KLASA: 021-05/17-01/10
URBROJ: 2211/05-01-17-02

Lobor, 05.12.2017. god.

P O Z I V
ZA 05. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije” br. 07/13) sazivam

05. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 10.12.2017. godine (NEDJELJA) u 16,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma u Loboru, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 

  1. Usvanje skraćenog zapisnika sa 4. sjednice općinskog vijeća,
  2. Izvješće poljoprivrednog redara
  3. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje,
  4. Donošenje Odluke o I. izmjeni plana proračuna za 2017. godinu,
  5. Donošenje Proračuna općine Lobor za 2018. godinu sa Programima,
  6. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu
  7. Donošenje Odluke o skapanju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture sirokopojasnog pristupa,
  8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Lobor
  9. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK:
Mirko Martinuš, mag.ing.agr