KLASA: 021-05/16-01/07
URBROJ: 2211/05-01-16-01

Lobor, 9.12.2016. god.

P O Z I V
ZA 20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije” br. 07/13) sazivam

20. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 20.12.2016. godine (UTORAK) u 18,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma Vinipotok, Markušbrijeg 130b, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća,
2. Odluka o II. izmjeni Plana proračuna za 2016. godinu,
3. Odluka o donošenju Plana Proračuna za 2017. godinu sa Programima,
– Odluka o izvršavanju Plana proračuna za 2017. godinu
– Plan razvojnih programa
4. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Lobor
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo – Financijski plan i plan rada za 2017. godinu,
6. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka:
Ivanka Martinuš, dipl.ing.

PREDSJEDNIK :
Mladen Mikac