O B A V I J E S T

o akcijama sakupljanja i odvoza

KRUPNOG KOMUNALNOG OTPADA

Druga akcija prikupljanja i odvoza krupnog otpada sa područja Općine Lobor realizirat će se u razdoblju od 15.10. do 16.10.2014. godine. Krupni otpad, u što ne spadaju elektronički i elektronski otpad (frižideri, televizori, kompjutori, škrinje, itd.), građevinski otpad, školjke od automobila, tekući otpad, opasni otpad i auto gume, odvozit će se u kontejnerima od strane komunalnog poduzeća „KOMUNALAC“ Konjščina d.o.o.

Za sakupljanje krupnog komunalnog otpada na privremene lokacije bit će postavljeni kontejneri zapremnine 7m³ na kojima će biti natpis KRUPNI OTPAD.

PRIVREMENE LOKACIJE
SAKUPLJANJA OTPADA:

  1. Lobor – groblje Lobor,
  2. Vinipotok – kod društvenog doma
  3. Vojnovec – na prostoru ispod kuće Milivoja Raškaja
  4. Stari Golubovec – kod društvenog doma
  5. Petrova Gora – uz školsko igralište
  6. Velika Petrovagorska – na križanju gl. ceste i ceste za Delkovec kod zaselka „Horvati“

Molimo građane da ove lokacije koje su određene za sakupljanje krupnog komunalnog otpada koriste samo za vrijeme ove akcije, jer će se prestankom iste, kazniti svaki dovoz smeća i stvaranje divlje deponije.

P R O Č E L N I C A JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LOBOR
Ivanka Martinuš, dipl. ing.