Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

UDRUGAMA
-potpisnicama ugovora-

Predmet: Dostava izvješća po Ugovoru o dodjeli sredstava za projekte i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu
                    iz proračuna Općine Lobor
                     – traži se

Poštovani,

Općina Lobor potpisala je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor), sa udrugama koje su zadovoljile uvijete Natječaja za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor.
U članku 2. Ugovora navedeno je da se dodijeljena sredstva mogu koristiti isključivo za provedbu programa/projekta sukladno uvjetima natječaja.
U članku 4. navedenog Ugovora navedeno je da se radi kontrole namjenskog korištenja sredstava korisnik obvezuje da će davatelju dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta.
Radi izvršenja navedenog članka Ugovora pozivamo Vas da popunite Izvješća dostavljena u prilogu, te iste dostavite najkasnije do 04.02.2022. godine, na adresu:

– OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisane liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacije i dr. ), dostavljate također uz izvješće.
Molimo da u izvješće upišete sve troškove koji su napravljeni tijekom provođenja projekta, sukladno specifikaciji troškova koja je sastavni dio Ugovora. Svaki trošak mora biti opravdan računom i preslikama izvoda za bezgotovinska plaćanja te preslikama blagajničkih izvješća za gotovinska plaćanja. Svaki račun mora jasno biti označen odgovarajućim rednim brojem od jedan nadalje. Pripadajuća dokumentacija (preslika izvoda iz banke ili preslika isplatnice iz blagajne i preslika blagajničkog izvješća i dr.) označava se istim brojem kao i račun.

                    S poštovanjem,

                                                                                                                                           NAČELNICA
                                                                                                                                        OPĆINE LOBOR
                                                                                                                                        Ljubica Jembrih

Dostava izvješća-dopis

Financijsko izvješće za 2021

OBRAZAC-opisno izvješće za 2021

 

 

OBAVIJEST O PREKIDU NAPAJANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE-PETROVA GORA

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija Vašeg mjernog mjesta:

0301217780, PETROVA GORA 15 B, PETROVA GORA 0300032285, PETROVA GORA  BB, PETROVA GORA

 

Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen:

dana 15.12.2021

u vremenu  09:30 do 14:00

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpvarazdin@hep.hr ili telefon 0800 300 403.

POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA-JAVNI POZIV

KLASA:          320-01/21-01/07

URBROJ:        2211/05-03-21-01

Lobor,            02.12.2021. god.

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13 i 11/18), te Plana proračuna za 2021. godinu, načelnica Općine Lobor objavljuje

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za pomoć u poljoprivredi Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Lobor za 2021. godinu.

Obrazac zahtjeva za pomoć može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, gdje se isti i predaje najkasnije do 31.12.2021. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za 2021. godinu.

Sredstva za pomoć u poljoprivredi planirana su Planom Proračuna za 2021. godinu, na kontu pomoć obiteljima u poljoprivredi, broj 372122, u iznosu od 55.650,10 kuna.

Za sva pitanja vezana za javni poziv možete se obratiti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, e-mail-om: opcina@lobor.hr, telefonom na broj 049/430-531.

N A Č E L N I C A

OPĆINE   L O B O R

Ljubica Jembrih

 

JAVNI POZIV-POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA

Zahtjev za pomoć u poljoprivredi

Obavijest o zatvaranju natječaja 2021

Obavijest-rezultati analize vode iz lokalnog vodovoda

REZULTATI ANALIZE VODE IZ LOKALNIH VODOVODA

                Ovim putem obavještavamo sve korisnike lokalnog vodovoda Petrova Gora-Bužići-Kralji, sa područja Općine Lobor, kako je od strane Zavoda za javno zdravstvo KZŽ dostavljeno Izvješće vezano uz rezultate analize vode iz lokalnih vodovoda koji se nalaze na području Vodovodni odbor Petrova Gora – Bužići-Kralji. Sukladno dobivenim rezultatima, voda iz navedenih vodovoda nije u skladu sa propisanim parametrima te je istu potrebno prokuhati prije same upotrebe.

                                                                                                                                              Općina Lobor

Rezultati o uzorku vode – 28102021

REZULTATI ANALIZE VODE IZ LOKALNIH VODOVODA

 

Javni poziv Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Javni poziv Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije za iskaz interesa osoba pogođenih potresom za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije označenih zelenom oznakom U1 (uporabljivo bez ograničenja) i U2 (uporabljivo s preporukom) (KLASA: 360-01/21-01/552, URBROJ: 536-21-1 od 25.10.2021. godine).

Javni poziv možete preuzeti na linku:

https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-dokumenti-za-javnost 

Javni poziv za iskaz interesa

Cijepljenje protiv bolesti COVID-19-OBAVIJEST

 

Obavijest o cijepljenju protiv bolesti COVID-19

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa zdravstvenom ambulantom Lobor

dana 29.10.( petak ) 2021. godine od 14:00 do 16:00 sati

organizira cijepljenje protiv bolesti COVID-19. Svi zainteresirani se u zakazano vrijeme mogu javiti u zdravstvenu ambulantu Lobor i birati vrstu cjepiva i to: Pfizer, Johnson & Johnson i Moderna.
Cjepiva i procjepljenje populacije ključna su prekretnica u borbi protiv pandemije COVID-19. Vjerujemo da je to „početak kraja“ ove pandemije, ali za taj kraj potreban je zajednički napor i ustrajnost na tom putu, poručuju iz Zavoda za javno zdravstvo krapinsko zagorske županije.

WRC CROATIA RALLY-Obavijest o zatvaranju dionice ceste L22016

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU

Dionica javne ceste L22016, D29 – Stari Golubovec – Lobor (Ž2128) u duljini od 4,60 km biti će zatvorena za promet u srijedu i četvrtak, 20. i 21. listopada 2021. zbog održavanja TEST vožnji tvorničke momčadi “ŠKODA Motorsport”.
Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 7 do 19 sati, a u iznimnim slučajevima propuštati će se vozila hitnih službi. Obilazni pravac je Lobor – Cebovec – Novi Golubovec i obratno.
S poštovanjem,
Organizacijski odbor WRC Croatia Rallya
Zagreb, 18.10.2021.

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike/zamjenice

Temeljem članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 30/21), Općinsko vijeće Općine Lobor objavljuje Odluku za

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike/zamjenice

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/članice Općinskog savjeta mladih Općine Lobor i njihove zamjenike/zamjenice (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Lobor (dalje u tekstu: Općina) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

Savjet mladih čini 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika i 5 (pet) zamjenika članova.

III.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Lobor.

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,
 • neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih,
 • stipendisti Općine Lobor (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

V.

Sukladno točki I.- IV. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike istaknu na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine (www.lobor.hr) pod “Natječaj” i to:

 • SM-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Županijskog savjeta mladih, uz koji se prilaže obrazac SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

 a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih

 • SM-2 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih –predlagatelj – neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SM-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Općinskog savjeta mladih i SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih).

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:

 • životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),
 • presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana (za člana i zamjenika člana),
 • ispunjenu Izjavu kandidata/ kandidatkinja o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka (obrazac SM- 3)

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine.

Prijave sastavljene prema točki V. Javnog poziva  dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor osobno ili elektroničkom poštom na opcina@lobor.hr skenirane u PDF ili JPG formatu ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općina Lobor, Komisija za izbor i imenovanja, Lobor, Trg svete Ane 26, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Općinskog savjeta mladih”.

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se na mrežnim stranicama Općine i dostavljaju Općinskom vijeću.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Općine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

VIJEĆA LOBOR

Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

JAVNI POZIV-SAVJET MLADIH 2021

SAVJET MLADIH-Javni poziv

Javni poziv – Savjet mladih – Obrasci

ODLUKA o osnivanju savjeta mladih-2021