KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOBOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
Tel: 049 430 531, Tel/Fax: 049 430 090
KLASA: 021-05/15-01/08
URBROJ: 2211/05-01-15-01
Lobor, 07.12.2015. god.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

P O Z I V
ZA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 07/13) sazivam

14. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 14.12.2015. godine (PONEDJELJAK) u 18:00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma u Loboru

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa nastavka 13. sjednice Općinskog vijeća
 2. Razrješenje, izbor i imenovanje:
  • Prvog potpredsjednika Općinskog vijeća
  • člana Komisije za financije i proračun
 3. Odluka o I. izmjeni Plana Proračuna za 2015. godinu
 4. Odluka o donošenju Plana Proračuna za 2016. godinu
 5. Donošenje odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća i službenicima općinske uprave Općine Lobor
 6. Odluka o izradi Prostornog plana Općine Lobor – IV. izmjene i dopune
 7. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

 

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka: Ivanka Martinuš, dipl.ing.
PREDSJEDNIK: Mladen Mikac