KLASA: 007-02/14-01/15
URBROJ: 2211/05-03-14-01
Lobor, 17.10.2014. god.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13), načelnik Općine Lobor dana 17. listopada 2014. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa i projekata udruga građana za financiranje
iz Proračuna Općine Lobor u 2015. godini

Članak 1.
Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Lobor da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Lobor koje će se realizirati tijekom 2015, godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Lobor.
Temeljem ovog javnog poziva prijavljuju se programi iz područja:
– sporta, rekreacije, kulture, tehničke kulture, unapređenja i zaštite prirode
– socijalne skrbi i brige o djeci i mladima
– drugi programi koji pridonose unapređenju kvalitete življenja stanovnika Općine Lobor.

Članak 2.
Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekta udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a to su:
– udruga ima sjedište na području Općine Lobor
– udruga u programu za 2015. godinu mora obavezno planirati sudjelovanje u manifestacijama koje organizira općina Lobor – “Loborski fašinjek” i “Janine”.

Članak 3.
Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Lobor za 2015. godinu kao i visina odobrenih sredstava pojedinim udrugama utvrdit će Općinsko vijeće Općine Lobor usvajanjem Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu.

Članak 4.
Programi i projekti se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

Članak 5.
Udruge koje su u 2013. i 2014. godini koristile financijsku potporu Općine Lobor dužne su uz prijavu dostaviti i izvješće o utrošenim sredstvima za 2013. godinu i period siječanj-lipanj 2014. godine.

Članak 6.
Uz podnošenje prijave za programe i projekte, udruge trebaju priložiti i slijedeću dokumentaciju:
– prijavu podnijeti na obrascu Prijava za financiranje programa i projekata udruga
– preslika izvatka iz registra udruga ili drugi dokument koji dokazuje registraciju udruge
– troškovnik planiranih planiranih prihoda i rashoda za godinu za koju se traži potpora.

Članak 7.
Obrasci prijavnica za financiranje redovnih programa rada i posebnih projekata mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor ili na službenoj stranici općine Lobor www.lobor.hr.
Ovjereni primjerak prijave programa i projekata treba dostaviti na adresu:
Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor – programi udruga,
zaključno do 07. studenog 2014. godine.

Prijedlozi s nepotpunim podacima i koji nisu ispunjeni na propisanoj prijavnici, ako i prijedlozi koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti u programe udruga koji će se financirati iz proračuna Općine Lobor u 2015. godini.

Članak 8.
Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Lobor i na službenoj stranici Općine Lobor www.lobor.hr.

NAČELNIK OPĆINE LOBOR
Božidar Markuš, dipl. oec.

Dostaviti:
1. Udruge
2. Pismohrana,ovdje

Prijavnica za financiranje udruga