POPIS 21, Javni poziv zainteresiranim kandidatima za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV
zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na području Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.
Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa koja će se provoditi od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva elektroničkim sustavom e-Građani.
Kontrolori nadziru rad određenog broja popisivača te im daju smjernice za rad, tijekom trajanja Popisa s njima održavaju sastanke i pružaju im metodološku pomoć, kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka te obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa.
Popisivanje u navedenom razdoblju zahtijeva puni dnevni angažman popisivača i kontrolora..

Javni poziv_Popis 2021

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),

                                                                          S A Z I V A M

                          Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Lobor za

                                                      svibnja 2021. godine (subota)

                                                                s početkom u 13,00 sati

koja će se održati u Društvenom domu u Loboru, Trg svete Ane 30, Lobor

 

te predlažem sljedeći

                                                 DNEVNI RED

 • utvrđivanje kvoruma
 1. Izbor Mandatne komisije,
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
 • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
 • svečana prisega članova Općinskog vijeća,
 1. Izbor Komisije za izbor i imenovanje,
 2. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća,
 3. Izbor Komisije za statutarno pravna pitanja,
 4. Izbor Komisije za financije i proračun,
 5. Slobodna riječ

                                                                         PROČELNICA JUO

                                                                    Ivanka Martinuš, dipl.ing.

POZIV na konstituirajuću sjednicu 29052021

Sanacija modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor-II. poziv za dostavu ponuda

Temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

(KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), objavljuje se

II.  P O Z I V

za dostavu ponuda

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN=4.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26

c) OIB: 08909915246

d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,

e) e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Sanaciji modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor.
 2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
 3. Ponuda se zaključno dostavlja u roku od 3 dana, računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda.
 4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZVRŠENJE RADOVA na Sanaciji modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor ”.
 7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom ili na drugi dokaziv način, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
 12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Dokumentacija-asfaltiranje-24052021-II poziv

TROŠKOVNIK_LOBOR_ceste 202 -bez cijena-II poziv

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO-uredovno vrijeme i dežurstva

 

OBAVIJEST

o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva općine Lobor

Vezano za provedbu lokalnih izbora i izbora za mjesne odbore, a tijekom postupka kandidiranja

 

Tijekom postupka kandidiranja, uredovno i dežurno vrijeme općinskog izbornog povjerenstva općine Lobor je:

 • 21, 22. i 23. travnja 2021. godine od 09:00 do 15:00 sati
 • 24 i 25. travnja 2021. godine od 10:00 do 13:00 sati
 • 26, 27. i 28. travnja 2021. godine od 09:00 do 15:30 sati
 • travnja 2021. godine 09:00 do 16:00 sati

Kontakt podaci Općinskog izbornog povjerenstva su:

OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

e-mail: oip.lobor@izbori.hr

Predsjednica: Ksenija Kuharić Mikleušević, 098/504 986

Telefon:

 • Stjepan Loparić, mob: 099/234 1318
 • Darko Raškaj, mob: 098/981 5955
 • Natalija Buntak, mob: 095/827 9039

Na navedene kontakte možete nazvati ukoliko imate dodatnih pitanja.

OIP-obavijest dežurstva

WCR-CROATIA RALLY

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU

Dionica javne ceste L22016, D29 – Stari Golubovec – Lobor (Ž2128) od Lobora u duljini od 4,46 km bit će zatvorena za promet 10. travnja zbog održavanja testiranja za Croatia Rally. Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 7 do 19 sati, a u iznimnim slučajevima propuštat će se vozila hitnih službi. Obilazni pravac je Lobor – Cebovec – Novi Golubovec i obratno.

Croatia_Rally_obavijest_o_zatvaranju_prometa_10_04

Poziv za 26. sjednicu vijeća 20.03.2021.

             P O Z I V

ZA 26. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

 

            Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

26. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,

za dan 20.03.2021. godine (subota) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama

Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

poziv 26. sjednica vijeća 20032021

NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

NATJEČAJ

za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama

za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.

Natječaj za prijavu projekata udruga 2021. godine

OBRAZAC 1.-OPISNI 2021

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2021

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2021

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2021

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA-udruge