KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 2211/05-01-16-01

Lobor, 23.09.2016. god.

P O Z I V
ZA 18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 07/13) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Lobor, za dan 30.09.2016. godine (PETAK) u 19,30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma u Loboru

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Polugodišnji obračun izvršenja Plana proračuna za 2016. godinu,
  3. Odluka o I. izmjeni Plana proračuna za 2016. godinu,
  4. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka:
Ivanka Martinuš, dipl.ing.

PREDSJEDNIK :
Mladen Mikac