KLASA: 021-05/18-01/10
URBROJ: 2211/05-01-18-01

Lobor, 7. veljače 2018. god.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LOBOR
– svima –

POZIV

Na temelju članka 61. stavka 2. Statuta Općine Lobor („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“ br. 07/13) i članka 23. poslovnika Općinskog vijeća Općine Lobor
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 07/13) sazivam
7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOBOR

Sjednica će se održati 12. veljače 2018. godine (PONEDJELJAK) u prostorijama Društvenog doma u Loboru, Trg Sv. Ane 30 s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonice na području Općine Lobor,
3. Očitovanje na pismo namjere DVD-a Lobor,
4. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu,
5. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Lobor,
6. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna i Programa za 2017. godinu,
7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu,
8. Donošenje Odluke o I. izmjeni Plana proračuna za 2018. godinu,
9. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lobor,
10. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za otklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Lobor,
11. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – materijali po točkama dnevnog reda

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirko Martinuš, mag. ing. agr.