KLASA: 402-07/17-01/03
URBROJ: 2211/05-02-17-15
Lobor, 02.12.2017. god.

Na temelju članka 24. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), te članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-zagorske županije broj 07/13), Općinska načelnica donosi slijedeću

OBAVIJEST
o odabiru najpovoljnije ponude

1. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za radove na sanaciji krovišta na društvenom domu u Loboru, odabrana temeljem Poziva za dostavu ponuda od 17.11.2017. godine, evidencijski broj EJN=05/17., objavljen na službenim stranicama Općine Lobor www.lobor.hr.

2. Utvrđuje se da su u ovom nadmetanju prispjele tri ponude, i to ponude:

  1. OKI MONT d.o.o, Zagreb
  2. VZ GRADENJE I PROJEKTIRANJE d.o.o., Oroslavje
  3. MEMEKS d.o.o., Ivanja Reka

sa sljedećim bodovima sukladno kriterijima za ocjenjivanje ponuda

Naziv ponuđača Broj bodova
“O.K.I. MONT” 96
“VZ GRADENJE” 94
“MEMEKS” 100

3. Nakon daljnjeg provedenog postupka pregleda, usporedbe i ocjene, te utvrđivanja temeljnih prihvatljivosti prispjelih ponuda, kao najpovoljnija ponuda, u skladu sa zaključkom Povjerenstva,
odabire se ponuda ponuđača “MEMEKS” d.d., V. Ravnice 10, Zagreb, te će se s njim sklopiti Ugovor o radovima na sanaciji krovišta na društvenom domu u Loboru.

Dna:

  1. Ponuditeljima, svima e-mail-om,
  2. Prilog zapisniku, ovdje
  3. Pismohran, ovdje,

NAČELNICA OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih