U skladu sa osiguranim financijskim sredstvima u proračunu Općine Lobor za 2022. godinu, te sa člankom 72. stavak 1. točka 2. Statuta općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), načelnica općine Lobor dana 20. rujna 2022. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola
s područja Općine Lobor u školskoj godini 2022/2023

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Lobor u školskoj godini 2022/2023 (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u Republici Hrvatskoj, s prebivalištem na području Općine Lobor u školskoj godini 2022/2023.
Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Članak 2.

Temeljem ove odluke, sufinancira se linijski prijevoz u cestovnom prometu i javni prijevoz u željezničkom prometu, na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza i koji se obavlja od adrese u mjestu prebivališta učenika do adrese u mjestu škole (u daljnjem tekstu: prijevoz učenika).

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da je njihovo prebivalište na području Općine Lobor,
– da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske,
– da udaljenost od adrese u mjestu njihova prebivališta do adrese u mjestu škole iznosi 5 i više kilometara,
– da svakodnevno putuju od adrese u mjestu prebivališta do adrese u mjestu škole ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak),

III. SUFINANCIRANJE

Članak 4.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se na sljedeći način:
a) kod javnog linijskog autobusnog prijevoza s određenim iznosom prema određenoj zoni:
– I zona do 10,00 km, sa 82,38 kn/10,93 eura*;
– II zona od 10,01 do 20,00 km, sa 119,00 kn/15,79 eura*;
– III zona od 20,01 do 30,00 km, sa 146,38 kn/19,43 eura*;
– IV zona od 30,01 do 40,00 km, sa 173,88 kn/23,08 eura*;
– V zona od 40,01 do 50,00 km, sa 201,25 kn/26,71 eura*;
– VI zona od 50,01 i više km; sa 237,88 kn/31,57 eura*;
b) kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5% cijene mjesečne učeničke karte;
Ako je u mjesecu broj nastavnih dana deset ili manje, općinske subvencije iz prethodnog stavka se umanjuju za ½.

IV. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 5.

Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika.

Članak 6.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza sukladno ovoj Odluci, obavezan je prilog uz račun koji izdaje prijevoznik svaki mjesec, a izrađuje se na osnovu izdanih propisanih potvrda i /ili popisa.
Popis treba biti usklađen s popisom koji prijevoznik izrađuje za isplatu državne subvencije i treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i razred koji pohađa, adresu prebivališta, relaciju (zonu) s brojem km na kojoj se prevozi, punu cijenu mjesečne karte, iznose subvencija u skladu s člankom 4. ove Odluke, iznos doplate roditelja od ukupne cijene.

Članak 7.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza učenika uređuju Općina i prijevoznik ugovorom.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka objaviti će se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Lobor, a primjenjuje se od 05. rujna 2022. godine.

NAČELNICA
OPĆINE LOBOR
Ljubica Jembrih

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Lobor u školskoj godini 2022-2023