Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) tijela javne vlasti dužna su radi informiranja javnosti provoditi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.

Zainteresirana javnost može dostaviti svoje prijedloge i komentare na predložene nacrte općih akata za koje je otvoreno javno savjetovanje putem obrasca na e-mail: opcina@lobor.hr