Temeljem članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/22) te Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor za ponovnu javnu raspravu (KLASA: 350-02/21-01/02; URBROJ: 2140-20-03-23-63 od 10.01.2023. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor

1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje u tekstu: Plan) održati će se u razdoblju od 16. do 23. siječnja 2023. godine.
2. U vrijeme trajanja ponovne javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine Lobor, Lobor, Trg sv. Ane 26, radnim danom od 8 do 13 sati.
3. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
4. Javno izlaganje održat će se 17. siječnja 2023. godine s početkom u 13 sati, u Općini Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u ponovnoj javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, a zaključno do 23. siječnja 2023. godine predajom u pisarnicu Općine Lobor, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, 49253 Lobor.
7. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Plana koji su u odnosu na prethodni prijedlog Plana izmijenjeni.
8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

P R O Č E L N I C A JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Ivanka Martinuš, dipl. ing.

Ponovna javna rasprava

PPUO Lobor VI ID – tekst PP2_

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-1a_naselja

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-1b_namjena

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-1c_promet

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2a_ek

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2b_Elektroopskrba

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2c_vg

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2d_voda

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2e_odvodnja

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-2f_plin

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-3a_zaštita

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-3b_mjere

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-3c_ogranicenja

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.A

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.B

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.C

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.D

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.E

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.F

PPUO_Lobor_VI ID – PP2-4.G