje potrebe, promovirati manifestaciju JANINE u tisku, radiju, internet.

Pravo sudjelovanja po ovom javnom pozivu za organizaciju manifestacije JANINE imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini Lobor iz bilo koje osnove.

Organizator ne smije bez prethodne suglasnosti Općine Lobor ovlastiti treću osobu za organizaciju predmetne manifestacije. Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

     IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj – Javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju manifestacije JANINE” na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, zaključno s 20. veljače 2024. godine.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime natjecatelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima,
 2. Popunjeni obrazac Ponude, Troškovnika, Ponude dodatne vrijednosti, opis ugostiteljske ponude s cijenama i Izjave ponuditelja
 3. Za pravne osobe:
 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe,
 • potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
 1. Za fizičke osobe:
 • preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe,
 • potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
 1. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama,
 2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana,
 3. Izjavu ponuditelja o dostavi javnobilježnički ovjerovljene bjanko zadužnice u vrijednosti od 10.000,00 € (slovima: desettisuća eura), prilikom potpisivanja ugovora, za osiguranje ispunjenja ugovora, te naknade štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ovog ugovora.
 4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

     V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA

Ponude se ne otvaraju javno, a o rezultatu nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke. Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune, odnosno koje ne nude sve stavke neće se razmatrati.

Kriteriji za odabir najpogodnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 1. Najpovoljnija ponuda po ovom pozivu-broj bodova od 0-10
 2. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.) – broj bodova od 0-10,
 3. Dosadašnje dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija – broj bodova od 0-10.
 4. Financijski elementi ponude (troškovnik) – broj bodova od 0-10.

    VI. SKLAPANJE UGOVORA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lobor. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Općina Lobor. Rezultati Javnog poziva će biti poznati do 15. travnja 2024. godine, a potom će se moći vršiti ugovaranje organizacije manifestacije. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči Općine Lobor. Ugovor će se sklopiti sa ponuditeljem koji ostvari najveći broj bodova.

Općina Lobor zadržava pravo odbacivanja ili neprihvaćanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke. Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje žalbe.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Općini Lobor svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na kontakt tel: 049/430-531; e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u Općini Lobor.

Javni poziv-JANINE 2024

Javni poziv-JANINE 2024

NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz proračuna Općine Lobor

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), članka 9. Pravilnika o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine Lobor i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Općinska načelnica Općine Lobor dana, 28. prosinac 2023. godine, objavljuje

NATJEČAJ
za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama
za 2024. godinu iz proračuna Općine Lobor

I. Predmet Natječaja

Članak 1.,

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i organizacije civilnog društva koje nemaju sjedište na području Općine Lobor, a koje mogu dokazati da su uspješno provodile programe i projekte na području Općine Lobor kroz dvije godine (2) godine koje su prethodile objavi natječaja.
Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Lobor za jedan program rada ili projekt s rokom provedbe do 31. prosinca 2024. godine.
Prihvatljivi troškovi definirani su Pravilnikom o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine iz proračuna Općine Lobor (u tekstu: Pravilnik).
Općina Lobor financirati će samo one udruge koje ispune uvjete koji su definirani Pravilnikom i ovim Natječajem u kategorijama predviđenim Proračunom za 2024. godinu.

II. Iznos sredstava

Članak 2.

U Proračunu Općine Lobor predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2024. godini.
Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje projekata i institucionalnu podršku udrugama je 47.000,00 eura.
Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata, kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Lobor i ciljevi definirani strateškim dokumentima, je 46.500,00 eura.
Sredstva su raspoređena po kategorijama:
1. Javne potrebe u gospodarstvu 3.000,00 €
2. Javne potpore u sportu 18.000,00 €
3. Javne potpore u kulturi 19.000,00 €
4. Javne potpore za brigu o djeci i mladima,
osobe s invaliditetom i osobe treće životne dobi 5.500,00 €
5. Javne potpore udrugama za razvoj civilnog društva 1.000,00 €

III. Korisnici financiranja

Članak 3.

Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja (nastavno: Korisnici) su:
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;
2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;
3. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Lobor;
4. udruga ne smije na natječaj prijaviti više od 1 programa ili projekta;
5. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Lobor;
6. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;
7. mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
8. da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
9. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Lobor;
10. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka pribavlja Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka.
Udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti financijska se sredstva dodjeljuju temeljem članka 11. stavak 1. točke 3. Pravilnika.

IV. Obavezna dokumentacija

Članak 4.

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
obrasce za prijavu programa ili projekta:
1. obrazac opisa programa ili projekta
2. obrazac proračuna programa ili projekta,
3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
4. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,
5. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,
6. popis priloga koji se prilažu prijavi.
7. izjava o nekažnjavanju

Članak 5.

Uz ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce navedene u natječajnoj dokumentaciji potrebno je uz prijavu na natječaj priložiti:
– izjavu o nepostojanju duga prema državnom i općinskom proračunu ;
– izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta u izvorniku ili preslici;
– popis članova udruge i zaposlenih, ako je primjenjivo;
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu.
Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka može biti priložen materijal o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

V. Dostavljanje dokumentacije

Članak 6.

Prijavni obrasci kao i sva natječajna dokumentacija može se podići u Jedinstvenom upravnom odjel Općine Lobor ili na Internet stranicama Općine, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz proračuna Općine Lobor – NE OTVARATI”.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja.
Neće se razmatrati prijave:
– koje su dostavljene: nakon isteka roka ili od osoba koje ovim Natječajem nisu određene kao Korisnici,
– koje nisu predmet ovog Natječaja,
– koje ne sadrže svu Natječajem propisanu dokumentaciju.

VI. Odabir prijava

Članak 7.

Za provođenje postupaka javnih natječaja imenuje se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.
Zadaće Povjerenstva u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata su:
– razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima iz natječaja;
– izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.
Neslužbena lista podnositelja prijava kojima su odobrena sredstva objavljuje se na Internet stranicama Općine Lobor. Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva Odluka se sukladno članku 22. Pravilnika šalje na adresu podnositelja.
Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana od dana zaprimanja Odluke podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Lobor. Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, uz naznaku: “NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz proračuna Općine Lobor – Prigovor na Odluku”.
Općinska načelnica odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave.

VII. Ugovor o financiranju

Članak 8.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Lobor će potpisati ugovor, kojim će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Povjerenstvo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

VIII. Ostale informacije

Članak 9.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Općini Lobor da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim Internet stranicama Općine Lobor te u drugim izvještajima.
Općina Lobor će u suradnji s korisnikom financiranja, pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
Sve ostale informacije dostupne su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Općine Lobor i Uputama za prijavitelje te su oni sastavni dijelovi ovog Javnog natječaja.
Sastavni dio ovog natječaja su i obrasci za prijavu projekta ili programa.

Sva pitanja vezano uz natječaj mogu se postaviti na:
OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
telefon: 049 430 531
fax: 049 430 090
e-mail: opcina@lobor.hr

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka o raspodjeli potpora po natječaju za podršku udrugama 2024

PRILOZI:
OBRAZAC 1.-OPISNI 2024

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2024

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja 2024

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2024

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA 2024

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

Godišnji plan natječaja-sufinanciranje udruga

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024.

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2024

IZVJEŠĆE po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna- traži se

Predmet: Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava
                  za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu
                  iz proračuna Općine Lobor
                  – traži se

Poštovani,

Općina Lobor potpisala je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), sa udrugama koje su zadovoljile uvijete Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz proračuna Općine Lobor.
U članku 2. Ugovora navedeno je da se dodijeljena sredstva mogu koristiti isključivo za provedbu programa/projekta sukladno uvjetima natječaja.
U članku 4. navedenog Ugovora navedeno je da se radi kontrole namjenskog korištenja sredstava korisnik obvezuje da će davatelju dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta.
Radi izvršenja navedenog članka Ugovora pozivamo Vas da popunite Izvješća dostavljena u prilogu, te iste dostavite najkasnije do 30.01.2024. godine, na adresu:

– OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisane liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacije i dr. ), dostavljate također uz izvješće.
Molimo da u izvješće upišete sve troškove koji su napravljeni tijekom provođenja projekta, sukladno specifikaciji troškova koja je sastavni dio Ugovora. Svaki trošak mora biti opravdan računom i preslikama izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslikama blagajničkih izvješća za gotovinska plaćanja. Svaki račun mora jasno biti označen odgovarajućim rednim brojem od jedan nadalje. Pripadajuća dokumentacija (preslika izvoda iz banke ili preslika isplatnice iz blagajne i preslika blagajničkog izvješća i dr.) označava se istim brojem kao i račun.

S poštovanjem,

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Dostava izvješća, traži se

Financijsko izvješće za 2023

OBRAZAC-opisno izvješće za 2023

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” 111/21, 114/22), načelnica Općine Lobor objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općine Lobor koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Lobor, koji obuhvaćaju sljedeće teme:
• ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
• razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i zdravlja građana,
• poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Lobor.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
• imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM),
• radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM),
• elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja,
• prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave,
• uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Lobor.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:
• koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna,
• koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku,
• koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu ili Proračunu Općine Lobor.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

REDNI BROJ KRITERIJ BROJ BODOVA
1. Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaia 0-10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine), usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Lobor te uključenost građana u
predložene programske sadržaje 0-10
3. Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primamom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja 0-10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanja gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na intemetu) to jest izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje 0-10
5. Mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika: video, snimka/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo 0-10
Ukupno 0-50

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme i dosadašnju suradnju:
• ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• praćenje demografskih mjera i projekata,
• poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Lobor,
• poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Općine Lobor,
• poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine,
• razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta,
• promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s teskoćama u razvoju, žrtava nasilja,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i ljudska prava,
• promocija turizma, kulturnih projekata i manifestacija na području Općina Lobor,
• kvaliteta dosadašnje suradnje-opsežnost objavljivanja, kanalima putem kojih je objavljeno.

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu cjelinu gore izdvojenih tematskih cjelina kao i dosadašnja suradnja boduje se s 10 bodova, a ukoliko je sadržaj usmjeren na više njih svaka se tematska cjelina boduje s 10 bodova i bodovi se zbrajaju.
Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.
Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude i ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave ( ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje),
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje,
3. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlastene osobe za zastupanje,
4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga,
6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije),
7. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje),
8. Istraživanje slušanosti.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan programski sadržaj.

V. NAČIN PRIJAVE
Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI”
ili neposredno u
Općinu Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI!”.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Lobor.
Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.
Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavanu propisane uvjete Javnog poziva.

VII. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi načelnica Općine Lobor na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

VIII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA
Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Lobor u roku od 5 (pet) dana od dana odabira.
Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Općinom Lobor ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Općine Lobor.
Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima.

IX. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA
Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općina Lobor (www.lobor.hr).

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka o raspisivanju Javnog poziva-elektronički mediji u 2024

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024

Obrazac-1-Podaci o prijavitelju na Javni poziv

Obrazac-2-Podaci o programskom sadržaju

Obrazac-3-Izjava o istinitosti, točnosti i potpunost podataka

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava u 2024. godini

NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2023. godinu

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 10. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 34/23), Općinska načelnica raspisuj

N A T J E Č A J
za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2023. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Predmet ovog Natječaja je podnošenje prijava za dodjelu potpore za ulaganja u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2023. godini sukladno utvrđenim uvjetima i kriterijima u Pravilniku potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2023. godinu, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Lobor za tu namjenu.

Ovim Natječajem utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2023. godinu s pripadajućom dokumentacijom.

II. NAMJENA POTPORA

Općina Lobor će u 2023. godini dodjeljivati potpore u poljoprivredi za sljedeće aktivnosti i mjere:
1. Mjera 1: Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke,
2. Mjera 2: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača,
3. Mjera 3: Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća,
4. Mjera 4: Poticanje ekološke proizvodnje,
5. Mjera 5: Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici,
6. Potpora za kupovinu rasplodnih mliječnih junica namijenjenih za proizvodnju mlijeka.

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2023. godini, dakle i prihvatljivi troškovi prije objave ovog Natječaja. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za troškove PDV-a.
Potpore Općine Lobor isplaćivat će se korisnicima potpore temeljem Pravilnika do utroška planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za tekuću proračunsku godinu.

Za dodjelu potpora za ulaganje u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2023. godini, planirano je ukupno 6.600,00 eura za svih šest mjera.

III. PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

Korisnici potpore mogu biti:
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
• obrtnici,
• trgovačka društva i druge pravne osobe
koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko – zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Lobor, realiziraju investiciju za koju traže potporu na području Općine Lobor te ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Natječajem.

Korisnici potpora temeljem navedenog Pravilnika moraju imati:
• podmirene dospjele obveze prema Općini Lobor
• podmirene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

IV. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE

Mjera 1. – Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi osiguranja usjeva, nasada i stoke prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos potpore po jednom korisniku iznosi 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 200,00 eura po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
• policu premije osiguranja,
• kopiju osobne iskaznice,
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor,
• zahtjev – prilog 2.,
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.,
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 2. – Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi umjetnog osjemenjivanja krava i krmača prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 200,00 eura po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
• kopiju osobne iskaznice,
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor,
• zahtjev – prilog 2.,
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.,
• račun, odnosno predračun od strane veterinarske ambulante.

Korisnik po Mjeri 1. i 2. ukupno može ostvariti 350,00 eura godišnje.

Mjera 3. – Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabava sadnica vinove loze, voćaka, bobičastog voća te povrća u smislu povećanja proizvodnje. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 700,00 eura po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
• kopiju osobne iskaznice,
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor,
• zahtjev – prilog 2.,
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.,
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.,
• račun, odnosno predračun za troškove nabave sadnica voća i povrća,
• kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojeg je vidljivo da su nasadi na području Općine Lobor.

Mjera 4. Poticanje ekološke proizvodnje

Potpora će se odobriti korisniku za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji voća i povrća, odnosno svi troškovi do dobivanja EKO-znaka. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše do 400,00 eura po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
• kopiju osobne iskaznice,
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor,
• zahtjev – prilog 2.,
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.,
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 5. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabave opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 7,00 eura po pčelinjoj zajednici do maksimalnog iznosa do 400,00 eura.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
• kopiju osobne iskaznice,
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor,
• zahtjev – prilog 2.,
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.,
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.,
• potvrdu pčelarske udruge o broju košnica.

Mjera 6. Potpora za kupovinu rasplodnih mliječnih junica namijenjenih za proizvodnju mlijeka

Potpora će se odobriti korisniku za troškove kupovine rasplodnih mliječnih junica namijenjenih za proizvodnju mlijeka. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše do 700,00 eura godišnje. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
• kopiju osobne iskaznice,
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema općini Lobor,
• zahtjev – prilog 2.,
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.,
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4. ,
• račun, odnosno predračun za kupovinu rasplodnih mliječnih junica namijenjenih za proizvodnju mlijeka,
Korisnik potpore obvezuje se 2 (dvije) godine od dana konačne isplate potpore zadržati junicu na svom OPG-u, osim u iznimnim slučajevima.

V. POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu potpore sastavni su dio ovog Natječaja. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, 49 253 Lobor ili na mrežnim stranicama Općine. Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku aktivnost pojedinačno na predviđenom obrascu.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev, popunjava se isključivo osobno od strane podnositelja zahtjeva te se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjeve za dodjelu potpora za različite aktivnosti, ali potporu može ostvariti samo za jednu mjeru u tekućoj godini, osim u slučaju za mjeru 1. i 2. prema članku 9. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2023. godinu.
Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici, na adresu:

                   OPĆNA LOBOR
                  Trg svete Ane 26, 49 253 Lobor

s naznakom

            “ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE U POLJOPRIVREDI
                               U 2023. GODINI – NE OTVARATI”

Rok za dostavu zahtjeva na prethodnu adresu je do 20. prosinca 2023., odnosno do iskorištenja financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Općine Lobor
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Natječaj za dodjelu potpora poljoprivrednicima za 2023

Popis dokumentacije – prilog 1.

Zahtjev za potporu – prilog 2.

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti – prilog 3.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Kriteriji bodovanja – prilog 5.

Pravilnik za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2023. godinu

Odluka o dodjeli sredstava

DIGITALNA JAVNA UPRAVA RAZVOJ PAMETNIH RJEŠENJA I USLUGA U OPĆINI LOBOR

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JNI -39/23

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje usluga DIGITALNA JAVNA UPRAVA-RAZVOJ PAMETNIH RJEŠENJA I USLUGA U OPĆINI LOBOR.
2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
3. Ponuda se zaključno dostavlja najkasnije do 27.10.2023. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine usluge po grupi u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti ponudu pojedinačno za svaku grupu.
6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA DIGITALNA JAVNA UPRAVA”.
7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
9. Kriterij za odabir je najniža cijena ponude, sve podmirene obaveze prema investitoru.
10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki usluga u troškovnika poslova.
12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Stručno Povjerenstvo za
Postupak jednostavne nabave

Dokumentacija-DIGITALNA JAVNA UPRAVA-ISPRAVAK

Troškovnik-digitalna javna uprava

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude-DIGITALNA JU

Natječaj za dodjelu sportske stipendije za šk/akad godinu 2023/2024

Na temelju članka 2. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, br. 44/22), načelnica Općine Lobor raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU SPORTSKE STIPENDIJE

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu sportskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024. godinu pojedincima sportašima koji postižu vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.

Ukupno se dodjeljuju 2 (dvije) sportske stipendije.

Visina stipendije propisana je Pravilnikom.

Stipendije se odobravaju mjesečno za školsku, odnosno akademsku godinu, najviše za 10 mjeseci tekuće godine.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Lobor, a čiji su rezultati vrjednovani i potvrđeni od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 3.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor ili preuzeti putem mrežnih stranica Općine.

Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • preslika važećeg rješenja o razvrstavanju sportaša sukladno Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • preslika osobne iskaznice – za maloljetne osobe: potvrda o prebivalištu i iskaznica roditelja ili staratelja,
 • potvrda/dokaz u članstvu u sportskom klubu/udruzi (preslika natjecateljske/članske iskaznice),
 • potvrda sportskog kluba/udruge o urednom i redovnom obavljanju sportskih zadaća – priprema, treninga i natjecanja,
 • uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da nije zaposlen,
 • izjava da se ne prima stipendija po istoj osnovi od neke druge pravne osobe,
 • obrazac izjave GDPR.

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici putem preporučene pošte ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor s naznakom:

“ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA

SPORTAŠIMA OPĆINE LOBOR – NE OTVARAJ”

Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja

za dodjelu sportskih stipendija Općine Lobor

Općina Lobor

Trg svete Ane 26, 49 253 Lobor

Zahtjevi se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Lobor.

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi nakon navedenog roka, neće se smatrati važećim.

Podnošenjem prijave za dodjelu sportske stipendije, budući korisnik stipendije prihvaća sve uvjete Javnog natječaja.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnome natječaju.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnositelju prijave.

 Članak 4.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija izvršit će otvaranje i obadu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te izraditi prijedlog za odobravanje sportske stipendije.

Načelnica Općine Lobor donosi Odluku o dodjeli stipendija, a ona se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Lobor.

Članak 5.

Između Općine Lobor i stipendiste zaključuje se Ugovor o stipendiranju kojim se, u skladu s Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, između istih uređuju međusobni odnosi te prava i obveze.

Članak 6.

Zahtjevi dostavljeni izvan roka i/ili bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

NAČELNICA OPĆINE LOBOR

Ljubica Jembrih

Natječaj za dodjelu sportske stipendij

OBRAZAC 1.-Privola o obradi osobnih podataka

OBRAZAC 2.-Izjava o neprimanju stipendija

Zahtjev za dodjelu sportske stipendije

Pravilnik o dodjeli sportskih stipendija sportašima-2022

Natječaj za učeničke i studentske stipendije za šk/akad godinu 2023/2024

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 44/22.), u daljnjem tekstu: Pravilnik i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 07/13, 11/18, 06/20. i 11/21.), načelnica općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

OPĆI UVJETI

Članak. 1.

Općina Lobora objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Lobor za školsku godinu 2023./2024 u tri kategorije.

Zahtjevi se podnose isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ove obavijesti i mogu se podnijeti samo za jednu kategoriju stipendije.

Članak. 2.

Sukladno Pravilniku stipendije se dodjeljuju u tri kategorije i to:
A – stipendije za nadarene učenike i studente,
B – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju,
C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Učenici i studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak. 3.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji A imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole od najmanje 4,70
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,70,
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 4,50.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji B imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole od najmanje 3,00
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 3,00
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 3,00

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji C imaju:
• učenici/studenti koji su upisali prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu studija u neko od deficitarnih zanimanja utvrđenih u skladu s člankom 2. Pravilnika.
• učenici/studenti s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole/prethodnu godinu studija, odnosno završni razred na nižem stupnju školovanja s prosjekom ocjena od najmanje 2,80

Članak. 4.

A1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
3. preslika svjedodžbi petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole (za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole) ili preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole (za učenike ostalih razreda srednje škole),
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

A2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. prijepis ocjena prethodne godine studija,
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
5. preslika dekanove/rektorove nagrade iz prethodne godine,
6. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog (osmog) razreda osnovne, odnosno srednje škole,
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. prijepis ocjena prethodne godine studija,
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
5. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

C1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).
C2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

Uz opću dokumentaciju propisanu točkom A1., A2., B1., B2., C1., i C2. ovog članka, zahtjevu treba priložiti još sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji za koju se podnosi zahtjev za stipendijom:

A kategorija – stipendije za nadarene učenike i studente:
1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti i obrazovanja sa zadnje godine završenog školovanja,
2. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranja izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu (satima volontiranja) sa zadnje godine završenog školovanja,
3. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta za učenike/studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija,
4. dokaz o posebnim okolnostima podnositelja zahtjeva,
5. dokaz o dekanovoj/rektorovoj nagradi iz prethodne akademske godine
6. dokaz o paralelno završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (glazbena, plesna, sportska..) u prethodnoj godini školovanja izdan od ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva.

B kategorija – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju:
1. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
2. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja,
3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika,
4. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranju izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu volontiranja (satima volontiranja), a zadnje godine završenog školovanja,
5. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole odnosno dva fakulteta za učenike ili studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija.

Članak. 5.

Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Lobor, a koji se obavezno objavljuje i može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 06.11.2023. godine, a u postupak obrade uzimaju se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjev se podnosi u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili osobno na adresu:
OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253,
uz naznaku: “Zahtjev za stipendiju-NE OTVARAJ”.

Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 14., 15., 16. i 17. Pravilnika.
Povjerenstvo, na temelju kriterija iz Pravilnika, vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za stipendije u kategoriji A i B. Inicijalna redoslijedna lista podložna je promjenama, sukladno naknado ostvarenim rezultatima prijavitelja za stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi.
Pravo na stipendiju u kategoriji C ostvaruju svi podnositelji zahtjeva sukladno uvjetima iz članka 7. Pravilnika.
Redoslijedne liste se objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici općine Lobor u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva.
Učenici kojima se odobre stipendije, bit će pozvani radi zaključivanja ugovora.
Stipendije će se isplaćivati od početka pa do kraja nastavne godine u 10 mjesečnih anuiteta.
Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine regulirat će se ugovorom.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Natječaj za dodjelu stipenija

Obrazac u A KATEGORIJI – nadareni učenici-studenti

Obrazac u B KATEGORIJI – stipendije po socijalnom statusu

Obrazac u C KATEGORIJI deficitarna zanimanja

Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima-2022

Zaključak_za stipendije

REDOSLJEDNA LISTA studentskih stipendija 2023-24 – A KATEGORIJA

REDOSLJEDNA LISTA studentskih stipendija 2023-24 – B KATEGORIJA

REDOSLJEDNA LISTA studentskih stipendija 2023-24 – C KATEGORIJA

REDOSLJEDNA LISTA učeničkih stipendija 2023-24- A KATEGORIJA

REDOSLJEDNA LISTA učeničkih stipendija 2023-24- C KATEGORIJA

REDOSLJEDNA LISTA učeničkih stipendija 2023-243- B KATEGORIJA

PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU-JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini

Na temelju članka 20. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 63/21.) načelnica Općine Lobor raspisuje sljedeći

J A V N I   P O Z I V

IZMJENE (označeno žuto u tekstu)

za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja

stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini

 

Rok za dostavu zahtjeva je 31. listopad 2023. godine ili do dana objave obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranja Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

U slučaju iskorištenosti raspoloživih sredstava prije 31. listopada 2023. godine, Općina Lobor će Obavijest o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranju Javnog poziva objaviti na mrežnoj stranici Općine Lobor pod rubrikom “Natječaji”, “Javni pozivi”.

JAVNI POZIV-STAMBENO PITANJE MLADIH OBITELJI U 2023. godini-IZMJENA

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA I PREHRANE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKIM DOMOVIMA za šk. god. 2023/2024

Načelnica Općine Lobor raspisala je 

ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika
srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2023/2024.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Lobor za školsku godinu 2023/2024.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, pod sljedećim uvjetima i to:

 • da učenik ima prebivalište na području općine Lobor i
 • da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Lobor na dan donošenja ove Odluke.

Sufinanciranje troškova vršit će se za razdoblje od 04.09.2023.-21.06.2024. godine.

Općina Lobor sudjeluje u sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 33,18 €/250,00 kn* mjesečno.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi roditelji učenika na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor osobno ili poštom na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor

Zahtjevi se zaprimaju zaključno do 29.09.2023. godine.

Odluka o sufinanciranju učenički domovi-2023-2024

Zahtjev za sufinanciranje učeničkih domova 2023-2024