REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOBOR
Trg Svete Ane 26, 49253 Lobor
Tel: 049 430 531, Tel/Fax: 049 430 090

KLASA: 363-02/13-01/00

URBROJ: 2211/05-03-13-02

Lobor, 12.11.2013. god.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 10. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 06/10), te Odluke o objavi prikupljanja ponuda koju je donio Općinski načelnik dana 04.11.2013. godine, dostavlja se

P O Z I V

za dostavu ponuda

1.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-MV=1/2013.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg Svete Ane 26

c) Telefonski broj: 049/430-531, broj telefaksa:049/430-090, e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za ustupanje radova na održavanju javne rasvjete na području Općine Lobor.

 2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, uputa za popunjavanje ponude, troškovnika i nacrta prijedloga Ugovora o održavanju javne rasvjete, a može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu i na web stranicama općine Lobor www.lobor.hr.

 3. Ponuda se zaključno dostavlja u roku od 15 dana, računajući od dana objave ovog poziva, odnosno najkasnije do 28. studeni 2013.god u 15,00 sati bez obzira na način dostave.

 4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.

 5. Ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.

 6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg Svete Ane 26, 49253 Lobor, s naznakom “ne otvaraj – ponuda – održavanje javne rasvjete”.

 7. Naručitelj zadržava pravo ugovaranja pojedinih radova s više izvoditelja, po cijenama najpovoljnije ponude.

 8. Uvjeti i način plaćanja određeni su uputama za izradu ponude.

 9. Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržavamo pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.

 11. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude, odnosno najkasnije 60 dana od dana dostave ponuda.

 12. S odabranim ponuditeljima sklopit će se odgovarajući Ugovor po isključivom načelu naručivanja određenih radnji na održavanju javne rasvjete od strane Općine Lobor po cijenama iz prihvaćene ponude. Ugovor se sklapa na četiri godine.

 13. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općini Lobor ili telefonski na broj 049/430-531.

 

There are no comments yet.

Odgovori