KLASA:                402-07/20-01/03

URBROJ:             2211/05-03-20-05

Lobor,                  17.06.2020. god.                                               

P O Z I V

za dostavu ponuda

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-JN=2/20.

 a) Naručitelj: OPĆINA LOBOR

b) Sjedište: Lobor, Trg svete Ane 26

c) OIB: 08909915246

d) Telefonski broj, kontakt: 049/430-531, broj telefaksa: 049/430-090,

e-mail: opcina@lobor.hr

 1. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za izvršenje radova na Uređenju parkirališta uz mjesno groblje Lobor-FAZA III-odvodnja.
 2. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, upute za popunjavanje ponude, način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i troškovnika poslova.
 3. Ponuda se zaključno dostavlja u roku od 10 dana, računajući od dana objave ovog poziva na službenim stranicama općine Lobor lobor.hr, odnosno najkasnije do 29.06.2020. godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
 4. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.
 5. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
 6. Ponude se dostavljaju u Općinu Lobor, na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, u zapečaćenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZVRŠENJE RADOVA Uređenje parkirališta uz mjesno groblje Lobor-FAZA III-odvodnja ”.
 7. Nepotpune ponude, te ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom “zakašnjela ponuda”.
 8. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude.
 9. Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, sve podmirene obaveze prema investitoru.
 10. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržava se pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.
 11. Naručitelj zadržava pravo odustati od određenih stavki radova iz troškovnika poslova.
 12. Sve dodatne informacije i uputstva zainteresirani ponuditelji mogu ostvariti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lobor u uredovno vrijeme, na adresi Trg svete Ane 26, Lobor, putem telefona:049 430 531, fax:049 430 090, e-mail: opcina@lobor.hr ili osobno u uredu.

 

Dokumentacija-ODVODNJA groblje Lobor-17062020

Dokumentacija-ODVODNJA groblje Lobor-17062020

TROŠKOVNIK-PARKIRALISTE LOBOR_ODVODNJA-za objavu