KLASA: 402-07/17-01/03
URBROJ: 2211/05-03-17-10
Lobor, 17.11.2017. god.

P O Z I V

za dostavu ponuda

  1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=05/2017.

a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26

c) Telefonski broj: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,

e-mail: opcina@lobor.hr

  1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na sanaciji krovišta na društvenom domu u Loboru.

Dokumentacija za nabavu DD Lobor - PDF

Dokumentacija za nabavu DD Lobor - word dokumenta