KLASA: 008-02/14-01/01

URBROJ: 2211/05-03-14-01

Lobor, 07.01.2014. god.

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13), načelnik Općine Lobor donosi

O D L U K U

o određivanju službenice za informiranje

Određuje se Ivanka Martinuš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenica za informiranje) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Službenica za informiranje obavlja poslove:

rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija,
vođenja Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
unapređenja načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Lobor
osiguravanja neophodne pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,
poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija, a za što je neposredno odgovorna načelniku.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o određivanju službenika za informiranje Klasa 011-01/05-01/01, Urudžbeni broj 2211/05-03-05-05 od 9. veljače 2005.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”.

N A Č E L N I K

OPĆINE L O B O R

Božidar Markuš, dipl.oec