Na temelju članka 98. i članka 129. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Lobor dinijelo je odluku o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade.

DOKUMENTACIJA

  1. Odluka o komunalnoj naknadi
  2. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
  3. Odluka o vrijednosti boda – obrazloženje
  4. Obrazac za savjetovanje o bodu i komunalnoj naknadi – 1
  5. Obrazac za savjetovanje o bodu i komunalnoj naknadi