Javni poziv-Uređenje parkirališta uz mjesno groblje Lobor-Faza III-odvodnja

KLASA:                402-07/20-01/03

URBROJ:             2211/05-03-20-05

Lobor,                  17.06.2020. god.                                               

P O Z I V

za dostavu ponuda

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=2/20.

 a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26

c) OIB: 08909915246

d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,

e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Uređenju parkirališta uz mjesno groblje Lobor-FAZA III-odvodnja.
 2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
 3. Ponuda se zaključno dostavlja u roku od 10 dana, računajući od dana objave ovog poziva na službenim stranicama općine Lobor lobor.hr, odnosno najkasnije do 29.06.2020. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
 4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZVRŠENJE RADOVA Uređenje parkirališta uz mjesno groblje Lobor-FAZA III-odvodnja ”.
 7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
 12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

 

Dokumentacija-ODVODNJA groblje Lobor-17062020

Dokumentacija-ODVODNJA groblje Lobor-17062020

TROŠKOVNIK-PARKIRALISTE LOBOR_ODVODNJA-za objavu

OBAVIJEST korisnicima lokalnog vodovoda ZDENČINE

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se korisnici lokalnog vodovoda izvorišta Zdenčine kojim upravlja Udruga vodovod Petrova Gora-Velika, o zdravstvenoj neispranosti vode za ljudsku potrošnju.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije uputio je sanitarnoj inspekciji Državnog inspektorata Analitičko izvješće koje pokazuje da ispitani mikrobiološki parametri nisu sukladni uvjetima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20).

Po uzorkovanju vode utvrđen je kvar na klorinatoru, koji je i otklonjen, te će se izvršiti ponovno uzorkovanje vode i utvrditi zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

OBAVIJEST korisnicima lokalnog vodovoda ZDENČINE

Analitičko izvješće-vode za ljudsku uporabu-P- Gora-Velika Petrovagorska-Izvorište Zdenčina-29062020

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Lobor u školskoj godini 2019./2020.

U skladu sa osiguranim financijskim sredstvima u proračunu Općine Lobor za 2019. godinu, te sa člankom 72. stavak l. točka 2. Statuta općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 07/13), načelnica općine Lobor dana 09. rujna 2019. godine donosi odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Lobor u školskoj godini 2019./2020.

Molimo prijevoznike da se jave u Općinu Lobor radi potpisivanja ugovora.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza

OBAVIJEST VINOGRADARIMA – Zlatna žutica prisutna i kod nas

Zlatna žutica ili fitoplazma, je najopasnija bolest vinove loze u Europa ali nažalost i u našem dijelu Krapinsko Zagorske Županije. Epidemija se brzo širi pomoću vektora –
američkog cvrčka. Simptomi zlatne žutice vinove loze su vidljivi krajem lipnja i u srpnju, gdje se lišće loze uvija prema unutra te izgleda kopljasto. Mladice poprimaju zelenu boju
koja na posljetku ne može dozrjeti, grožđe ako se zametnulo osuši se i nema prinosa (gubitak i do 100 %). Na crnim sortama dolazi do istih simptoma bolesti kao i kod bijelih
samo je razlika kod boje listova koja je izrazito ljubičasta.
Osim vinove loze , domaćini ove bolesti mogu biti divlja lozica, pavitinija i joha. U skladu s time obavezni je krčenje zapuštenih vinograda i ostalih biljnih domaćina vrsta doda
Vitis,pavitine (Clematis vitabla) i joha (Alnus glutinosa).
Svi vlasnici i posjednici vinove loze obavezni su pratiti prisutnost vektora zlatne žutice vinove loze, američkog cvrčka, postavljanjem žutih ljepljivih ploča te su obvezni suzbijati
američkog cvrčka dopuštenim insekticidima 3 puta tokom vegetacije; (Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Reldan 22 EC i Asset).
Ukoliko primijetite pojavu zlatne žutice, o tome bez odgode obavijestite nadležnog fitosanitarnog inspektora, Zavod za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede(Savjetodavnu službu KZŽ) ili poljoprivrednog redara Kristijana Kunšteka mag. ing. agr. na telefon 099/387 07 82.