Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene općinske zgrade kulturni centar Lobor

Mjera 07, Podmjera 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Operacija 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna
područja

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Lobor KLASA: 500-01/16-01/02, URBROJ:.2211/05-01-16-03, 20.12.2016. god.), članka 59. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20), općinska načelnica Općine Lobor raspisuje

NATJEČAJ

za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se

financiraju iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog natječaja je povjeravanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području Općine Lobor do nadležne patologije ili sudske medicine ( u daljnjem tekstu: poslovi prijevoza pokojnika).

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštene osobe (mrtvozornika i dr.).

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu:

OPĆINA LOBOR, TRG SVETE ANE 26, 49253 LOBOR

            s naznakom naziva ponuditelja i naznakom “ponuda za prijevoz pokojnika–ne otvaraj”.

Rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2021. godine do 14.00 sati. Do navedenog roka ponude moraju fizički prispjeti naručitelju. Ponude koje nisu podnesene u roku neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuditelju.

Natječaj za prijevoz pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Lobor

NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika 2021

Odluka o izboru najpovoljnije ponude-obdukcija

PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU-Poziv građanima za prijavu šteta nastalih uslijed djelovanja potresa 28. i 29. 12. 2020. godine

    Produžuje se rok za prijavu šteta nastalih uslijed djelovanja potresa 28. i 29.12.

    Prijave se dostavljaju najkasnije do 31.01.2021. godine     

POZIV

Pozivamo građane da prijave štete nastale uslijed djelovanja potresa 28. i 29. 12. 2020. godine.

Prijave možete podnijeti na obrascu koji se nalazi u nastavku poziva

  e-mailom: opcina@lobor.hr ili osobno na novoj lokaciji:

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor,

Društveni dom Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor, I kat.

OBRAZAC-EN-P

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Nastavno na Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

koji je raspisao Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10000 Zagreb, dostavljamo Vam podatak kako sve informacije i obrazac prijave možete pronaći na slijedećem linku:

https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-stambeno-zbrinjavanje-u-2021-godini-sukladno-zakonu-o-stambenom-zbrinjavanju-na-potpomognutim-podrucjima/1334 

Prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutom području (5)

Javni poziv za podnošenje prijave za stambeno zbrinjvanje u 2021 godini (1)

 

OBAVIJEST o preseljenju ureda Općine Lobor na novu lokaciju

                OBAVIJEST

Obavještavamo sve građane i poslovne partnere da je ured 

Načelnice i Jedinstvenog upravnog odjela preseljen na novu lokaciju:

Društveni dom Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor, I kat

radi uređenja zgrade.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti

na broj telefona: 049/430-531, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno na novoj lokaciji.

Želimo Vam sretnu, zdravu, mirnu i uspješnu novu 2021. godinu. 

Poziv građanima za prijavu šteta nastalih uslijed djelovanja potresa 28. i 29. 12. 2020. godine

                                    POZIV

Pozivamo građane da prijave štete nastale uslijed djelovanja potresa 28. i 29. 12. 2020. godine.

Prijave možete podnijeti na obrascu koji se nalazi u nastavku poziva.

Prijave se dostavljaju najkasnije do 08.01.2021. godine  u Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor,

e-mailom: opcina@lobor.hr ili osobno na novoj lokaciji:

Društveni dom Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor, I kat.

OBRAZAC-EN-P

ODLUKA o odobrenju izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

Na temelju članka 47. stavak 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) (u daljnjem tekstu: Uredba), te članka 8. stavak 5. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (KLASA: 007-04/20-01/01, od 17.04.2020. godine), načelnica Općine Lobor donosi

ODLUKU

o odobrenju izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

udrugama za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor

Članak 1.

Odobrava se izmjena članka 1. stavak 3. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (KLASA: 007-04/20-01/01, od 17.04.2020. godine) (u daljnjem tekstu: Ugovor), udrugama kojima su dodijeljena sredstva na temelju Odluke o raspodjeli potpora po natječaju za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2020. godinu iz proračuna Općine Lobor (KLASA: 007-04/20-01/01, URBROJ: 2211/05-03-20-03).

Članak 2.

Članak 1. stavak 3. osnovnog Ugovora sada glasi:

“Razdoblje provedbe projekta je do 15. kolovoza 2021. od datuma stupanja ugovora na snagu.”

Članak 3.

Izmjena Ugovora sa udrugama sklopit će se po dostavi Izvješća koje su u obavezi dostaviti korisnici-udruge, sukladno članku 4. osnovnog Ugovora.

 

ODLUKA o odobrenja izmjena Ugovora