KLASA: 021-05/14-01/06
URBROJ: 2211/05-01-14-01
Lobor, 16.10.2014. god.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

P O Z I V
ZA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko zagorske županije br. 07/13) sazivam

8. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 24.10.2014. godine (PETAK) u 19:00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma u Loboru

Predlaže se prije službenog dijela, a na zahtjev članova vijeća sa 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća:

Izlaganje direktora Zagorskog vodovoda radi davanja Prethodne suglasnosti za kreditno zaduživanje Zagorskom vodovodu d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Izlaganje predstavnika Turističke zajednice grada Zlatara, gosp. Minđak Vladimira vezano za uključivanje Općine Lobor u Turističku zajednicu.

za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Lobor za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godinu,
3. Odluka o I. izmjeni Plana proračuna za 2014. godinu,
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2013. godinu,
5. Izvješće o obavljenoj reviziji: Gospodarenje otpadom na području Krapinsko zagorske županije,
6. Prethodna suglasnost za kreditno zaduživanje Zagorskom vodovodu d.o.o., za javnu vodoopskrbu i odvodnju,
7. Odluka o pristupanju Turističkoj zajednici područja,
8. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka:Ivanka Martinuš, dipl.ing.

PREDSJEDNIK: Mladen Mikac