KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2211/05-01-18-01
Lobor, 27. travnja 2018.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOBOR
– svima –

POZIV

Na temelju članka 61. stavka 2. Statuta Općine Lobor („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 07/13 i 11/18) i članka 23. poslovnika Općinskog vijeća Općine Lobor („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 07/13) sazivam

8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOBOR

Sjednica će se održati 04. svibnja 2018. godine (petak) u prostorijama Društvenog
doma u Loboru, Trg Sv. Ane 30 s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća,
3. Donošenje Odluke o I. izmjeni Plana proračuna za 2018. godinu,
4. Donošenje dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu,
5. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. do 31.03.2018. godine,
6. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
7. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara,
8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Lobor,
9. Izvješće sa 95. redovne izvještajne skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lobor,
10. Izvješće načelnice za razdoblje 13.06.2017. do 31.12.2017. i 01.01.2018. do 31.03.2018.,
11. Zagorski vodovod d.o.o. – Izvješće o otplati kredita na dan 31.03.2018.,
12. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – materijali po točkama dnevnog reda

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirko Martinuš, mag. ing. agr.