OBAVIJEST O ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE NC2341 (ŽC2128-Beljaki-Jakopići)

Predmet: OBAVIJEST O ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE NC2341 (ŽC2128-Beljaki-        Jakopići)

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Izvođač radova na Aglomeraciji Lobor-Zlatar-Zabok izvoditi radove dana 07.03.2023. godine na dijelu nerazvrstane ceste NC 2341 (ŽC2128-Beljaki-Jakopići) od ambulante prema Jakopićima i Crkvi M. B Gorske, pa će ista biti zatvorena za promet.

Obilazni pravac za dionicu ceste (ŽC2128-Beljaki-Jakopići) je Ulica F.H. Kiša-K. Š. Đalskog – T. Martinuša.

Poziv za dostavu ponuda je nadmetanje za komunalnu djelatnost provođenja mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A L O B O R

KLASA: 500-01/23-01/01
URBROJ: 2140-20-03-23-07
Lobor, 28.02.2023. god.

Na temelju članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 63C/21) i članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.) i izmjena Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-01/23-01/02, URBROJ: 2140-20-03-23-02, od 27.02.2023.), objavljuje se

POZIV
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-14/23.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) Telefonski broj: 049/430-531, broj telefaksa:049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za komunalnu djelatnost provođenja mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
1. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnik robe.
2. Ponuda se dostavlja u roku od 6 dana, računajući od dana objave ovog poziva, zaključno sa 07.03.2023. godine
3. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
4. Ponuda mora biti ispisana neizbrisivom tintom.
5. Ponuda mora biti uvezena u cjelinu, a stranice se označavaju brojem, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranice.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA PROVOĐENJE MJERA OBAVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ”.
8. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
9. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
10.Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.
11.Natječaj se provodi za razdoblje do 31.12.2023. godine.
12.U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13.Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor od 08,00 do 15,00 sati, na adresi Trg sv. Ane 26, Lobor, putem e-mail-a: opcina@lobor.hr, telefona: 049/430 531, fax: 049/430 090, ili osobno u uredu.

Povjerenstvo za nabavu

DOSTAVITI:
1. web, oglasna ploča
2. Pismohrana, ovdje.

Dokumentacija-natječaj komunalne djelatnosti DERATIZACIJA 2023

Obavijest o zatvaranju dionice ceste NC2341 (ŽC2128-Beljaki-Jakopići)

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Izvođač radova na Aglomeraciji Lobor-Zlatar-Zabok izvoditi radove na dijelu nerazvrstane ceste NC 2341 (ŽC2128-Beljaki-Jakopići) od ambulante prema Jakopićima i Crkvi M. B Gorske, pa će ista biti zatvorena za promet.

Obilazni pravac za dionicu ceste (ŽC2128-Beljaki-Jakopići) je Ulica F.H. Kiša-K. Š. Đalskog – T. Martinuša.

OBAVIJEST O ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE NC257 (ŽC2128-Vlaheki)

Predmet: OBAVIJEST O ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE NC257 (ŽC2128-Vlaheki)

Poštovani,
obavještavamo Vas da Općina Lobor provodi projekt Sanacije nestabilnog pokosa lokacije Završje Loborsko-Vlaheki, uz nerazvrstanu cestu NC257 (ŽC2128-Vlaheki), koji je 100% sufinanciran sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Izvođač radova je VODOPRIVREDA ZAGORJE d.o.o., Miličićeva ulica 8, 49290 Klanjec.
Navedena dionica ceste bit će privremen zatvorena za sav promet tri radna dana od 17.02.2023. godine, dok će ostale dane na navedenoj dionici ceste moći prometovati samo vozila stanara i školski autobus.
Obilazni pravac za nerazvrstanu cestu NC257 Vlaheki je
• NC258 (Vlaheki-Viški)-NC2572 (naselje Horvati-Vlaheki)
Obilazni pravac za dionicu ceste NC2571 (Vlaheki-Flinti) je Ulica Josipa Vedrine-Flinti.

 

Obavijest o zatvaranju prometa

Obavijest o prekidu opskrbe električnom energijom

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom mjernog mjesta:
0300025563, VOJNOVEC LOBORSKI BB,

VOJNOVEC LOBORSKI 0300032277,

PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300048456,

PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300032285,

PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300033095,

PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0301217780,

PETROVA GORA 15 B, PETROVA GORA

Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen:
dana 15.02.2023
u vremenu 09:00 do 14:00

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.
Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpvarazdin@hep.hr ili telefon 0800 300 403.

PRIJEDLOG VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE LOBOR-PONOVNA JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/22) te Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor za ponovnu javnu raspravu (KLASA: 350-02/21-01/02; URBROJ: 2140-20-03-23-63 od 10.01.2023. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor

1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje u tekstu: Plan) održati će se u razdoblju od 16. do 23. siječnja 2023. godine.
2. U vrijeme trajanja ponovne javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine Lobor, Lobor, Trg sv. Ane 26, radnim danom od 8 do 13 sati.
3. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
4. Javno izlaganje održat će se 17. siječnja 2023. godine s početkom u 13 sati, u Općini Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u ponovnoj javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, a zaključno do 23. siječnja 2023. godine predajom u pisarnicu Općine Lobor, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, 49253 Lobor.
7. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Plana koji su u odnosu na prethodni prijedlog Plana izmijenjeni.
8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

P R O Č E L N I C A JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Ivanka Martinuš, dipl. ing.

Ponovna javna rasprava

PPUO Lobor VI ID – tekst PP2_

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-1a_naselja

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-1b_namjena

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-1c_promet

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2a_ek

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2b_Elektroopskrba

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2c_vg

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2d_voda

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2e_odvodnja

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2f_plin

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-3a_zaštita

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-3b_mjere

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-3c_ogranicenja

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.A

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.B

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.C

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.D

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.E

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.F

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.G

 

Obavijest o zatvaranju LC22016

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU

Dionica javne ceste L22016, D29 – Stari Golubovec – Lobor (Ž2128) od Lobora u duljini od 4,60 km biti će zatvorena za promet u utorak i srijedu, 15. i 16. listopada 2021. zbog održavanja testiranja WRC tvorničke momčadi “ŠKODA Motorsport”.
Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 7.30 do 18.30 sati, a u iznimnim slučajevima propuštati će se vozila hitnih službi.

Obilazni pravac je Lobor – Cebovec – Novi Golubovec i obratno.

Organizacijski odbor WRC Croatia Rallya

PRIJEDLOG VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE LOBOR-JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/22) te Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor za javnu raspravu (KLASA: 350-02/21-01/02; URBROJ: 2140-20-04-22-55 od 03.11.2022. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor

1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje u tekstu: Plan) održati će se u razdoblju od 8. do 21. studenog 2022. godine.
2. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine Lobor, Lobor, Trg svete Ane 26, radnim danom od 8 do 13 sati.
3. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
4. Javno izlaganje održat će se 11. studenog 2022. godine s početkom u 13 sati, u Općini Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 21. studenog 2022. godine predajom u pisarnicu Općine Lobor, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

P R O Č E L N I C A JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Ivanka Martinuš, dipl. ing.

 

Informacija o javnoj raspravi

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4g_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4f_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4e_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4d_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4c_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4b_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4a_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3c_ogranicenja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3b_mjere

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3a_zaštita

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2f_plin

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2e_odvodnja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2d_voda

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2c_vg

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2b_Elektroopskrba

1-3 PPUO_Lobor_VI ID – PP-2a_ek_

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1c_promet

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1b_namjena

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1a_naselja

PPUO Lobor VI ID – tekst PP

OBAVIJEST O PREKIDU NAPAJANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE-PETROVA GORA

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija Vašeg mjernog mjesta:
0300048456, PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300032277, PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300032285, PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300033095, PETROVA GORA BB, PETROVA GORA 0300025563, VOJNOVEC LOBORSKI BB, VOJNOVEC LOBORSKI 0301217780, PETROVA GORA 15 B, PETROVA GORA

Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen:
dana 12.10.2022
u vremenu 09:00 do 10:30

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.
Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpvarazdin@hep.hr ili telefon 0800 300 403.

OBAVIJEST O PREKIDU NAPAJANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE-PETROVA GORA

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija mjernog mjesta:
0300033095, PETROVA GORA BB, PETROVA GORA

Prekid u opskrbi električnom energijom je predviđen:
dana 11.10.2022
u vremenu 09:00 do 14:00

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.
Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpvarazdin@hep.hr ili telefon 0800 300 403