Temeljem članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/22) te Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor za javnu raspravu (KLASA: 350-02/21-01/02; URBROJ: 2140-20-04-22-55 od 03.11.2022. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor

1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje u tekstu: Plan) održati će se u razdoblju od 8. do 21. studenog 2022. godine.
2. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine Lobor, Lobor, Trg svete Ane 26, radnim danom od 8 do 13 sati.
3. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr).
4. Javno izlaganje održat će se 11. studenog 2022. godine s početkom u 13 sati, u Općini Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 21. studenog 2022. godine predajom u pisarnicu Općine Lobor, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor.
7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

P R O Č E L N I C A JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Ivanka Martinuš, dipl. ing.

 

Informacija o javnoj raspravi

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4g_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4f_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4e_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4d_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4c_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4b_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-4a_gradjevinska podrucja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3c_ogranicenja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3b_mjere

PPUO_Lobor_VI ID – PP-3a_zaštita

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2f_plin

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2e_odvodnja

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2d_voda

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2c_vg

PPUO_Lobor_VI ID – PP-2b_Elektroopskrba

1-3 PPUO_Lobor_VI ID – PP-2a_ek_

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1c_promet

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1b_namjena

PPUO_Lobor_VI ID – PP-1a_naselja

PPUO Lobor VI ID – tekst PP