KLASA: 604-02/13-01/02

URBROJ: 2211/05-03-13-02

Lobor, 13.11.2013. god.

Na temelju članka 3., 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, načelnik općine Loborraspisuje:

NATJEČAJ

ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u 2014. god. (školska godina 2013/2014) i to:

Dvije (2) stipendije za učenike srednjih škola u iznosu od 400,00 kn,

Dvije (2) stipendije za studente u iznosu od 500,00 kn

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti na višim i visokim sveučilištima na području Republike Hrvatske, čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Lobor.

Za raspisan natječaj zainteresirani kandidati podnose Zahtjev na propisanom obrascu kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, a rok za podnošenje zahtjeva je 28.11.2013. god. U postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjevi se dostavljaju: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, osobno ili putem pošte.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 1. potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2013/2014,

 2. presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a za studente i potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,

 3. izjavu o članovima obiteljskog domaćinstva,

 4. potvrdu o primanjima u zadnja tri mjeseca za članove kućanstva, tj. potvrdu s Porezne uprave o prihodima članova kućanstva za prethodnu godinu,

 5. presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice i potvrdu o prebivalištu nadležne Policijske postaje

 6. ostalu dokumentaciju kojom podnositelj može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva prema kriterijima, u skladu s Pravilnikom (djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, samohrani roditelj, potvrda o članovima obiteljskog domaćinstva koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obiteljskom domaćinstvu, dijete hrvatskog branitelja)

 7. izjava učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili tome odgovarajuću novčanu pomoć,

 8. dokaz o postignutim pojedinačnim uspjesima na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima,

Sve primljene zahtjeve po natječaju rješava Povjerenstvo za natječaje na temelju kriterija iz Pravilnika. Povjerenstvo posebno sastavlja listu za učeničke, a posebno za studentske stipendije.

Po kompletnoj obradi i utvrđenim bodovima Povjerenstvo sastavlja rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Lobor u roku od 15 dana.

Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su prema odredbama Pravilnika stekli pravo na stipendiju, zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu:

 1. ako samovoljno prekine školovanje za koje mu je odobrena stipendija

 1. ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu, te ne upiše višu godinu školovanja

 2. ako ne diplomira u roku apsolventskog statusa

Stipendije će se isplaćivati za vrijeme trajanja školske godine.

Stipendije su u pravilu bespovratne osim u slučaju:

 1. ako učenik/student samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena

 1. ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu

Svi uvjeti i međusobna prava i obaveze između korisnika stipendije i Općine Lobor regulirat će se ugovorom.

NAČELNIK
OPĆINE LOBOR
BOŽIDAR MARKUŠ

Dna:

 1. Radio Zlatar

 2. Oglasna ploča, ovdje

 3. Pismohrana, ovdje

There are no comments yet.

Odgovori