KLASA: 400-05/18-01/01
URBROJ: 2211/05-01-18-02
Lobor, 12.02.2018. god.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12,15/15) i članka 49. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik” Krapinsko-Zagorske Županije broj 07/13), Općinsko vijeće Lobor na svojoj 07. sjednici održanoj 12.02.2018. g., usvojilo je slijedeće

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna Općine Lobor za 2017. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Lobor za 2017. godinu ostvaren je u slijedećim iznosima:

PRIHODI I PRIMICI 01.01.-.31.12.2017.

5.760.731,13 kn

RASHODI I IZDACI 01.01.-.31.12.2017.

6.087.370,76 kn

MANJAK PRIHODA 31.12.2017.

– 326.639,63 kn

PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2016. GODINE

+ 87.146,47 kn

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U 2018. GODINI

-239.493,16 kn

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Prihodi proračuna po iznosima i vrstama, te izdaci po namjenama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka proračuna, a su izvršeni, kako slijedi:

Članak 4.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Lobor za 2017. godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” i na službenoj stranici Općine Lobor.

P R E D S J E D N I K

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirko Martinuš, mag.ing.agr.

Prihodi.zip

Rashodi.zip

Rashodi - posebni dio

Izvješće o donacijama