KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOBOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
Tel: 049 430 531, Tel/Fax: 049 430 090
KLASA: 021-05/16-01/02
URBROJ: 2211/05-01-16-01
Lobor, 07.03.2016. god.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

P O Z I V
ZA 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije” br. 07/13) sazivam

15. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 14.03.2016. godine (PONEDJELJAK) u 19:00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma u Loboru

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa nastavka 14. sjednice Općinskog vijeća,
2. Usvajanje Izvješća proračuna za 2015. godinu,
3. Dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lobor,
4. Odluka radnom vremenu ugostiteljskih objekata,
5. Odluka o kupnji zemljišta za realizaciju projekta “Rekonstrukcija ŽC2128 u naselju
Buntaki”,
6. Odluka o rješavanju statusa oružja iza pok. Branka Horvat,
7. Rješavanje zamolbe Posarić Mateje,
8. Pojašnjenje raspodjele sredstava Proračuna po programima za 2016. godinu,
9. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka: Ivanka Martinuš, dipl.ing.
PREDSJEDNIK: Mladen Mikac