KLASA: 021-05/17-01/08
URBROJ: 2211/05-01-17-01

Lobor, 09.11.2017. god.

P O Z I V
ZA 04. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko
zagorske županije” br. 07/13) sazivam

04. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 17.11.2017. godine (PETAK) u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama
Društvenog doma u Loboru, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Donošenje Odluke o novom rasporedu biračkih mjesta,
  3. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba primarnih programa dječjih vrtića, jaslica i predškole,
  4. Donošenje Pravilnika o radu socijalnog vijeća,
  5. Donošenje Odluke o I. izmjeni plana proračuna za 2017. godinu,
  6. Donošenje Odluke o Povjerenstvu za natječaje,
  7. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka:
Ivanka Martinuš, dipl.ing

PREDSJEDNIK:
Mirko Martinuš, mag.ing.agr