KLASA: 602-03/18-01/01
URBROJ: 2211/05-03-18-02
Lobor, 03.01.2018. god.

Na temelju Plana proračuna za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 43/17) i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 16/09 i 9/13), načelnica Općine Lobor donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za šk. god. 2017/2018.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Lobor za školsku godinu 2017/2018.
Sufinanciranje troškova iz prethodnog stavka vršit će se za razdoblje od 01.01.2018.-15.06.2018. godine.

Odluka o sufinanciranju troškova učeničkih domova

Zahtjev za sufinanciranje učeničkih domova