Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), načelnica Općine Lobor raspisuje

JAVNI POZIV

za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE

 

       I. PREDMET

Načelnica Općine Lobor upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije/općinske proslave JANINE, na lokaciji u Loboru, u razdoblju od 21.07., 26.-28.07.2024. godine (četiri dana).

Nakon pregleda i odabira ponuda Općina Lobor će sklopiti ugovor, kojim će se detaljno odrediti tehnički, opći i drugi uvjeti.

       II. TEHNIČKI UVJETI

Općina Lobor osigurava lokacije za izvođenje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, priključna mjesta električne energije i vode, te podmirenje potrošnje električne energije i potrošnju vode, a organizator je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju.

Organizator osigurava:

 • najam šatora: (u što spada: doprema, montaža, demontaža i otprema) dimenzije šatora minimalno: širina 20m × dužina 40m × visina bočne stranice 3m sa opremom šatora (stolovi, stolice/klupe, pozornice, rasvjeta i razglas), te pagoda za kuhinju širina 5m × dužina 5m
 • glazbu za svaki dan manifestacije, osim za termine koji su unaprijed određeni u općim uvjetima (prijavu i trošak ZAMP-a za sve dane manifestacije snosi organizator i za dane troškovi moraju biti uključeni u ponudu),
 • ugostiteljsku opremu, sam ili putem trećih osoba, sa ponudom hrane i pića, prema ponudi i dogovoru s Općinom Lobor,
 • potrebne suglasnosti nadležnih institucija (MUP, ZAMP,…)
 • red i sigurnost tijekom održavanja manifestacije,
 • čišćenje cijele korištene površine nakon završetka svakog dana manifestacije JANINE, te po završetku manifestacije očistiti prostor u roku od tri dana,
 • osigurati eko WC kabine (minimalno 4 kabine),
 • redovito zbrinjavanje otpada nakon završetka svakog dana manifestacije JANINE.

     III. OPĆI UVJETI

 • Prihod od zakupa montažnih objekata –štandova pripada Općini Lobor.

Općina Lobor u dogovoru s Organizatorom i prema svojim mogućostima, određuje lokaciju za postavljanje šatora i opreme, koje se predaju Organizatoru na korištenje za vrijeme održavanja manifestacije.

Organizator je dužan organizirati glazbene sastave za svaki dan manifestacije osim unaprijed određenih termina za glazbu.

Unaprijed određeni termini za glazbu su:

 • dana 21. srpnja (od 13,00-23,00 sata)

Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi prijedlog plana izvođenja programa (tablice u privitku) u protivnom će se ponuda odbiti.

Općina Lobor će, za svoje potrebe, promovirati manifestaciju JANINE u tisku, radiju, internet.

Pravo sudjelovanja po ovom javnom pozivu za organizaciju manifestacije JANINE imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini Lobor iz bilo koje osnove.

Organizator ne smije bez prethodne suglasnosti Općine Lobor ovlastiti treću osobu za organizaciju predmetne manifestacije. Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

     IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj – Javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju manifestacije JANINE” na adresu Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, zaključno s 20. veljače 2024. godine.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime natjecatelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima,
 2. Popunjeni obrazac Ponude, Troškovnika, Ponude dodatne vrijednosti, opis ugostiteljske ponude s cijenama i Izjave ponuditelja
 3. Za pravne osobe:
 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe,
 • potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
 1. Za fizičke osobe:
 • preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe,
 • potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.
 1. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama,
 2. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana,
 3. Izjavu ponuditelja o dostavi javnobilježnički ovjerovljene bjanko zadužnice u vrijednosti od 10.000,00 € (slovima: desettisuća eura), prilikom potpisivanja ugovora, za osiguranje ispunjenja ugovora, te naknade štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ovog ugovora.
 4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

     V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA

Ponude se ne otvaraju javno, a o rezultatu nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od donošenja odluke. Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune, odnosno koje ne nude sve stavke neće se razmatrati.

Kriteriji za odabir najpogodnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 1. Najpovoljnija ponuda po ovom pozivu-broj bodova od 0-10
 2. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.) – broj bodova od 0-10,
 3. Dosadašnje dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija – broj bodova od 0-10.
 4. Financijski elementi ponude (troškovnik) – broj bodova od 0-10.

    VI. SKLAPANJE UGOVORA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lobor. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Općina Lobor. Rezultati Javnog poziva će biti poznati do 15. travnja 2024. godine, a potom će se moći vršiti ugovaranje organizacije manifestacije. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči Općine Lobor. Ugovor će se sklopiti sa ponuditeljem koji ostvari najveći broj bodova.

Općina Lobor zadržava pravo odbacivanja ili neprihvaćanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke. Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje žalbe.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Općini Lobor svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na kontakt tel: 049/430-531; e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u Općini Lobor.

Javni poziv-JANINE 2024

Javni poziv-JANINE 2024