IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2024

O B A V I J E S T   B I R A Č I M A

Nastavno na Objavu biračima Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 012-02/24-01/01, Urbroj: 514-07-03-02/03-24-01 od 15. ožujka 2024. godine, koja je objavljena na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Krapinsko-zagorske županije, obavještavaju se birači s područja Krapinsko-zagorske županije:

Birači mogu izvršiti pregled, zatražiti dopunu ili ispravak svojih podataka upisanih u registar birača, te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju, izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, osobno, putem pošte, elektroničkim putem ili putem sustava e-Građani, svakim radnim danom, u razdoblju od

• od 25. ožujka do 05. travnja 2024. godine od 08,00 do 18,00 sati, i u

• u subotu 06. travnja 2024. godine od 08,00 do 19,00 sati

u Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove i na izdvojenim mjestima rada

  KRAPINA

Krapina, Magistratska 1

Telefon: 049/329-123; 049/329-173

              049/329-223

E-mail: ivana.haluzan@kzz.hr

             ljiljana.bazant@kzz.hr

brigita.kovacec@kzz.hr 

  PREGRADA

Josipa Karla Tuškana 2

Telefon: 049/376-105; 049/376-022

E-mail: ana.alupinski@kzz.hr

             sanja.petek@kzz.hr

  DONJA STUBICA

Trg Matije Gupca 20

Telefon: 049/286-124

E-mail: stefanija.sagud@kzz.hr

             mirela.vrancic.koprivnjak@kzz.hr

  ZABOK

Kumrovečka 6

Telefon: 049/223-533; 049/500-589

E-mail: katarina.horvat@kzz.hr

             sanja.svigir@kzz.hr

  KLANJEC

Trg Mira 11

Telefon: 049/550-475; 049/550-309

E-mail: stefica.kramaric@kzz.hr

             anica.flugler@kzz.hr

  ZLATAR

Park hrvatske mladeži 2

Telefon: 049/466-122

E-mail: jasna.horvat@kzz.hr

             verica.bolfek@kzz.hr

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

OBAVIJEST BIRAČIMA

Objava biračima

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRIVREMENOG UPISA

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRIVREMENOG UPISA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE

JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), načelnica Općine Lobor raspisuje

JAVNI POZIV

za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE

 

       I. PREDMET

Načelnica Općine Lobor upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE, na lokaciji u Loboru, u razdoblju od 21.07., 26.-28.07.2024. godine (četiri dana).

Nakon pregleda i odabira ponuda Općina Lobor će sklopiti ugovor, kojim će se detaljno odrediti tehnički, opći i drugi uvjeti.

       II. TEHNIČKI UVJETI

Općina Lobor osigurava lokacije za izvođenje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, priključna mjesta električne energije i vode, te podmirenje potrošnje električne energije i potrošnju vode, a organizator je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju.

Organizator osigurava:

 • najam šatora: (u što spada: doprema, montaža, demontaža i otprema) dimenzije šatora minimalno: širina 20m × dužina 40m × visina bočne stranice 3m sa opremom šatora (stolovi, stolice/klupe, pozornice, rasvjeta i razglas), te pagoda za kuhinju širina 5m × dužina 5m
 • glazbu za svaki dan manifestacije, osim za termine koji su unaprijed određeni u općim uvjetima (prijavu i trošak ZAMP-a za sve dane manifestacije snosi organizator i za dane troškovi moraju biti uključeni u ponudu),
 • ugostiteljsku opremu, sam ili putem trećih osoba, sa ponudom hrane i pića, prema ponudi i dogovoru s Općinom Lobor,
 • potrebne suglasnosti nadležnih institucija (MUP, ZAMP,…)
 • red i sigurnost tijekom održavanja manifestacije,
 • čišćenje cijele korištene površine nakon završetka svakog dana manifestacije JANINE, te po završetku manifestacije očistiti prostor u roku od tri dana,
 • osigurati eko WC kabine (minimalno 4 kabine),
 • redovito zbrinjavanje otpada nakon završetka svakog dana manifestacije JANINE.

     III. OPĆI UVJETI

 • Prihod od zakupa montažnih objekata –štandova pripada Općini Lobor.

Općina Lobor u dogovoru s Organizatorom i prema svojim mogućostima, određuje lokaciju za postavljanje šatora i opreme, koje se predaju Organizatoru na korištenje za vrijeme održavanja manifestacije.

Organizator je dužan organizirati glazbene sastave za svaki dan manifestacije osim unaprijed određenih termina za glazbu.

Unaprijed određeni termini za glazbu su:

 • dana 21. srpnja (od 13,00-23,00 sata)

Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi prijedlog plana izvođenja programa (tablice u privitku) u protivnom će se ponuda odbiti.

Općina Lobor će, za svoje potrebe, promovirati manifestaciju JANINE u tisku, radiju, internet.

Pravo sudjelovanja po ovom javnom pozivu za organizaciju manifestacije JANINE imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini Lobor iz bilo koje osnove.

Organizator ne smije bez prethodne suglasnosti Općine Lobor ovlastiti treću osobu za organizaciju predmetne manifestacije. Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

     IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj – Javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju manifestacije JANINE” na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, zaključno s 20. veljače 2024. godine.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime natjecatelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima,
 2. Popunjeni obrazac Ponude, Troškovnika, Ponude dodatne vrijednosti, opis ugostiteljske ponude s cijenama i Izjave ponuditelja
 3. Za pravne osobe:
 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe,
 • potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
 1. Za fizičke osobe:
 • preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe,
 • potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
 1. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama,
 2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana,
 3. Izjavu ponuditelja o dostavi javnobilježnički ovjerovljene bjanko zadužnice u vrijednosti od 10.000,00 € (slovima: desettisuća eura), prilikom potpisivanja ugovora, za osiguranje ispunjenja ugovora, te naknade štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ovog ugovora.
 4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

     V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA

Ponude se ne otvaraju javno, a o rezultatu nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke. Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune, odnosno koje ne nude sve stavke neće se razmatrati.

Kriteriji za odabir najpogodnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 1. Najpovoljnija ponuda po ovom pozivu-broj bodova od 0-10
 2. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.) – broj bodova od 0-10,
 3. Dosadašnje dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija – broj bodova od 0-10.
 4. Financijski elementi ponude (troškovnik) – broj bodova od 0-10.

    VI. SKLAPANJE UGOVORA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lobor. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Općina Lobor. Rezultati Javnog poziva će biti poznati do 15. travnja 2024. godine, a potom će se moći vršiti ugovaranje organizacije manifestacije. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči Općine Lobor. Ugovor će se sklopiti sa ponuditeljem koji ostvari najveći broj bodova.

Općina Lobor zadržava pravo odbacivanja ili neprihvaćanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke. Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje žalbe.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Općini Lobor svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na kontakt tel: 049/430-531; e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u Općini Lobor.

Javni poziv-JANINE 2024

Javni poziv-JANINE 2024

11. veljače 2024. godine-DAN EUROPSKOG BROJA 112

DAN EUROPSKOG BROJA 112
(11. veljače 2024. godine)

Komunikacijska poruka Županijskog centra 112 Krapina

Županijski centar 112 u 2023.godini zaprimio je 28526 poziva što je u odnosu na 2022.godinu gotovo za oko 4000 poziva više.
Od svih zaprimljenih poziva 12794 bilo je namjenskih, a 15732 bilo je nenamjenskih poziva. Prilikom zaprimanja namjenskog poziva Županijski centar angažirao je jednu ili više hitnih službi ovisno o događaju. Najviše poziva vezano je uz hitnu medicinsku pomoć, policiju i vatrogasne intervencije.
Veliki broj nenamjenskih poziva Županijski centar 112 zaprima putem mobitela koji se sami uključuju u torbicama, ruksacima, džepovima i sl. ili prilikom igre djece te se upućuje poziv prema broju 112.
Apeliramo i molimo građane da prilikom odlaganja mobitela vode brigu o zaključavanju mobitela (ekrana), te ne daju djeci mobitele koji im služe kao igračke.
U novije iPhone i iPhad uređaje ugrađuje se aplikacija koje omogućuje u slučaju pada uređaja, upućivanje poziva na broj 112. Stoga molimo vlasnike takvih uređaja da se jave na povratni poziv centra 112 ako su u mogućnosti jer u protivnom možemo zaključiti da im se nešto dogodilo te angažirati žurne službe.
U nova vozila ugrađuju se uređaji ( tipka sa crvenim slovima S.O.S.) koji u slučaju prometne nesreće upućuje govornu poruku na broj 112 i daje lokaciju mjesta nesreće. Navedenu tipku mogu građani uključiti i sami u slučaju zdravstvenih problema tijekom vožnje. U tom slučaju javiti će im se operater – analitičar u centru 112, te uputiti potrebnu pomoć gdje god se nalazili.
Sredinom 2023. godine u Republici Hrvatskoj uveden je i sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUUK kojim se porukama putem mobilnih telefona, brzo i učinkovito obavještava građane i sudionike civilne zaštite o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti za smanjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta.

Djelatnici Županijskog centra 112 na raspolaganju su Vam 24 sata i u svakom trenutku mogu vam pružiti savjet odnosno uputit žurnu pomoć koje vam je potrebna.

112 Plakat 2024

2024-Brošura-web 112

DAN EUROPSKOG BROJA 112 – 2023

Obilježavanje Dana europskog broja 112 – obavijest

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima u 2023. god

Načelnica Općine Lobor donijela je Odluku o isplati prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Lobor u 2023. godini.

Uvjeti za isplatu božićnice
Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da umirovljenici imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Lobor, imaju navršenih 55 godina života i da su korisnici invalidske, starosne ili obiteljske mirovine, mirovine ostvarene sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba te da im iznos mirovine ne prelazi 300,00 eura.

Iznosi božićnice
Božićnica se isplaćuje u novcu, u sljedećem iznosu:
– 45,00 eura isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama do 270,00 eura
– 40,00 eura isplaćuje se umirovljenicima s mirovinom od 270,01 euro do 300,00 eura.

Korisnici inozemnih mirovina
Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 300,00 eura.

Način isplate
Božićnica će se isplaćivati tijekom prosinca 2023. godine na tekuće račune umirovljenika.
Iznimno, umirovljenicima koji nemaju tekuće račune božićnica će se isplatiti u gotovini putem općinske blagajne.

Podnošenje zamolbe za isplatu
Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor zamolbu za isplatu, uz koju se prilaže:
– odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne),
– broj tekućeg računa,
– kopija važeće osobne iskaznice.
Zahtjevi se podnose Općini Lobor do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, radnim danom od 8,00-15,30 sati.

Zaštita osobnih podataka
Umirovljenici koji žele ostvariti pravo na isplatu božićnice, trebaju dati privolu Općini Lobor za obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata nije moguća.
Osobne podatke umirovljenika zaprimljene od HZMO Općina Lobor koristit će u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu isplate božićnice, te se u druge svrhe neće koristiti.
Općina Lobor kao voditelj obrade osobnih podataka jamči tajnost prikupljenih osobnih podataka.
Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno, bez zakonske osnove. Općina se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) u 2023. god.

Obrazac-Zahtjeva za ostvarivanje prava umirovljenika na isplatu prigodnog dara

Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023., donijela je  Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina.

Tko ima pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj
• korisnici mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva*
• korisnici mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, kojima se mirovina isplaćuje samo iz inozemstva*
• korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu
• korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
• korisnici kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 30. rujna 2023. ili ranije te su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15.
studenoga 2023.

Tko nema pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja?
• korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske (nemaju prebivalište u RH)
• korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Kako predati dokaz o visini inozemne mirovine?
Dokaz (potvrdu) o iznosu mirovine i Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici
HZMO-a. Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine trebaju označiti polje –
Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu i dostaviti putem online obrasca, poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a.

Rok za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine: 30. studenoga 2023.
mirovinsko.hr
Kada započinje isplata jednokratnog novčanog primanja?
Korisnicima samo hrvatske mirovine JNP će biti isplaćeno najkasnije u listopadu 2023. Korisnicima hrvatske i inozemne* mirovine, korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili
mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, korisnicima samo inozemne mirovine*, korisnicima koji su zaposleni, kao i korisnicima kojima su postupci
ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a koji ispunjavaju uvjete za isplatu, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2023.

Tiskanica-JNP-1-12-23

HZMO_isplata JNP_rujan_2023_dopis

B2-JNP-28-09-2023-Plava-pozadina

DIGITALNA JAVNA UPRAVA RAZVOJ PAMETNIH RJEŠENJA I USLUGA U OPĆINI LOBOR

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JNI -39/23

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje usluga DIGITALNA JAVNA UPRAVA-RAZVOJ PAMETNIH RJEŠENJA I USLUGA U OPĆINI LOBOR.
2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
3. Ponuda se zaključno dostavlja najkasnije do 27.10.2023. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine usluge po grupi u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
5. Ponuditelji mogu dostaviti ponudu pojedinačno za svaku grupu.
6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA DIGITALNA JAVNA UPRAVA”.
7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
9. Kriterij za odabir je najniža cijena ponude, sve podmirene obaveze prema investitoru.
10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki usluga u troškovnika poslova.
12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Stručno Povjerenstvo za
Postupak jednostavne nabave

Dokumentacija-DIGITALNA JAVNA UPRAVA-ISPRAVAK

Troškovnik-digitalna javna uprava

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude-DIGITALNA JU