R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A L O B O R

KLASA: 500-01/23-01/01
URBROJ: 2140-20-03-23-07
Lobor, 28.02.2023. god.

Na temelju članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 63C/21) i članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.) i izmjena Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-01/23-01/02, URBROJ: 2140-20-03-23-02, od 27.02.2023.), objavljuje se

POZIV
za dostavu ponuda

1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN-14/23.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR
b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26
c) Telefonski broj: 049/430-531, broj telefaksa:049/430-090,
e-mail: opcina@lobor.hr

1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za komunalnu djelatnost provođenja mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
1. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnik robe.
2. Ponuda se dostavlja u roku od 6 dana, računajući od dana objave ovog poziva, zaključno sa 07.03.2023. godine
3. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine stavke u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
4. Ponuda mora biti ispisana neizbrisivom tintom.
5. Ponuda mora biti uvezena u cjelinu, a stranice se označavaju brojem, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranice.
6. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
7. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA PROVOĐENJE MJERA OBAVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ”.
8. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
9. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
10.Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.
11.Natječaj se provodi za razdoblje do 31.12.2023. godine.
12.U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
13.Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor od 08,00 do 15,00 sati, na adresi Trg sv. Ane 26, Lobor, putem e-mail-a: opcina@lobor.hr, telefona: 049/430 531, fax: 049/430 090, ili osobno u uredu.

Povjerenstvo za nabavu

DOSTAVITI:
1. web, oglasna ploča
2. Pismohrana, ovdje.

Dokumentacija-natječaj komunalne djelatnosti DERATIZACIJA 2023