Temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

(KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), objavljuje se

II.  P O Z I V

za dostavu ponuda

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN=4.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26

c) OIB: 08909915246

d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,

e) e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Sanaciji modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor.
 2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
 3. Ponuda se zaključno dostavlja u roku od 3 dana, računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda.
 4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZVRŠENJE RADOVA na Sanaciji modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Lobor ”.
 7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom/e-mailom ili na drugi dokaziv način, prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
 12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

Dokumentacija-asfaltiranje-24052021-II poziv

TROŠKOVNIK_LOBOR_ceste 202 -bez cijena-II poziv