Poziv za 26. sjednicu vijeća 20.03.2021.

             P O Z I V

ZA 26. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

 

            Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

26. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,

za dan 20.03.2021. godine (subota) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama

Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

poziv 26. sjednica vijeća 20032021

NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

NATJEČAJ

za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama

za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.

Natječaj za prijavu projekata udruga 2021. godine

OBRAZAC 1.-OPISNI 2021

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2021

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2021

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2021

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA-udruge

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA za Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lobor

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lobor

 

Pozivaju se sumještani, ukoliko imaju potrebu za promjenom namjene čestica u Prostornom planu Općine Lobor, kojih su vlasnici, da dostave svoje zahtjeve za izmjenu Prostornog plana Općine Lobor.

  Zahtjev za izmjenu Prostornog plana mora najmanje sadržavati:

  • ime i prezime podnositelja zahtjeva/vlasnika,
  • adresa,
  • kontakt mob./tel,
  • katastarska općina, broj čestice za koju se traži promjena namjene čestice,
  • trenutna namjena čestice
  • nova namjena čestice

Zahtjevi se zaprimaju putem e-maila: opcina@lobor.hr .

Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene općinske zgrade kulturni centar Lobor

Mjera 07, Podmjera 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Operacija 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna
područja

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor KLASA: 500-01/16-01/02, URBROJ:.2211/05-01-16-03, 20.12.2016. god.), članka 59. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20), općinska načelnica Općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se

financiraju iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog natječaja je povjeravanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području Općine Lobor do nadležne patologije ili sudske medicine ( u daljnjem tekstu: poslovi prijevoza pokojnika).

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštene osobe (mrtvozornika i dr.).

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu:

OPĆINA LOBOR, TRG SVETE ANE 26, 49253 LOBOR

            s naznakom naziva ponuditelja i naznakom “ponuda za prijevoz pokojnika–ne otvaraj”.

Rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2021. godine do 14.00 sati. Do navedenog roka ponude moraju fizički prispjeti naručitelju. Ponude koje nisu podnesene u roku neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuditelju.

Natječaj za prijevoz pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Lobor

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika 2021

Odluka o izboru najpovoljnije ponude-obdukcija

PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU-Poziv građanima za prijavu šteta nastalih uslijed djelovanja potresa 28. i 29. 12. 2020. godine

    Produžuje se rok za prijavu šteta nastalih uslijed djelovanja potresa 28. i 29.12.

    Prijave se dostavljaju najkasnije do 31.01.2021. godine     

POZIV

Pozivamo građane da prijave štete nastale uslijed djelovanja potresa 28. i 29. 12. 2020. godine.

Prijave možete podnijeti na obrascu koji se nalazi u nastavku poziva

  e-mailom: opcina@lobor.hr ili osobno na novoj lokaciji:

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor,

Društveni dom Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor, I kat.

OBRAZAC-EN-P

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Nastavno na Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

koji je raspisao Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10000 Zagreb, dostavljamo Vam podatak kako sve informacije i obrazac prijave možete pronaći na slijedećem linku:

https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-stambeno-zbrinjavanje-u-2021-godini-sukladno-zakonu-o-stambenom-zbrinjavanju-na-potpomognutim-podrucjima/1334 

Prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutom području (5)

Javni poziv za podnošenje prijave za stambeno zbrinjvanje u 2021 godini (1)

 

OBAVIJEST o preseljenju ureda Općine Lobor na novu lokaciju

                OBAVIJEST

Obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je ured 

Načelnice i Jedinstvenog upravnog odjela preseljen na novu lokaciju:

Društveni dom Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor, I kat

radi uređenja zgrade.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti

na broj telefona: 049/430-531, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno na novoj lokaciji.

Želimo Vam sretnu, zdravu, mirnu i uspješnu novu 2021. godinu.