Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), članka 9. Pravilnika o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine Lobor i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13), Općinski načelnik Općine Lobor dana, 04. ožujka 2016. godine, objavljuje

NATJEČAJ
za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama
za 2016. godinu iz proračuna Općine Lobor

Natječaj za prijavu projekata udruga 2016.godine

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2016

Preuzmi obrasce za prijavu