KLASA: 100-04/14-01/01

URBROJ: 2211/05-03-14-02

Lobor, 07.01.2014. god.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11), te članka 72. stavak 1. točka 10 Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13), a sukladno Proračunu Općine Lobor za 2014. godinu, načelnik Općine Lobor utvrđuje slijedeći

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU

OPĆINE LOBOR ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor za 2014. godinu.

Članak 2.

Plan prijma je kratkoročan te sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu, te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu.

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu popunjena su 2 radna mjesta, kako slijedi

1 službenik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu sa VSS

1 službenik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu sa SSS

Članak 4.

U 2014. godini planira se zapošljavanje 1 službenika na neodređeno vrijeme i 1 namještenika na neodređeno vrijeme, a ne planira se zapošljavanje vježbenika.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u ”Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, službenoj web stranici općine Lobor i na oglasnoj ploči Općine Lobor.

N A Č E L N I K

OPĆINE L O B O R

Božidar Markuš