OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO-uredovno vrijeme i dežurstva

 

OBAVIJEST

o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva općine Lobor

Vezano za provedbu lokalnih izbora i izbora za mjesne odbore, a tijekom postupka kandidiranja

 

Tijekom postupka kandidiranja, uredovno i dežurno vrijeme općinskog izbornog povjerenstva općine Lobor je:

 • 21, 22. i 23. travnja 2021. godine od 09:00 do 15:00 sati
 • 24 i 25. travnja 2021. godine od 10:00 do 13:00 sati
 • 26, 27. i 28. travnja 2021. godine od 09:00 do 15:30 sati
 • travnja 2021. godine 09:00 do 16:00 sati

Kontakt podaci Općinskog izbornog povjerenstva su:

OPĆINA LOBOR, Trg svete Ane 26, Lobor

e-mail: oip.lobor@izbori.hr

Predsjednica: Ksenija Kuharić Mikleušević, 098/504 986

Telefon:

 • Stjepan Loparić, mob: 099/234 1318
 • Darko Raškaj, mob: 098/981 5955
 • Natalija Buntak, mob: 095/827 9039

Na navedene kontakte možete nazvati ukoliko imate dodatnih pitanja.

OIP-obavijest dežurstva

WCR-CROATIA RALLY

OBAVIJEST STANOVNIŠTVU

Dionica javne ceste L22016, D29 – Stari Golubovec – Lobor (Ž2128) od Lobora u duljini od 4,46 km bit će zatvorena za promet 10. travnja zbog održavanja testiranja za Croatia Rally. Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 7 do 19 sati, a u iznimnim slučajevima propuštat će se vozila hitnih službi. Obilazni pravac je Lobor – Cebovec – Novi Golubovec i obratno.

Croatia_Rally_obavijest_o_zatvaranju_prometa_10_04

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

Na temelju članka 9. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 34/20) i članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20), Općinsko vijeće Općine Lobor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

 

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Lobor raspisuje natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda u kojem se izlažu prodaji sljedeće nekretnine:

 1. Naselje Lobor:
 2. č.br. 138/5 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Krč, ukupne površine 856 m²,
 3. č.br. 142/1 k.o. PURGA, opisana kao Pašnjak Stari Krč, ukupne površine 755 m²,
 4. č.br. 146/1 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Živci, ukupne površine 237 m²,
 5. č.br. 147/2 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Za gaj, ukupne površine 1.295 m²,
 6. č.br. 148 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Za gaj, ukupne površine 453 m²,
 7. č.br. 168/1 k.o. PURGA, opisana kao Grunt dvorište, ukupne površine 396 m²,
 8. č.br. 169/1 k.o. PURGA, opisana kao Grunt dvorište, ukupne površine 367 m²,
 9. č.br. 455 k.o. PURGA, opisana kao Oranica, ukupne površine 522 m²,
 10. č.br. 456 k.o. PURGA, opisana kao Oranica Viljak, ukupne površine 209 m²,

Namjena nekretnina pod točkom a), b), c), d), e), h), i), je poljoprivredna.

Namjena nekretnina pod točkom f) i g) je građevinska.

 1. Naselje Vojnovec Loborski:
 2. č.br. 2848 k.o. Purga, opisana kao Dvorište grunt, ukupne površine 360 m²,

opisana kao Voćnjak grunt, ukupne površine 403 m²,

Namjena nekretnina pod točkom a) je građevinska.

Članak 2.

Početna cijena nekretnina iz članka 1. točka 1. iznosi:

 • za poljoprivredno zemljište/namjenu:   3,18 kn/m²
 • za građevinsko zemljište/namjenu: 22,32 kn/m²

Početna cijena nekretnina iz članka 1. točka 2. iznosi:

 • za građevinsko zemljište/namjenu: 23,83 kn/m²

Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 10 % početne vrijednosti nekretnine za koju se predaje ponuda, jednokratno.

U javnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe koje imaju interes kupnje nekretnina iz članka 1. ovog natječaja.

Općina Lobor će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu).

Članak 3.

Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu “viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

U slučaju postojanja posjeda treće osobe na nekretninama, kupac je dužan o svom trošku osloboditi nekretninu od stvari i osoba.

Općina Lobor ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru .

Kupac nekretnine na kojoj postoji teret raznih instalacija, u slučaju intervencije ili sličnih radova na instalacijama, dužan je osigurati nesmetan pristup instalacijama ovlaštenim djelatnicima radi izvođenja radova.

Eventualna izmještanja instalacija, priključaka i objekata koja su teret na predmetnim zemljištem, kupac zemljišta izvršiti će o svom trošku u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Članak 4.

Kupac snosi trošak izrade geodetskog elaborata, radi cijepanja, odnosno formiranja čestica, njegove provedbe, te eventualnog usklađenja podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru

Članak 5.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
 2. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
 3. Ponuđenu kupoprodajnu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
 4. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji u skladu sa uvjetima natječaja, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 5. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat).
 6. Dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Lobor IBAN: HR3123600001823600006, model: HR68, poziv na broj: 9016- OIB, jednokratno.

Ukoliko se ne uplati dostati iznos jamčevine, ponuda će se odbaciti kao nevaljala.

Članak 6.

Dan objave javnog natječaja u tjednom ili dnevnom tisku smatra se danom raspisivanja natječaja.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 10 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u Općinu Lobor na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253, s naznakom: “Ponuda na javni natječaj za prodaju nekretnina – NE OTVARAJ”.

Kranji rok za dostavu ponuda je 06.04.2021. godine, bez obzira na način dostave.

Članak 7.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, najpovoljniji ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja podnese ponudu s najvišom ponuđenom cijenom, koja u potpunost odgovara uvjetima ovog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Ponuđači će se obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, objavom na oglasnoj ploči Općine Lobor.

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Troškove solemnizacije/ovjere kupoprodajnog ugovora i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi Kupac.

Članak 8.

Izabrani ponuditelj obvezan je uplatiti ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene, Općina Lobor će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako izabrani ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ne sklopi ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Općine će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, bez prava na kamatu.

Općina Lobor zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava.

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 06. travnja 2021. godine u prostorijama Općine Lobor, s početkom u 15:00 sati.

Članak 10.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 -14:00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu najmanje jedan dan ranije, na broj telefona: 049/430-531 ili mail: opcina@lobor.hr .

P r e d s j e d n i k  vijeća

OPĆINE   L O B O R

Mirko Martinuš, mag.ing.agr.

 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina-27022021

PONUDBENI-LIST

I-Z-J-A-V-A

ODLUKA o izboru najpovoljnijih ponuditelja

Poziv za 26. sjednicu vijeća 20.03.2021.

             P O Z I V

ZA 26. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

 

            Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

26. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,

za dan 20.03.2021. godine (subota) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama

Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

poziv 26. sjednica vijeća 20032021

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor

KLASA: 402-09/21-01/02

URBROJ: 2211/07-21-04

Lobor, 12.03.2021. godine

 Evidencijski broj nabave: E-JN-34

 POZIV NA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA O NABAVI

za provedbu postupka jednostavne nabave

 

 PREDMET NABAVE: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LOBOR

 VRSTA NABAVE: RADOVI

 Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a provodi se temeljem Podmjere 19.2 ”Provedba operacija unutar CLLD strategije” u okviru Mjere 19 ”LEADER – CLLD”, LAG-a ”Zeleni bregi” iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Lobor, ožujak 2021.

1           OPĆI PODACI

1.1.  Podaci o Naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s gospodarskim subjektima

Naručitelj:       Općina Lobor

Adresa:            Trg svete Ane 26, 49253 Lobor

OIB:                08909915246

Telefon:          049/430-531

Telefaks:         049/430-090

Internet adresa: http://www.lobor.hr/

Elektronička pošta: opcina@lobor.hr

Kontakt osoba: Ivanka Martinuš – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

telefon: 049/430-531; mob: 099/2145392

                        e-mail: opcina@lobor.hr

1.2.  Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 305.000,00 kn.

Opis predmeta nabave: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor.

Evidencijski broj nabave: E-JN-34.

 1.3.  Vrsta ugovora o nabavi

Temeljem provedenog postupka nabave sklopit će se ugovor: Ugovor o radovima – Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta na području Općine Lobor.

1.4.  Vrsta postupka nabave

Postupak jednostavne nabave temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), koja je izuzetna od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 12 i 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16)….

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA dječje igralište

prilog 1. Ponudbeni list

GP 7_2019_IZGRADNJA I OPREMANJE DJECJEG IGRALISTA NA PODRUCJU_JAVNA NABAVA

prilog 3. Troškovnik Lobor JAVNA NABAVA-12032021

prilog 4. Ogledni primjerak Izjave o nekažnjavanju

prilog 5. Izjava o jamstvu

prilog 6. Nacrt ugovora

OBAVIJEST o odabiru ponude

NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

NATJEČAJ

za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama

za 2021. godinu iz proračuna Općine Lobor

Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata i programa rada udruga iz proračuna Općine Lobor.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Lobor može ostvariti udruga u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Lobor.

Natječaj za prijavu projekata udruga 2021. godine

OBRAZAC 1.-OPISNI 2021

OBRAZAC 2.-FINANCIJSKI 2021

OBRAZAC 3-IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC 4.-IZJAVA O PARTNERSTVU 2021

OBRAZAC 5.-ŽIVOTOPIS_Europass

OBRAZAC 6.-POPIS PRILOGA

OBRAZAC 7.-IZJAVA o nekažnjavanju

UPUTA ZA PRIJAVITELJE UDRUGE 2021

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA-udruge

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća dana 28.02.2021. godine

P O Z I V

ZA 25. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

            Temeljem članka 61. stavak 1. točka 2., a vezano za članak 50. stavak 3. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13, 11/18 i 06/20) i članka 26., te članka 61. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 46/18) sazivam

25. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,

za dan 27.02.2021. godine (subota) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama

Društvenog doma Lobor, Trg svete Ane 30, Lobor

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine sa programima,
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu,
 4. Izvješće načelnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine,
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Plana proračuna za 2021. sa programima:
 • I. izmjena Plana razvojnih programa,
 • I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lobor u 2021. godini,

–    I. izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Lobor u 2021. godini,

 1. Donošenje Statutarne Odluke o III. izmjeni i dopuni Statuta Općine Lobor,
 2. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Ivančica,
 3. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja sa područja Općine Lobor uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19,
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor,
 • Javni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lobor,
 1. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Lobor,
 2. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu,
 3. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Lobor za 2020. godinu,
 4. Izvješće komunalnog i poljoprivrednog redara za 2020. godinu,
 5. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Lobor tijekom 2020. godine,
 6. Izvješće Zagorskog vodovoda,
 7. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirko Martinuš, mag.ing.agr.

poziv 25. sjednica vijeća

   
   

 

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA za Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lobor

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lobor

 

Pozivaju se sumještani, ukoliko imaju potrebu za promjenom namjene čestica u Prostornom planu Općine Lobor, kojih su vlasnici, da dostave svoje zahtjeve za izmjenu Prostornog plana Općine Lobor.

  Zahtjev za izmjenu Prostornog plana mora najmanje sadržavati:

 • ime i prezime podnositelja zahtjeva/vlasnika,
 • adresa,
 • kontakt mob./tel,
 • katastarska općina, broj čestice za koju se traži promjena namjene čestice,
 • trenutna namjena čestice
 • nova namjena čestice

Zahtjevi se zaprimaju putem e-maila: opcina@lobor.hr .