Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21) i članka 10. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 33/22), Općinska načelnica raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Predmet ovog Natječaja je podnošenje prijava za dodjelu potpore za ulaganja u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2022. godini sukladno utvrđenim uvjetima i kriterijima u Pravilniku potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Lobor za tu namjenu.

Ovim Natječajem utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu s pripadajućom dokumentacijom.

II. NAMJENA POTPORA

Općina Lobor će u 2022. godini dodjeljivati potpore u poljoprivredi za sljedeće aktivnosti i mjere:
1. Mjera 1: Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke,
2. Mjera 2: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača,
3. Mjera 3: Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća,
4. Mjera 4: Poticanje ekološke proizvodnje,
5. Mjera 5: Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2022. godini, dakle i prihvatljivi troškovi prije objave ovog Natječaja. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za troškove PDV-a.
Potpore Općine Lobor isplaćivat će se korisnicima potpore temeljem Pravilnika do utroška planiranih sredstava u proračunu Općine Lobor za tekuću proračunsku godinu.

Za dodjelu potpora za ulaganje u poljoprivredi na području Općine Lobor u 2022. godini, planirano je ukupno 50.000,00 kuna za svih pet mjera.

III. PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA

Korisnici potpore mogu biti:
• obiteljska poljoprivredna gospodarstva
• obrtnici
• trgovačka društva i druge pravne osobe
koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko – zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Lobor, realiziraju investiciju za koju traže potporu na području Općine Lobor te ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Natječajem.

Korisnici potpora temeljem navedenog Pravilnika moraju imati:
• podmirene dospjele obveze prema Općini Lobor
• podmirene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

IV. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE

Mjera 1. – Sufinanciranje polica osiguranja usjeva, nasada i stoke

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi osiguranja usjeva, nasada i stoke prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos potpore po jednom korisniku iznosi 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• policu premije osiguranja
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 2. – Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi umjetnog osjemenjivanja krava i krmača prema dostavljenim računima. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 75% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• račun, odnosno predračun od strane veterinarske ambulante.

Korisnik po Mjeri 1. i 2. ukupno može ostvariti 2.500,00 kuna godišnje.

Mjera 3. – Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabava sadnica vinove loze, voćaka, bobičastog voća te povrća u smislu povećanja proizvodnje. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.
• račun, odnosno predračun za troškove nabave sadnica voća i povrća
• kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojeg je vidljivo da su nasadi na području Općine Lobor.

Mjera 4. Poticanje ekološke proizvodnje

Potpora će se odobriti korisniku za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji voća i povrća, odnosno svi troškovi do dobivanja EKO-znaka. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše do 3.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Mjera 5. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

Potpora će se odobriti korisniku za troškove nabave opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici. Prihvatljive aktivnosti troškova su one koje su provedene nakon 1. siječnja tekuće godine. Maksimalan iznos sredstava potpore po korisniku je do 50,00 kuna po pčelinjoj zajednici do maksimalnog iznosa do 3.000,00 kuna.

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore:
• rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
• kopiju osobne iskaznice
• potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Lobor
• zahtjev – prilog 2.
• izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti – prilog 3.
• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.
• potvrdu pčelarske udruge o broju košnica.
V. POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu potpore sastavni su dio ovog Natječaja. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, 49 253 Lobor ili na mrežnim stranicama Općine. Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku aktivnost pojedinačno na predviđenom obrascu.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev, popunjava se isključivo osobno od strane podnositelja zahtjeva te se može dostaviti u neovjerenoj preslici.
Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjeve za dodjelu potpora za različite aktivnosti, ali potporu može ostvariti samo za jednu mjeru u tekućoj godini, osim u slučaju za mjeru 1. i 2. prema članku 9. Pravilnika za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Lobor za 2022. godinu.
Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆNA LOBOR
Trg svete Ane 26
49 253 Lobor

s naznakom

“ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE U POLJOPRIVREDI
U 2022. GODINI – NE OTVARATI”

Rok za dostavu zahtjeva na prethodnu adresu je do 20. prosinca 2022., odnosno do iskorištenja financijskih sredstava osiguranih u Proračunu Općine Lobor
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

NATJEČAJ za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Lobor za 2022. godinu

Popis dokumentacije – prilog 1.

Zahtjev za potporu – prilog 2.

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti – prilog 3.

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – prilog 4.

Kriteriji bodovanja – prilog 5.

Pravilnik o dodjeli potpora u poljoprivredi za 2022. godinu

Odluka o dodjeli sredstava 2022