JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 11/21), načelnica Općine Lobor raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.
Elektronički mediji su definirano Zakonom o elektroničkim medijima: audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Lobor koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.
Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Lobor.

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 0 – 5
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Općine Lobor), usmjerenost na potrebe i interese Općine Lobor i uključenost građana u predložene programske sadržaje 0 – 5
3. Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u radijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv) 0 – 5
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanje slušanosti/pregledi sadržaja na internetu) 0 – 5
5. Ukupno/ maksimalno 0 – 20

Sukladno Pravilniku Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija, Agencije za elektroničke medije (“Narodne novine” 150/13, 02/17) dodatno će se vrednovati, s maksimalno 5 bodova, sadržaji usmjereni na teme:
• Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
• razvoj odgoja i obrazovanja,
• razvoj umjetnosti i sporta,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika (kajkavskog narječja),
• obrađivanje tema o osobama s invaliditetom,
• poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Lobor,
• zaštita okoliša i ljudskog zdravlja

JAVNI POZV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Obrazac 1.-javni poziv elektronički mediji

Obrazac 2.-javni poziv elektronički mediji

Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

UDRUGAMA
-potpisnicama ugovora-

Predmet: Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu
                    iz proračuna Općine Lobor
                     – traži se

Poštovani,

Općina Lobor potpisala je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), sa udrugama koje su zadovoljile uvijete Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor.
U članku 2. Ugovora navedeno je da se dodijeljena sredstva mogu koristiti isključivo za provedbu programa/projekta sukladno uvjetima natječaja.
U članku 4. navedenog Ugovora navedeno je da se radi kontrole namjenskog korištenja sredstava korisnik obvezuje da će davatelju dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta.
Radi izvršenja navedenog članka Ugovora pozivamo Vas da popunite Izvješća dostavljena u prilogu, te iste dostavite najkasnije do 04.02.2022. godine, na adresu:

– OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisane liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacije i dr. ), dostavljate također uz izvješće.
Molimo da u izvješće upišete sve troškove koji su napravljeni tijekom provođenja projekta, sukladno specifikaciji troškova koja je sastavni dio Ugovora. Svaki trošak mora biti opravdan računom i preslikama izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslikama blagajničkih izvješća za gotovinska plaćanja. Svaki račun mora jasno biti označen odgovarajućim rednim brojem od jedan nadalje. Pripadajuća dokumentacija (preslika izvoda iz banke ili preslika isplatnice iz blagajne i preslika blagajničkog izvješća i dr.) označava se istim brojem kao i račun.

                    S poštovanjem,

                                                                                                                                           NAČELNICA
                                                                                                                                        OPĆINE LOBOR
                                                                                                                                        Ljubica Jembrih

Dostava izvješća-dopis

Financijsko izvješće za 2021

OBRAZAC-opisno izvješće za 2021

 

 

Poziv za dostavu ponuda-Adaptaciji društvenog doma u Loboru (platforma za osobe s invaliditetom)

KLASA: 612-01/20-01/03
URBROJ: 2211/05-03-21-05
Lobor, 18.10.2021. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN=1-2

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Adaptaciji društvenog doma u Loboru (platforma za invalide).
2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
3. Ponuda se zaključno dostavlja najkasnije do 22.10.2021. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA ADAPTACIJU DRUŠTVENOG DOMA U LOBORU-PLATFORMA ZA INVALIDE”.
7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Stručno Povjerenstvo za
Postupak jednostavne nabave

DOSTAVITI:
1. www.lobor.hr ,
2. Pismohrana, ovdje.

Dokumentacija-min. kulture-platforma za osobe s invaliditetom-15102021

Dokumentacija-min. kulture-platforma za osobe s invaliditetom-15102021

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2021/2022

Na temelju članka 3., 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 28/13), te plana proračuna za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 52/20, 11/21, 30/21 i 35/21), načelnica općine Lobor raspisuje:

NATJEČAJ
ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2021/2022, i to:
• deset (10) učeničkih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 350,00 kn
• deset (10) studentskih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 500,00 kn,

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti na višim i visokim sveučilištima na području Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Lobor, a ne primaju stipendije po nekoj drugoj osnovi.
Na raspisan natječaj zainteresirani kandidati podnose Zahtjev na propisanom obrascu kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, a rok za podnošenje zahtjeva je 02.11.2021. god.
U postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.
Zahtjevi se dostavljaju: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, osobno ili putem pošte.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
       a) potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2021/2022,
       b) presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a za studente i potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
       c) izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
       d) potvrdu o primanjima u zadnja tri mjeseca za članove kućanstva ili potvrdu Porezne uprave o prihodima članova kućanstva,
       e) presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice ili potvrdu o prebivalištu nadležne Policijske postaje, učenika/studenta,
       f) ostalu dokumentaciju kojom podnositelj može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog kućanstva prema kriterijima, u skladu s Pravilnikom (djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, samohrani roditelj, potvrda o članovima zajedničkog kućanstva koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obiteljskom kućanstvu, dijete hrvatskog branitelja),
       g) izjava o istinitosti i točnost podataka, te zaštiti osobnih podataka,
       h) dokaz o postignutim pojedinačnim uspjesima na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima,
Sve primljene zahtjeve po natječaju rješava Povjerenstvo za natječaje na temelju kriterija iz Pravilnika. Povjerenstvo posebno sastavlja listu za učeničke, a posebno za studentske stipendije.
Po kompletnoj obradi i utvrđenim bodovima Povjerenstvo sastavlja rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Lobor u roku od 15 dana.
Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su prema odredbama Pravilnika stekli pravo na stipendiju, zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Članak 3.

Korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu:
        – ako samovoljno prekine školovanje za koje mu je odobrena stipendija
        – ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu, te ne upiše višu godinu školovanja
        – ako ne diplomira u roku apsolventskog statusa
Stipendije će se isplaćivati za vrijeme trajanja školske/akademske godine.
Stipendije su u pravilu bespovratne osim u slučaju:
        – ako učenik/student samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena
        – ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu
Svi uvjeti i međusobna prava i obaveze između korisnika stipendije i Općine Lobor regulirat će se ugovorom.

natječaj stipendije 2021

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 2021-2022

OBRAZAC 1-ZAHTJEV-za-stipendiju-2021-2022

OBRAZAC 2-IZJAVA o zajedničkom kućanstvu

OBRAZAC 3-IZJAVA o prihodima

OBRAZAC 4-IZJAVA o točnosti podataka

Zaključak o broju i visini stipendija

PRAVILNIK stipendije 2013

RANG LISTA-STUDENTSKE STIPENDIJE 2021-2022

RANG LISTA-UČENIČKE STIPENDIJE 2021-2022

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku godinu 2021./2022.

KLASA:          602-03/21-01/03

URBROJ:        2211/05-03-21-02

Lobor,            13.10.2021. godine

Na temelju, Izmjene Plana proračuna za 2021. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 52/20, 11/21, 30/21 i 35/21) i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), načelnica Općine Lobor donosi

ODLUKU

o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika

srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2021/2022.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Lobor za školsku godinu 2021/2022.

Sufinanciranje troškova iz prethodnog stavka vršit će se za razdoblje od 06.09.2021.-21.06.2022. godine.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, pod sljedećim uvjetima i to:

 • da učenik ima prebivalište na području općine Lobor i
 • da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Lobor na dan donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Općina Lobor sudjeluje u sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 250,00 kn mjesečno.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi roditelji učenika na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor osobno ili poštom na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor

Zahtjevi se zaprimaju zaključno do 29.10.2021. godine.

Članak 5.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • potvrda o upisu u srednju školu,
 • preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
 • izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
 • uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika,
 • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 • preslika kartice žiro računa sa podatkom o IBAN broju.

Članak 6.

Isplata subvencije troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, koji zadovoljavaju uvijete iz ove Odluke, izvršit će se na žiro račun učenika.

Članak 7.

Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učeničkom domu, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 8.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi (osim prava ostvarenog na temelju članka 143. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/18 i 64/20), ne mogu to pravo ostvariti od Općine Lobor.

Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Lobor, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 9.

Zahtjevi koji neće biti podneseni u ostavljenom roku neće se razmatrati.

Članak 10.

Sredstva za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola, osigurana su u Proračunu Općine Lobor za 2021. godinu, na stavci 372294, sufinanciranje učenika u đačkim domovima.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lobor, službenoj stranici Općine Lobor www.lobor.hr.

Odluka sufinanciranje učeničkih domova 2021-22

Zahtjev za sufinanciranje učeničkih domova 2021-2022

Odluka sufinanciranje učeničkih domova 2021-2022

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

Na temelju članka 9. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 34/20) i članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20), Općinsko vijeće Općine Lobor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Lobor raspisuje natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda u kojem se izlažu prodaji sljedeće nekretnine:

 1. Naselje Lobor:
 2. č.br. 138/5 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Krč, ukupne površine 856 m²,
 3. č.br. 142/1 k.o. PURGA, opisana kao Pašnjak Stari Krč, ukupne površine 755 m²,
 4. č.br. 146/1 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Živci, ukupne površine 237 m²,
 5. č.br. 147/2 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Za gaj, ukupne površine 1.295 m²,
 6. č.br. 148 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Za gaj, ukupne površine 453 m²,
 7. č.br. 168/1 k.o. PURGA, opisana kao Grunt dvorište, ukupne površine 396 m²,
 8. č.br. 169/1 k.o. PURGA, opisana kao Grunt dvorište, ukupne površine 367 m²,
 9. č.br. 455 k.o. PURGA, opisana kao Oranica, ukupne površine 522 m²,
 10. č.br. 456 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Viljak, ukupne površine 209 m²,

Namjena nekretnina pod točkom a), b), c), d), e), h), i), je poljoprivredna.

Namjena nekretnina pod točkom f) i g) je građevinska.

 1. Naselje Vojnovec Loborski:
 2. č.br. 2848 k.o. Purga, opisana kao Dvorište grunt, ukupne površine 360 m²,

opisana kao Voćnjak grunt, ukupne površine 403 m²,

Namjena nekretnina pod točkom a) je građevinska.

Članak 2.

Početna cijena nekretnina iz članka 1. točka 1. iznosi:

 • za poljoprivredno zemljište/namjenu:   3,18 kn/m²
 • za građevinsko zemljište/namjenu: 22,32 kn/m²

Početna cijena nekretnina iz članka 1. točka 2. iznosi:

 • za građevinsko zemljište/namjenu: 23,83 kn/m²

Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 10 % početne vrijednosti nekretnine za koju se predaje ponuda, jednokratno.

U javnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje imaju interes kupnje nekretnina iz članka 1. ovog natječaja.

Općina Lobor će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Članak 3.

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu “viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.

Općina Lobor ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru .

Kupac nekretnine na kojoj postoji teret raznih instalacija, u slučaju intervencije ili sličnih radova na instalacijama, dužan je osigurati nesmetan pristup instalacijama ovlaštenim djelatnicima radi izvođenja radova.

Eventualna izmještanja instalacija, priključaka i objekata koja su teret na predmetnim zemljištem, kupac zemljišta izvršiti će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Članak 4.

Kupac snosi trošak izrade geodetskog elaborata, radi cijepanja, odnosno formiranja čestica, njegove provedbe, te eventualnog usklađenja podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru

Članak 5.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
 2. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
 3. Ponuđenu kupoprodajnu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
 4. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji u skladu sa uvjetima natječaja, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 5. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat).
 6. Dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Lobor IBAN: HR3123600001823600006, model: HR68, poziv na broj: 9016- OIB, jednokratno.

Ukoliko se ne uplati dostati iznos jamčevine, ponuda će se odbaciti kao nevaljala.

Članak 6.

Dan objave javnog natječaja u tjednom ili dnevnom tisku smatra se danom raspisivanja natječaja.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 10 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u Općinu Lobor na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253, s naznakom: “Ponuda na javni natječaj za prodaju nekretnina – NE OTVARAJ”.

Kranji rok za dostavu ponuda je 06.04.2021. godine, bez obzira na način dostave.

Članak 7.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, najpovoljniji ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja podnese ponudu s najvišom ponuđenom cijenom, koja u potpunost odgovara uvjetima ovog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Ponuđači će se obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, objavom na oglasnoj ploči Općine Lobor.

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Troškove solemnizacije/ovjere kupoprodajnog ugovora i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi Kupac.

Članak 8.

Izabrani ponuditelj obvezan je uplatiti ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene, Općina Lobor će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako izabrani ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ne sklopi ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Općine će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, bez prava na kamatu.

Općina Lobor zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava.

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 06. travnja 2021. godine u prostorijama Općine Lobor, s početkom u 15:00 sati.

Članak 10.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 -14:00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu najmanje jedan dan ranije, na broj telefona: 049/430-531 ili mail: opcina@lobor.hr .

P r e d s j e d n i k  vijeća

OPĆINE   L O B O R

Mirko Martinuš, mag.ing.agr.

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina-27022021

PONUDBENI-LIST

I-Z-J-A-V-A

ODLUKA o izboru najpovoljnijih ponuditelja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor

KLASA: 402-09/21-01/02

URBROJ: 2211/07-21-04

Lobor, 12.03.2021. godine

 Evidencijski broj nabave: E-JN-34

 POZIV NA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA O NABAVI

za provedbu postupka jednostavne nabave

 

 PREDMET NABAVE: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

 VRSTA NABAVE: RADOVI

 Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a provodi se temeljem Podmjere 19.2 ”Provedba operacija unutar CLLD strategije” u okviru Mjere 19 ”LEADER – CLLD”, LAG-a ”Zeleni bregi” iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Lobor, ožujak 2021.

1           OPĆI PODACI

1.1.  Podaci o Naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s gospodarskim subjektima

Naručitelj:       Općina Lobor

Adresa:            Trg svete Ane 26, 49253 Lobor

OIB:                08909915246

Telefon:          049/430-531

Telefaks:         049/430-090

Internet adresa: http://www.lobor.hr/

Elektronička pošta: opcina@lobor.hr

Kontakt osoba: Ivanka Martinuš – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

telefon: 049/430-531; mob: 099/2145392

                        e-mail: opcina@lobor.hr

1.2.  Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 305.000,00 kn.

Opis predmeta nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor.

Evidencijski broj nabave: E-JN-34.

 1.3.  Vrsta ugovora o nabavi

Temeljem provedenog postupka nabave sklopit će se ugovor: Ugovor o radovima – Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor.

1.4.  Vrsta postupka nabave

Postupak jednostavne nabave temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), koja je izuzetna od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12 i 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16)….

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA dječje igralište

prilog 1. Ponudbeni list

GP 7_2019_IZGRADNJA I OPREMANJE DJECJEG IGRALISTA NA PODRUCJU_JAVNA NABAVA

prilog 3. Troškovnik Lobor JAVNA NABAVA-12032021

prilog 4. Ogledni primjerak Izjave o nekažnjavanju

prilog 5. Izjava o jamstvu

prilog 6. Nacrt ugovora

OBAVIJEST o odabiru ponude

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor KLASA: 500-01/16-01/02, URBROJ:.2211/05-01-16-03, 20.12.2016. god.), članka 59. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20), općinska načelnica Općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se

financiraju iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog natječaja je povjeravanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području Općine Lobor do nadležne patologije ili sudske medicine ( u daljnjem tekstu: poslovi prijevoza pokojnika).

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštene osobe (mrtvozornika i dr.).

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu:

OPĆINA LOBOR, TRG SVETE ANE 26, 49253 LOBOR

            s naznakom naziva ponuditelja i naznakom “ponuda za prijevoz pokojnika–ne otvaraj”.

Rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2021. godine do 14.00 sati. Do navedenog roka ponude moraju fizički prispjeti naručitelju. Ponude koje nisu podnesene u roku neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuditelju.

Natječaj za prijevoz pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Lobor

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika 2021

Odluka o izboru najpovoljnije ponude-obdukcija

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

Općinska načelnica Općine Lobor dana 17. siječnja 2020. godine, objavljuje

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

 

PRILOZI:

OBRAZAC 1-OPISNI 2020
OBRAZAC 2-FINANCIJSKI 2020
OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
OBRAZAC 4-IZJAVA O PARTNERSTVU 2020
OBRAZAC 5-ŽIVOTOPIS_Europass
OBRAZAC 6-POPIS PRILOGA
OBRAZAC 7-IZJAVA o nekažnjavanju
OBRAZAC 8-financijsko izvješće za 2019
OBRAZAC 9-opisno izvješće za 2019
UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2020