JAVNI POZIV za dostavu ponuda-Izgradnja grobova na grobljima

KLASA: 363-01/22-01/05
URBROJ: 2140-20-22-02
Lobor, 02.12.2022. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-28/22.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je povjeravanje poslova na Izgradnji grobova na grobljima za razdoblje od 1 godine.
2. Radove na Izgradnji grobnica na grobljima treba izvoditi po važećim propisima vezanim uz predmet natječaja i troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije.
3. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika.
4. Ponuda se dostavlja zaključno sa 09.12.2022. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
5. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u troškovniku koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Alternativne ponude nisu dopuštene.
8. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZGRADNJU GROBOVA NA GROBLJIMA”.
9. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
10. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
11. Kriterij za odabir je najniža cijena.
12. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz troškovnika.
14. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcina@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

Dokumentacija-IZGRADNJA GROBNICA- 2022

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima u 2022. god

Načelnica Općine Lobor donijela je Odluku o isplati prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Lobor u 2022. godini.

Uvjeti za isplatu božićnice
Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da umirovljenici imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Lobor, imaju navršenih 55 godina života i da su korisnici invalidske, starosne ili obiteljske mirovine, mirovine ostvarene sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba te da im iznos mirovine ne prelazi 2.000,00 kn.

Iznosi božićnice
Božićnica se isplaćuje u novcu, u sljedećem iznosu:
– 200,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama manjom od 2.000,00 kn

Korisnici inozemnih mirovina
Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 2.000,00 kn.

Način isplate
Božićnica će se isplaćivati tijekom prosinca 2022. godine na tekuće račune umirovljenika.
Iznimno, umirovljenicima koji nemaju tekuće račune božićnica će se isplatiti u gotovini putem općinske blagajne.

Podnošenje zamolbe za isplatu
Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor zamolbu za isplatu, uz koju se prilaže:
– odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne),
– broj tekućeg računa,
– kopija važeće osobne iskaznice.
Zahtjevi se podnose Općini Lobor do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, radnim danom od 8,00-15,30 sati.

Zaštita osobnih podataka
Umirovljenici koji žele ostvariti pravo na isplatu božićnice, trebaju dati privolu Općini Lobor za obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata nije moguća.
Osobne podatke umirovljenika zaprimljene od HZMO Općina Lobor koristit će u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu isplate božićnice, te se u druge svrhe neće koristiti.
Općina Lobor kao voditelj obrade osobnih podataka jamči tajnost prikupljenih osobnih podataka.
Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno, bez zakonske osnove. Općina se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Obrazac-Zahtjeva

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) u 2022. god

NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 10. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 33/22), Općinska načelnica raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Predmet ovog Natječaja je podnošenje prijava za dodjelu potpore za ulaganja u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2022. godini sukladno utvrđenim uvjetima i kriterijima u Pravilniku potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Lobor za tu namjenu.

Ovim Natječajem utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu s pripadajućom dokumentacijom.

II. NAMJENA POTPORA

Općina Lobor će u 2022. godini dodjeljivati potpore u poljoprivredi za sljedeće aktivnosti i mjere:
1. Mjera 1: Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke,
2. Mjera 2: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača,
3. Mjera 3: Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća,
4. Mjera 4: Poticanje ekološke proizvodnje,
5. Mjera 5: Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2022. godini, dakle i prihvatljivi troškovi prije objave ovog Natječaja. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za troškove PDV-a.
Potpore Općine Lobor isplaćivat će se korisnicima potpore temeljem Pravilnika do utroška planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za tekuću proračunsku godinu.

Za dodjelu potpora za ulaganje u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2022. godini, planirano je ukupno 50.000,00 kuna za svih pet mjera.

III. PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

Korisnici potpore mogu biti:
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva
• obrtnici
• trgovačka društva i druge pravne osobe
koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko – zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Lobor, realiziraju investiciju za koju traže potporu na području Općine Lobor te ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Natječajem.

Korisnici potpora temeljem navedenog Pravilnika moraju imati:
• podmirene dospjele obveze prema Općini Lobor
• podmirene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

IV. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE

Mjera 1. – Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi osiguranja usjeva, nasada i stoke prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos potpore po jednom korisniku iznosi 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• policu premije osiguranja
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 2. – Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi umjetnog osjemenjivanja krava i krmača prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• račun, odnosno predračun od strane veterinarske ambulante.

Korisnik po Mjeri 1. i 2. ukupno može ostvariti 2.500,00 kuna godišnje.

Mjera 3. – Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabava sadnica vinove loze, voćaka, bobičastog voća te povrća u smislu povećanja proizvodnje. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.
• račun, odnosno predračun za troškove nabave sadnica voća i povrća
• kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojeg je vidljivo da su nasadi na području Općine Lobor.

Mjera 4. Poticanje ekološke proizvodnje

Potpora će se odobriti korisniku za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji voća i povrća, odnosno svi troškovi do dobivanja EKO-znaka. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše do 3.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 5. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabave opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 50,00 kuna po pčelinjoj zajednici do maksimalnog iznosa do 3.000,00 kuna.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.
• potvrdu pčelarske udruge o broju košnica.
V. POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu potpore sastavni su dio ovog Natječaja. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, 49 253 Lobor ili na mrežnim stranicama Općine. Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku aktivnost pojedinačno na predviđenom obrascu.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev, popunjava se isključivo osobno od strane podnositelja zahtjeva te se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjeve za dodjelu potpora za različite aktivnosti, ali potporu može ostvariti samo za jednu mjeru u tekućoj godini, osim u slučaju za mjeru 1. i 2. prema članku 9. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu.
Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆNA LOBOR
Trg svete Ane 26
49 253 Lobor

s naznakom

“ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE U POLJOPRIVREDI
U 2022. GODINI – NE OTVARATI”

Rok za dostavu zahtjeva na prethodnu adresu je do 20. prosinca 2022., odnosno do iskorištenja financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Općine Lobor
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

Popis dokumentacije – prilog 1.

Zahtjev za potporu – prilog 2.

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti – prilog 3.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Kriteriji bodovanja – prilog 5.

Pravilnik o dodjeli potpora u poljoprivredi za 2022. godinu

Natječaj za sportske stipendije

Na temelju članka 2. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, br. 44/22), načelnica općine Lobor raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU SPORTSKE STIPENDIJE

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu sportskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023. godinu pojedincima sportašima koji postižu vrhunske rezultate u pojedinačnom sportu.
Ukupno se dodjeljuju 2 (dvije) sportske stipendije.
Visina stipendije propisana je Pravilnikom.
Stipendije se odobravaju mjesečno za školsku, odnosno akademsku godinu, najviše za 10 mjeseci tekuće godine.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu sportske stipendije imaju učenici ili redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Lobor, a čiji su rezultati vrjednovani i potvrđeni od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 3.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor ili preuzeti putem mrežnih stranica općine.

Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
• preslika važećeg rješenja o razvrstavanju sportaša sukladno Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,
• preslika osobne iskaznice – za maloljetne osobe: potvrda o prebivalištu i iskaznica roditelja ili staratelja,
• potvrda/dokaz u članstvu u sportskom klubu/udruzi (preslika natjecateljske/članske iskaznice),
• potvrda sportskog kluba/udruge o urednom i redovnom obavljanju sportskih zadaća – priprema, treninga i natjecanja,
• uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da nije zaposlen,
• izjava da se ne prima stipendija po istoj osnovi od neke druge pravne osobe
• obrazac izjave GDPR..

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici putem preporučene pošte ili osobno u Jedinstveni upravni odjel općine Lobor s naznakom:

“ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SPORTSKIH STIPENDIJA
SPORTAŠIMA OPĆINE LOBOR – NE OTVARAJ”
Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja
za dodjelu sportskih stipendija općine Lobor
Općina Lobor
Trg svete Ane 26, 49 253 Lobor

Zahtjevi se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Lobor.
Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi nakon navedenog roka, neće se smatrati važećim.
Podnošenjem prijave za dodjelu sportske stipendije, budući korisnik stipendije prihvaća sve uvjete Javnog natječaja.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnome natječaju.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnositelju prijave.

Članak 4.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija izvršit će otvaranje i obadu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te izraditi prijedlog za odobravanje sportske stipendije.
Načelnica općine Lobor donosi Odluku o dodjeli stipendija, a ona se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Lobor.

Članak 5.

Između općine Lobor i stipendiste zaključuje se Ugovor o stipendiranju kojim se, u skladu s Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, između istih uređuju međusobni odnosi te prava i obveze.

Članak 6.

Zahtjevi dostavljeni izvan roka i/ili bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

U nastavku slijedi dokumentacija:

Zahtjev za dodjelu sportske stipendije
Natječaj za dodjelu sportskih stipendija
OBRAZAC 1.-Privola o obradi osobnih podataka
OBRAZAC 2.-Izjava o neprimanju stipendija
Pravilnik o dodjeli sportskih stipendija sportašima-2022

Natječaja za učeničke i studentske stipendije

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 44/22.), u daljnjem tekstu: Pravilnik i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 07/13, 11/18, 06/20. i 11/21.), načelnica općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

OPĆI UVJETI

Članak. 1.

Općina Lobora objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Lobor za školsku godinu 2022./2023 u tri kategorije.

Zahtjevi se podnose isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ove obavijesti i mogu se podnijeti samo za jednu kategoriju stipendije.

Članak. 2.

Sukladno Pravilniku stipendije se dodjeljuju u tri kategorije i to:
A – stipendije za nadarene učenike i studente,
B – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju,
C – stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Učenici i studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak. 3.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji A imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole od najmanje 4,70
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,70,
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 4,50.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji B imaju:
1. učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole od najmanje 3,00
2. studenti:
• ako su studenti prve godine studija – (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 3,00
• ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju težinski prosjek ocjena najmanje 3,00

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u kategoriji C imaju:
• učenici/studenti koji su upisali prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu studija u neko od deficitarnih zanimanja utvrđenih u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika.
• učenici/studenti s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole/prethodnu godinu studija, odnosno završni razred na nižem stupnju školovanja s prosjekom ocjena od najmanje 2,80

Članak. 4.

A1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika
3. preslika svjedodžbi petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole (za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole) ili preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole (za učenike ostalih razreda srednje škole)
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

A2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u A kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu
3. prijepis ocjena prethodne godine studija
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole
5. preslika dekanove/rektorove nagrade iz prethodne godine
6. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika
3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog (osmog) razreda osnovne, odnosno srednje škole,
4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

B2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije u B kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. prijepis ocjena prethodne godine studija,
4. za studente prve godine studija – preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
5. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

C1. zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže se:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).
C2. zahtjevu za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja u C kategoriji prilaže:
1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,
3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor).

Uz opću dokumentaciju propisanu točkom A1., A2., B1., B2., C1., i C2. ovog članka, zahtjevu treba priložiti još sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji za koju se podnosi zahtjev za stipendijom:

A kategorija – stipendije za nadarene učenike i studente:
1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti i obrazovanja sa zadnje godine završenog školovanja,
2. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranja izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu (satima volontiranja) sa zadnje godine završenog školovanja,
3. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta za učenike/studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija,
4. dokaz o posebnim okolnostima podnositelja zahtjeva,
5. dokaz o dekanovoj/rektorovoj nagradi iz prethodne akademske godine
6. dokaz o paralelno završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (glazbena, plesna, sportska..) u prethodnoj godini školovanja izdan od ustanove koja ima za to verificirane programe nadležnog Ministarstva.

B kategorija – stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju:
1. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
2. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja,
3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika,
4. dokaz o volontiranju – potvrda o volontiranju izdana sukladno zakonu iz koje je vidljiv podatak o vremenu volontiranja (satima volontiranja), a zadnje godine završenog školovanja,
5. dokaz o paralelnom pohađanju dvije srednje škole, odnosno dva fakulteta u prethodnoj školskoj godini, odnosno paralelnom upisu u dvije srednje škole odnosno dva fakulteta za učenike ili studente koji upisuju prvi razred srednje škole, odnosno prvu godinu studija.

Članak. 5.

Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Lobor, a koji se obavezno objavljuje i može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici općine Lobor ili u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lobor.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 02.11.2022. godine, a u postupak obrade uzimaju se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjev se podnosi u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili osobno na adresu:

OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253,
uz naznaku: “Zahtjev za stipendiju-NE OTVARAJ”.

Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 14., 15., 16. i 17. Pravilnika.
Povjerenstvo, na temelju kriterija iz Pravilnika, vrši bodovanje i sastavlja redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za stipendije u kategoriji A i B.
Pravo na stipendiju u kategoriji C ostvaruju svi podnositelji zahtjeva sukladno uvjetima iz članka 7. Pravilnika.
Redoslijedne liste se objavljuju na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici općine Lobor u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva.
Učenici kojima se odobre stipendije, bit će pozvani radi zaključivanja ugovora.
Stipendije će se isplaćivati od početka pa do kraja nastavne godine u 10 mjesečnih anuiteta.
Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine regulirat će se ugovorom.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

U nastavku slijedi dokumentacija:

Obrazac A – nadareni studenti
Obrazac B – stipendije po socijalnom statusu
Obrazac C-deficitarna zanimanja

Natječaj dodjela stipendija

Zaključak dodjela stipendija
Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima-2022

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/22-01/03
URBROJ: 2211/05-04-22-02
Lobor, 29.09.2022. god.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor
REFERENT/ICA ZA OPĆE POSLOVE – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
– srednja stručna sprema društvene struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– poznavanje rada na računalu.

Mjesto rada Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor.
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08., 69/17.) na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.
U upravnim tijelima Općine Lobor nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” br. 155/02, 47/10-Odluke Ustavnog suda RH br. U-I 1029/2007, 80/10, 93/11).
U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u roku od jedne godine od prijma.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
4. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN, (izjavu nije potrebno ovjeravati)
5. uvjerenje o nekažnjavanju – izvornik, ne starije od 6 mjeseci
6. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),
7. a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i
b) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, osim isprave pod točkom 5..
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedene stručne spreme i struke.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Lobor, www.lobor.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Lobor objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave na natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu:
Općina Lobor,
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel,
Trg svete Ane 26, Lobor,
s naznakom: “Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta za opće poslove”

u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj i o istome će biti obaviještene pisanim putem.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

PROČELNICA JUO

Ivanka Martinuš, dipl.ing.

Javni natječaj

Upute i obavijesti kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

ANKETA-rješavanje stambenih potreba putem Programa POS-a, APN

GRAĐANIMA OPĆINE LOBOR

Općina Lobor temeljem članka 23. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (“Narodne novine” br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) radi izvješćivanja Agencije, objavljuje

ANKETU

o zainteresiranosti građana Općine Lobor za rješavanje stambenih pitanja uključivanjem u Program društveno poticajne stanogradnje – POS.

Sve dodatne informacije kao i Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticajne stanogradnje – POS, možete preuzeti na službenim stanicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama https://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/novosti, Općine Lobor www.lobor.hr, osobno u Općini Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, telefonom: 049/430-531 ili e-mail-om: opcina@lobor.hr .

Interes možete iskazati do 31. listopada 2022. godine.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

ANKETNI-UPITNIK-za-kupnju-POS-stana- ogledni primjerak

IZVJEŠĆE O STAMBENIM POTREBAMA-čl. 23. ZAKONA O POS-u

PRIRODNA NEPOGODA SUŠA-PRIJAVA ŠTETE DO 21.09.2022.

POZIV GRAĐANIMA

Župan krapinsko-zagorske županije Željko Kolar proglasio je 13. rujna 2022. godine prirodnu nepogodu zbog suše za područje Grada Zlatara i općina Bedekovčina, Gornja Stubica, Kraljevec na Sutli, Hrašćina, Lobor i Mihovljan, nastalu zbog izostanka padalina i visokih temperatura pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivredi.
Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) nakon čega su dužni prvu i konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete.
Prijavu štete mogu podnijeti poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika za štete na poljoprivrednim površinama na području Općine Lobor zaključno do 21. rujna do 15,00 sati. Prijava se predaje na Obrascu PN (priložen niže) na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor radnim danom od 7.30 do 15.30 sati. Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 049/430-531.
Kod prijave tj. ispunjavanja obrasca, morate uz uobičajene podatke, OBAVEZNO upisati brojeve katastarske čestice i ARKOD broj čestice, te procjenu štete u % za kulturu na kojoj je nastala šteta i površinu odnosno broj stabala ili trsova. Prijavljuju se samo one površine koje se nalaze na području Općine Lobor.

Napomene:
– sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19): u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine, za štete koje nisu na propisan način i u zadanom roku unesene u Registar šteta i dr.,
– u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,
– Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te da nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državno povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Zahtjev-prirodna-nepogoda-OBRAZAC PN

POZIV GRAĐANIMA

Poziv za dostavu ponuda za povjeravanje poslova na održavanju instalacija i opreme javne rasvjete na području Općine Lobor

Lobor, 01.09.2022. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-10/22.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je povjeravanje poslova na održavanju instalacija i opreme javne rasvjete na području Općine Lobor za razdoblje od 5 godina.
2. Radove na održavanju javne rasvjete treba izvoditi po važećim propisima vezanim uz predmet natječaja i troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije.
3. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika.
4. Ponuda se dostavlja zaključno sa 09.09.2022. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
5. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u troškovniku koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Alternativne ponude nisu dopuštene.
8. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE”.
9. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
10. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
11. Kriterij za odabir je najniža cijena.
12. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz troškovnika.
14. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcina@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

 

Dokumentacija-JAVNA RASVJETA 2022

Dokumentacija-JAVNA RASVJETA 2022

Obavijest-javna rasvjeta

Nabava radnih bilježnica za Osnovnu školu Franje Horvata Kiša Lobor u školskoj godini 2022/2023

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-30/22.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za osnovnu školu u školskoj godini 2022/2023.
2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i popisa radnih bilježnica i radnog materijala.
3. Ponuda se dostavlja zaključno sa 27.07.2022. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u popisu radnih bilježnica i radnog materijala koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
6. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU RADNIH BILJEŽNICA”.
7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
9. Kriterij za odabir je najniža cijena.
10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz popisa radnih bilježnica i radnog materijala.
12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcia@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

Dokumentacija-radne bilježnica i radni materijal

DOM-OSTALO ZA OBJAVU

DOM-SAMO RADNE BILJEŽNICE-ZA OBJAVU