POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-IZGRADNJA GROBOVA NA GROBLJIMA

KLASA: 363-01/24-01/01
URBROJ: 2140-20-24-02
Lobor, 26.01.2024. god.

P O Z I V
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-26.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) OIB: 08909915246
d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je povjeravanje poslova na Izgradnji grobova na grobljima za razdoblje od 2 godine.
2. Radove na Izgradnji grobova na grobljima treba izvoditi po važećim propisima vezanim uz predmet natječaja i troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije.
3. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika.
4. Ponuda se dostavlja zaključno sa 05.02.2024. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
5. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u troškovniku koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Alternativne ponude nisu dopuštene.
8. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZGRADNJU GROBOVA NA GROBLJIMA”.
9. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
10. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
11. Kriterij za odabir je najniža cijena.
12. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki iz troškovnika.
14. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, e-maila: opcina@lobor.hr , ili osobno u uredu.

Povjerenstvo
za postupak
jednostavne nabave

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Dokumentacija-IZGRADNJA GROBNICA- 2024

Dokumentacija-IZGRADNJA GROBNICA- 2024

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima u 2023. god

Načelnica Općine Lobor donijela je Odluku o isplati prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Lobor u 2023. godini.

Uvjeti za isplatu božićnice
Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da umirovljenici imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Lobor, imaju navršenih 55 godina života i da su korisnici invalidske, starosne ili obiteljske mirovine, mirovine ostvarene sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba te da im iznos mirovine ne prelazi 300,00 eura.

Iznosi božićnice
Božićnica se isplaćuje u novcu, u sljedećem iznosu:
– 45,00 eura isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama do 270,00 eura
– 40,00 eura isplaćuje se umirovljenicima s mirovinom od 270,01 euro do 300,00 eura.

Korisnici inozemnih mirovina
Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 300,00 eura.

Način isplate
Božićnica će se isplaćivati tijekom prosinca 2023. godine na tekuće račune umirovljenika.
Iznimno, umirovljenicima koji nemaju tekuće račune božićnica će se isplatiti u gotovini putem općinske blagajne.

Podnošenje zamolbe za isplatu
Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor zamolbu za isplatu, uz koju se prilaže:
– odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne),
– broj tekućeg računa,
– kopija važeće osobne iskaznice.
Zahtjevi se podnose Općini Lobor do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, radnim danom od 8,00-15,30 sati.

Zaštita osobnih podataka
Umirovljenici koji žele ostvariti pravo na isplatu božićnice, trebaju dati privolu Općini Lobor za obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata nije moguća.
Osobne podatke umirovljenika zaprimljene od HZMO Općina Lobor koristit će u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu isplate božićnice, te se u druge svrhe neće koristiti.
Općina Lobor kao voditelj obrade osobnih podataka jamči tajnost prikupljenih osobnih podataka.
Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno, bez zakonske osnove. Općina se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) u 2023. god.

Obrazac-Zahtjeva za ostvarivanje prava umirovljenika na isplatu prigodnog dara

PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU-JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini

Na temelju članka 20. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 63/21.) načelnica Općine Lobor raspisuje sljedeći

J A V N I   P O Z I V

IZMJENE (označeno žuto u tekstu)

za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja

stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini

 

Rok za dostavu zahtjeva je 31. listopad 2023. godine ili do dana objave obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranja Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

U slučaju iskorištenosti raspoloživih sredstava prije 31. listopada 2023. godine, Općina Lobor će Obavijest o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranju Javnog poziva objaviti na mrežnoj stranici Općine Lobor pod rubrikom “Natječaji”, “Javni pozivi”.

JAVNI POZIV-STAMBENO PITANJE MLADIH OBITELJI U 2023. godini-IZMJENA

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA I PREHRANE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKIM DOMOVIMA za šk. god. 2023/2024

Načelnica Općine Lobor raspisala je 

ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika
srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2023/2024.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Lobor za školsku godinu 2023/2024.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima imaju redoviti učenici srednje škole bez obzira na socijalni status, pod sljedećim uvjetima i to:

 • da učenik ima prebivalište na području općine Lobor i
 • da jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Lobor na dan donošenja ove Odluke.

Sufinanciranje troškova vršit će se za razdoblje od 04.09.2023.-21.06.2024. godine.

Općina Lobor sudjeluje u sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u iznosu od 33,18 €/250,00 kn* mjesečno.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi roditelji učenika na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor osobno ili poštom na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor

Zahtjevi se zaprimaju zaključno do 29.09.2023. godine.

Odluka o sufinanciranju učenički domovi-2023-2024

Zahtjev za sufinanciranje učeničkih domova 2023-2024

JAVNI NATJEČAJ-za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

KLASA: 943-01/23-01/01
URBROJ: 2140-20-01-23-02
Lobor, 19.06.2023. god.

Na temelju članka 9. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 34/20) i članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Općinsko vijeće Općine Lobor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

Članak 1.

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda u kojem se izlažu prodaji nekretnine kao predmet prodaje, a popis nekretnina sa adresama nekretnine sa zemljišnoknjižnim podacima, početna cijena nekretnine i namjena nekretnine se nalazi kao PRILOG 1 ovog natječaja.

Članak 2.

Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 10 % početne vrijednosti nekretnine za koju se predaje ponuda, jednokratno.
U javnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje imaju interes kupnje nekretnina iz članka 1. ovog natječaja (PRILOG 1.).
Općina Lobor će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Članak 3.

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu “viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.
Općina Lobor ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru .
Kupac nekretnine na kojoj postoji teret raznih instalacija, u slučaju intervencije ili sličnih radova na instalacijama, dužan je osigurati nesmetan pristup instalacijama ovlaštenim djelatnicima radi izvođenja radova.
Eventualna izmještanja instalacija, priključaka i objekata koja su teret na predmetnim zemljištem, kupac zemljišta izvršiti će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.
Općina Lobor će predati Kupcima predmetnih nekretnina koje su izvanknjižno vlasništvo Općine svu dokumentaciju iz koje proizlazi pravni slijed stjecanja kupljene predmetne nekretnine, a u svrhu uknjižbe prava vlasništva Kupca u zemljišne knjige.
Podnošenjem ponude za kupnju nekretnina iz Priloga 1 ovog Natječaja ponuditelji – Kupci potvrđuju da su upoznati s eventualno neusklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim stanjem nekretnina ponuđenih na prodaju te se potpisom Ugovora o kupoprodaji nekretnine s Općinom Lobor odriču prava na materijalne i pravne prigovore u svezi kupljenih nekretnina i njihova eventualno neusklađenog zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja ili prigovora na kupovinu nekretnine čiji je izvanknjižni vlasnik Općina Lobor.

Članak 4.

Kupac snosi trošak izrade geodetskog elaborata, radi cijepanja, odnosno formiranja čestica, njegove provedbe, te eventualnog usklađenja podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.
Kupac se obvezuje snositi sve troškove uknjižbe kupljene nekretnine u zemljišne knjige te rješavanja imovinsko-pravnog pitanja kupljene nekretnine ili pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka ili drugih sudskih i upravnih postupaka potrebnih za upis prava vlasništva u zemljišne knjige.

Članak 5.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:
1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
2. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda, redni broj iz PRILOGA 1.,
3. Ponuđenu kupoprodajnu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
4. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji u skladu sa uvjetima natječaja, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,
5. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat),
6. Dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Lobor IBAN: HR3123600001823600006, model: HR68, poziv na broj: 9016- OIB, jednokratno.
Ukoliko se ne uplati dostati iznos jamčevine, ponuda će se odbaciti kao nevaljala.

Članak 6.

Dan objave javnog natječaja u tjednom ili dnevnom tisku smatra se danom raspisivanja natječaja.
Ponuda sa prilozima dostavlja se najmanje u roku od 10 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u Općinu Lobor na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253, s naznakom: “Ponuda na javni natječaj za prodaju nekretnina – NE OTVARAJ”.
Kranji rok za dostavu ponuda je 07.07.2023. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.

Članak 7.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, najpovoljniji ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja podnese ponudu s najvišom ponuđenom cijenom, koja u potpunost odgovara uvjetima ovog natječaja.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Ponuđači će se obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, objavom na oglasnoj ploči Općine Lobor.
Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Troškove solemnizacije/ovjere kupoprodajnog ugovora i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi Kupac.

Članak 8.

Izabrani ponuditelj obvezan je uplatiti ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene, Općina Lobor će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.
Ako izabrani ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ne sklopi ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Općine će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, bez prava na kamatu.
Općina Lobor zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava.

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 07. srpnja 2023. godine u prostorijama Općine Lobor, s početkom u 15:00 sati.

Članak 10.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 -14:00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu najmanje jedan dan ranije, na broj telefona: 049/430-531 ili mail: opcina@lobor.hr .

Predsjednik vijeća
OPĆINE LOBOR
Dragutin Adanić, bacc. ing. sec.

 

Natječaj za prodaju nekretnina Općina Lobor-za objavu

Natječaj za prodaju nekretnina Općina Lobor-za objavu

PRILOG 1.-Natječaj za prodaju nekretnina Općina Lobor

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini

Na temelju članka 20. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 63/21.) načelnica Općine Lobor raspisuje sljedeći

J A V N I P O Z I V
za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja
stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u okviru provedbe mjera kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji u skladu s uvjetima utvrđenim u Odluci o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 63/21.) i u ovom Javnom pozivu, u cilju demografske obnove smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Općine Lobor.

Mjere kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor:
• MJERA 1. – Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 4.000,00 eura,
• MJERA 2. – Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće/stana u iznosu do 50% kupoprodajne cijene, a najviše do 4.000,00 eura,
• MJERA 3. – Sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor u iznosu od 50% kamate za odobrene stambene kredite, odnosno u maksimalnom iznosu do 73,00 eura mjesečno za maksimalno 5 godina otplate kredita,
• MJERA 4. – Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalno u visini do 2.655,00 eura.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici mjera su mlade obitelji pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje; da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske.
Mladom obitelji u smislu Odluke, smatra se podnositelj zahtjeva zajedno sa svojim bračnim ili izvanbračnim partnerom i djecom, ako ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera nije stariji od 40 godina na dan raspisivanja ovog Javnog poziva te da svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili gradnjom/rekonstrukcijom vlastitog objekta.
Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj i samohrani roditelj.

Prihvatljivi korisnici mjera su fizičke osobe, državljani RH kao i strani državljani i osobe bez državljanstva te fizičke osobe koje imaju namjeru trajnog nastanjenja na području Općine Lobor s ciljem rješavanja svojeg stambenog pitanja kupnjom stana ili obiteljske kuće, odnosno gradnjom ili rekonstrukcijom obiteljske kuće na području Općine Lobor.

Samci nisu prihvatljivi korisnici mjera propisanih Odlukom.

Temeljem članka 36. Odluke bespovratna sredstva su jednokratna po Korisniku i kućanstvu/stambenom objektu i ne mogu se kombinirati s drugim mjerama iz Odluke, odnosno jedan korisnik se može javiti samo jednu godinu na javni poziv za kućanstvo/stambeni objekt i na jednu mjeru iz Odluke.

III. POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava podnose se na propisanim obrascima sa pripadajućom dokumentacijom sukladno Uputama za prijavitelje za svaku mjeru pojedinačno koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva te su objavljene na mrežnoj stranici Općine Lobor pod rubrikom “Natječaji”, “Javni pozivi”.

Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se podnijeti od dana objave ovog Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor te na oglasnoj ploči.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se isključivo putem pošte preporučeno, u zatvorenoj omotnici uz naznaku:
OPĆINA LOBOR
Trg svete Ane 26, 49 253 Lobor
Jedinstveni upravni odjel
“ZAHTJEV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA MJERU __ (navesti redni broj mjere za koju se podnosi zahtjev)”

Rok za dostavu zahtjeva je 29. rujna 2023. godine ili do dana objave obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranja Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

U slučaju iskorištenosti raspoloživih sredstava prije 29. rujna 2023. godine, Općina Lobor će Obavijest o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranju Javnog poziva objaviti na mrežnoj stranici Općine Lobor pod rubrikom “Natječaji”, “Javni pozivi”.

Ukupan raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva iznosi 13.300,00 eura. Nepotpuni i nepravodobno podneseni zahtjevi neće se razmatrati.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju temeljem ovog Javnog poziva, jednokratna su po korisniku i kućanstvu/stambenom objektu i ne mogu se kombinirati s drugim mjerama. Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava po ovom Javnom pozivu samo za jednu mjeru.

IV. POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno postupku i kriterijima propisanim Odlukom o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 63/21.)
Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja (primitak preporučene pošiljke u poštanskom uredu), ako udovoljavaju uvjetima Javnog poziva, do iskorištenja raspoloživih sredstava.

U slučaju da nema dovoljno raspoloživih sredstava za odobrenje svih u roku pristiglih zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva, razmatrat će se i odobravati zahtjevi prema redoslijedu zaprimanja zaključno do iskorištenosti raspoloživih sredstava. U slučaju naknadnog odustajanja korisnika od dodjele odobrenih bespovratnih sredstava, u razmatranje će se uzeti prvi sljedeći nerazmotreni zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava prema redoslijedu zaprimanja.
Pravo na bespovratna sredstva ne može ostvariti fizička soba za koju Povjerenstvo u postupku obrade zahtjeva ustanovi da Općini Lobor duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja. Obzirom da se zahtjevi odobravaju do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Lobor za 2023. godinu, u slučaju da podnositelj zahtjeva ostvari pravo na bespovratna sredstva u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa bespovratnih sredstava, dodijelit će mu se bespovratna sredstva u visini preostalog iznosa osiguranih proračunskih sredstava uz suglasnost podnositelja zahtjeva.

Nakon provedenog postupka pregleda pristiglih zahtjeva, podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima istih dostavom Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva, ukoliko isti ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva, u roku od 8 dana od dana donošenja iste.

Isplata dodijeljenih bespovratnih sredstava izvršit će se po dostavi dokaza o nastalim prihvatljivim troškovima. Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Lobor pod rubrikom “Natječaji i Javni pozivi” u roku od 45 dana od dana zatvaranja istog.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Korisnik mjere i članovi njegova zajedničkog kućanstva, dužni su prijaviti prebivalište na adresi obiteljske kuće/stana za čiju su gradnju/kupnju/rekonstrukciju dodijeljena bespovratna sredstva u rokovima propisanim Odlukom, ako isto još nije prijavljeno te zadržati prebivalište na navedenoj adresi najmanje 10 godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na bespovratna sredstva za prihvatljive troškove iz Odluke iz drugih javnih izvora, nije dopušteno dvostruko financiranje istih što podnositelj zahtjeva jamči Izjavom o nepostojanju dvostrukog financiranja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. Dvostruko financiranje podrazumijeva financiranje istih prihvatljivih troškova iz različitih izvora financiranja kako bi se od svih ostvarila financijska potpora.

Korisnik sredstava dužan je Općini Lobor omogućiti kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava uvidom u dokumentaciju za pravdanje utrošenih sredstava kojom se dokazuje namjensko korištenje istih te omogućiti očevid sufinancirane nekretnine. Općina Lobor zadržava pravo provjere i uvida na terenu i prije odobravanja mjere i nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kao garanciju za ispunjenje uvjeta propisanih Odlukom, korisnik bespovratnih sredstava dužan je prije zaključenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostaviti Općini Lobor instrument osiguranja u obliku bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika na iznos koji pokriva iznos odobrenih bespovratnih sredstava uvećanih za 10% radi eventualnih troškova prisilne naplate u korist Općine Lobor.
U slučaju da:
• korisnik mjere otuđi nekretninu koja čini predmet zahtjeva u roku od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
• korisnik mjere i članovi njegova zajedničkog domaćinstva promijene prebivalište u vremenskom periodu do 10 godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
• se utvrdi da korisnik mjere nije priložio vjerodostojnu dokumentaciju ili da prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara stvarnom stanju,
• je korisnik mjere sredstva koristio protivno namjeni,
• dvostrukog financiranja istih troškova,
• kršenja ugovornih odredbi te jednostranog raskida ugovora.

Korisnik bespovratnih sredstava dužan je Općini Lobor vratiti dodijeljena sredstva uvećana za zatezne kamate najkasnije 90 dana nakon što nastane neispunjenje, u protivnom će se aktivirati instrument osiguranja (bjanko zadužnica).
Općina Lobor zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Općini Lobor u Jedinstvenom upravnom odjelu.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

 

JAVNI POZIV-STAMBENO PITANJE MLADIH OBITELJI U 2023. godini-IZMJENA

JAVNI POZIV-STAMBENO PITANJE MLADIH OBITELJI U 2023. godini

Odluka o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja

PRILOZI:

Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-1-2023

Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-3-2023

Stambeno zbrinjavanje – obrazac M-4-2023

Stambeno zbrivanjanje – obrazac M-2-2023

Stmabeno-zbrinjavanje-obrazac-2

Stmabeno-zbrinjavanje-obrazac-3

Stmabeno-zbrinjavanje-obrazac-4

Stmabeno-zbrinjavanje-obrazac-5

Stmabeno-zbrinjavanje-obrazac-6

Upute za prijavitelje – mjera 1 – Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće

Upute za prijavitelje – mjera 2 – Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana

Upute za prijavitelje – mjera 3 – Sufinanciranje kamate stambenog kredita za kupnju ili gradnju nekretnine

Upute za prijavitelje – mjera 4 – Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju

Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor 49253, podnesu zahtjev za priznavanje prava na troškove stanovanja.

Odredbama novog Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22) regulirano je ostvarivanje prava na troškove stanovanja i to:

 • pravo na naknadu za ogrjev koja se isplaćuje u srazmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja,
 • troškovi stanovanja isplaćuju se mjesečno na temelju priloženih računa,
 • troškovi stanovanja su: najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, troškovi za vodne usluge te troškovi nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

U skladu sa novim zakonskim odredbama korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice za sve članove kućanstva, odnosno presliku dozvole boravka (za stranca),
 • presliku Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (NOVO),
 • izjavu da se grije na drva,
 • presliku kartice tekućeg ili žiro računa ili potvrdu banke o IBAN-u,
 • dokaze u vezi stanovanja,
 • uplatnicu/račun za podmirenje režijskih troškova,

Korisnik je obavezan svaki mjesec dostaviti mjesečni zahtjev za isplatu naknade troškova stanovanja u kojem je dužan specificirati troškove stanovanja čije podmirenje traži u tom mjesecu te priložiti račune. Mjesečni zahtjev za isplatu naknade za troškove stanovanja podnosi se na propisanom obrascu, te se za mjesec za koji nije podnio zahtjev za isplatu korisniku neće isplatiti naknada za troškove stanovanja.

Troškovi telefona, TV pristojbe, pričuve ili odvoza i zbrinjavanja otpada ne smatraju se troškovima stanovanja.

Isplata mjesečne naknade za troškove stanovanja vršiti će se izravno davateljima usluga na ime i za račun korisnika, a troškovi za ogrjev na tekući ili žiro račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

Traženu dokumentaciju sa popunjenim zahtjevom za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja potrebno je dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, Trg svete Ane 26, radnim danom od 07:30-15:30 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, ili na web stranici Općine Lobor.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor na tel: 049/430-531 ili osobnim dolaskom radnim danom Općine Lobor od 07:30-15:30 sati.

Obrazac-Zahtjev-za-priznavanje-prava-na-naknadu-za-troškove-stanovanja
Obrazac-Mjesečni-zahtjev-za-isplatu-naknade-za-troškove-stanovanja
Obrazac-Izjava-o-načinu-grijanja-na-drva-

Načelnica

Ljubica Jembrih

 

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” 111/21, 114/22), načelnica Općine Lobor donosi

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općine Lobor koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Lobor, koji obuhvaćaju sljedeće teme:
• ostvarivanje prava građana najavno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
• razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i zdravlja građana,
• poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Lobor.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
• imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektronicke medije (AEM),
• radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM),
• elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja,
• prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave,
• uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Lobor.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:
• koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna,
• koji su u likvidaciji ili stećajnom postupku,
• koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu ili Proračunu Općine Lobor.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

REDNI BROJ KRITERlJ BROJ BODOVA
1. Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaia 0-10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (pračenje događaja na podrućju Općine), usmjerenost na potrebe i interese građana Općine Lobor te uključenost građana u
predložene programske sadržaje 0-10
3. Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primamom mediju te dinamika objava istog ili
prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja 0-10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanja gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na intemetu) to jest izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje 0-10
5. Mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika: video, snimka/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo 0-10
Ukupno 0-50

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme i dosadašnju suradnju:
• ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine Lobor,
• pračenje demografskih mjera i projekata,
• poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Lobor,
• poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Općine Lobor,
• poticanje turizma, kultune raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine,
• razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta,
• promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s teskoćama u razvoju, žrtava nasilja,
• promicanje ravnopravnosti spolova,
• zaštita okoliša i ljudska prava,
• promocija turizma, kultumih projekata i manifestacija na području Općina Lobor,
• kvaliteta dosadašnje suradnje-opsežnost objavljivanja, kanalima putem kojih je objavljeno.

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu cjelinu gore izdvojenih tematskih cjelina kao i dosadašnja suradnja boduje se s 10 bodova, a ukoliko je sadržaj usmjeren na više njih svaka se tematska cjelina boduje s 10 bodova i bodovi se zbrajaju.
Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.
Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude i ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave ( ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje),
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje,
3. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlastene osobe za zastupanje,
4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga,
6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije),
7. Broj pratitelja na društvenim mrežama ( za sve prijavitelje),
8. Istraživanje slušanosti.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan programski sadržaj.

V. NAČIN PRIJAVE
Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI”
ili neposredno u
Općinu Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, s naznakom: “NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODIN!”.

VI. ROK ZA PODNOSENJE PRIJAVE
Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Lobor.
Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.
Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavanu propisane uvjete Javnog poziva.

VII. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi načelnica Općine Lobor na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

VIII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA
Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Lobor u roku od 5 (pet) dana od dana odabira.
Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Općinom Lobor ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Općine Lobor.
Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima.

IX. NACIN OBJAVE INFORMACIJA
Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Općina Lobor (www.lobor.hr).

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Obrazac-1-Podaci o prijavitelju na Javni poziv

Obrazac-2-Podaci o programskom sadržaju

Obrazac-3-Izjava o istinitosti, točnosti i potpunost podataka

ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava

POZIV KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

POZIV KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor 49253, podnesu zahtjev za priznavanje prava na troškove stanovanja.
Troškovi stanovanja se odnose na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju učinkovitost zgrade.
Zahtjev za priznavanje prava na troškove stanovanja  podnosi se na propisanom obrascu i istom je potrebno priložiti:
             1. presliku osobne iskaznice,
             2. ovjerenu presliku rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu,
             3. vlastoručno potpisanu izjavu o načinu grijanja za podnositelja koji se grije na drva.
Na temelju podnesenog zahtjeva, korisniku se izdaje rješenje o priznavanju prava na troškove stanovanja u maksimalnom iznosu do 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu/kućanstvu odnosno do iznosa stvarnih troškova ukoliko su isti manji od navedenog iznosa.

Obavještavamo korisnike da pravo na troškove grijanja na drva više nije samostalno pravo i da se isti ne isplaćuju samostalno već u okviru troškova stanovanja, te njihova isplata više neće biti moguća bez rješenja o priznatom pravu na troškove stanovanja.
Na temelju rješenja o priznatom pravu na naknadu za troškove stanovanja, korisnik je najkasnije do 10. u mjesecu obvezan Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor podnijeti mjesečni zahtjev za isplatu naknade troškova stanovanja u kojem je dužan specificirati troškove stanovanja čije podmirenje traži u tom mjesecu te priložiti dokaze o njihovoj visini.
Mjesečni zahtjev za isplatu naknade za troškove stanovanja podnosi se na propisanom obrascu, te se za mjesec za koji nije podnio zahtjev za isplatu korisniku neće isplatiti naknada za troškove stanovanja.
Isplata mjesečne naknade za troškove stanovanja vršiti će se izravno davateljima usluga na ime i za račun korisnika, osim troškova grijanja na drva koja će se isplaćivati neposredno korisniku na ruke putem općinske blagajne ili na račun, ovisno o izjavi korisnika.

Načelnica

Ljubica Jembrih

Obrazac-Mjesečni zahtjev za isplatu naknade za troškove stanovanja

Obrazac-Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja

Obrazac-Izjava o načinu grijanja na drva

PRIJEDLOG VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE LOBOR-JAVNA RASPRAVA

Temeljem članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/22) te Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor za javnu raspravu (KLASA: 350-02/21-01/02; URBROJ: 2140-20-04-22-55 od 03.11.2022. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor

1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje u tekstu: Plan) održati će se u razdoblju od 8. do 21. studenog 2022. godine.
2. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine Lobor, Lobor, Trg svete Ane 26, radnim danom od 8 do 13 sati.
3. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
4. Javno izlaganje održat će se 11. studenog 2022. godine s početkom u 13 sati, u Općini Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 21. studenog 2022. godine predajom u pisarnicu Općine Lobor, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

P R O Č E L N I C A JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Ivanka Martinuš, dipl. ing.

 

Informacija o javnoj raspravi

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4g_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4f_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4e_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4d_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4c_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4b_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4a_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3c_ogranicenja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3b_mjere

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3a_zaštita

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2f_plin

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2e_odvodnja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2d_voda

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2c_vg

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2b_Elektroopskrba

1-3 PPUO_Lobor_VI ID – PP-2a_ek_

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1c_promet

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1b_namjena

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1a_naselja

PPUO Lobor VI ID – tekst PP