KLASA: 604-02/16-01/01
URBROJ: 2211/05-03-16-02
Lobor, 28.09.2016. god.
Na temelju članka 3., 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija
učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 28/13),
načelnik općine Lobor raspisuje:

NATJEČAJ
ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Članak 1.

Raspisuje se natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu
2016/2017, i to:

  1. tri (3) učeničke stipendije, svaka u mjesečnom iznosu od 250,00 kn
  2. sedam (7) studentskih stipendija, svaka u mjesečnom iznosu od 400,00 kn,

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti na višim i visokim sveučilištima na području Republike Hrvatske, čiji roditelji ili skrbnici
imaju prebivalište na području Općine Lobor.
Za raspisan natječaj zainteresirani kandidati podnose Zahtjev na propisanom obrascu kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor, a rok za podnošenje zahtjeva je 17.10.2016. god.
U postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.
Zahtjevi se dostavljaju: Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, osobno ili putem pošte.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

a. potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2016/2017,
b. presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a za studente i potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
c. izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
d. potvrdu o primanjima u zadnja tri mjeseca za članove kućanstva ili potvrdu Porezne uprave o prihodima članova kućanstva za prethodnu godinu,
e. presliku osobne iskaznice ili presliku domovnice ili potvrdu o prebivalištu nadležne Policijske postaje učenika/studenta,
f. ostalu dokumentaciju kojom podnositelj može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog kućanstva prema kriterijima, u skladu s Pravilnikom
(djeca roditelja poginulih hrvatskih branitelja u domovinskom ratu i djeca invalida hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, samohrani roditelj, potvrda o članovima
zajedničkog kućanstva koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obiteljskom kućanstvu, dijete hrvatskog branitelja), 2/2
g. izjava o istinitosti i točnost podataka,
h. dokaz o postignutim pojedinačnim uspjesima na međunarodnim, državnim i županijskim natjecanjima,

Sve primljene zahtjeve po natječaju rješava Povjerenstvo za natječaje na temelju kriterija iz Pravilnika. Povjerenstvo posebno sastavlja listu za učeničke, a posebno za studentske stipendije.
Po kompletnoj obradi i utvrđenim bodovima Povjerenstvo sastavlja rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Lobor u roku od 15 dana.
Sa svim podnositeljima zahtjeva koji su prema odredbama Pravilnika stekli pravo na stipendiju, zaključuje se ugovor o stipendiranju.

Članak 3.

Korisnik stipendije gubi pravo na daljnju isplatu:

– ako samovoljno prekine školovanje za koje mu je odobrena stipendija
– ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu, te ne upiše višu godinu školovanja
– ako ne diplomira u roku apsolventskog statusa

Stipendije će se isplaćivati za vrijeme trajanja školske/akademske godine.
Stipendije su u pravilu bespovratne osim u slučaju:

– ako učenik/student samovoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena
– ukoliko s uspjehom nije završio razred/godinu

Svi uvjeti i međusobna prava i obaveze između korisnika stipendije i Općine Lobor regulirat će se
ugovorom.

NAČELNIK
OPĆINE L O B O R
Božidar Markuš, dipl.oec.

Dna:
1. Radio Zlatar
2. Oglasna ploča, web stanica, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija - 2016-2017.pdf

Zahtjev za stipendiju - 2016-2017.pdf

Izjava o zajedničkom kućanstvu - 2016.pdf

Izjava o prihodima - 2016.pdf

Izjava o točnosti podataka.pdf