Obavijest za javnost V. Izmjene i dopune PPUO Lobor

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku l. Zakona o prostornom uređenju (‘Narodne novine” broj 153/13), Članku 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske Županije” broj 07/13 i 11/18) i Odluci o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske Županije” broj 38/18) općinska načelnica Općina Lobor kao nositelj izrade objavljuje obavijest za javnost o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lobor.

KLIKNI ZA PREUZIMANJE DOKUMENTA

Rezultati natječaja za dodjelu učeničkih/studentskih stipendija

Na temelju članka 6. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 28/13) i članka 1. Natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija KLASA: 604-02/18-0l/0l, URBROJ: 2211/05-03-18-02 od 19.10.2018. gđa. načelnica usvaja prijedlog rang liste povjerenstva za stipendije kako slijedi u dokumentima koje možete preuzeti na linkovima ispod:

RANG LISTA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

RANG LISTA ZA DODJELU UČENIČKIH STIPENDIJA

Deratizacija na području Općine Lobor

Obavještavaju se mještani Općine Lobor da će se na području Općine Lobor provoditi sustavna deratizacija svih domaćinstava, vodotoka potoka te javnih površina. Deratizacija se provodi u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih i parazitskih bolesti koje se sa štakora i miševa prenosi na ljude i domaće životinje. Akciju deratizacije financira općina Lobor, a provodit će je stručni suradnici Veterinarske stanice Zlatar Bistrica pa se mole mještani za suradnju, kako bi akcija bila što uspješnija.

Obavijest u cijelosti:

Kliknite za preuzimanje punog dokumenta

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 20l8. godinu iz proračuna Općine Lobor

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26115), članka 9. Pravilnika o financiranju udruga građana koje djeluju na području Općine Lobor i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13 i 11/18), Općinska načelnica Općine Lobor dana, 09. studenoga 2018. godine, objavljuje II natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 20l8. godinu iz proračuna Općine Lobor.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 1. Natječaj za udruge
 2. Uputa za prijavitelje udruge
 3. 1. Opisni obrazac
 4. 2. Financijski obrazac
 5. 3. Obrazac – Općina Lobor
 6. 4. Izjava o partnerstvu
 7. 5. Životopis
 8. 6. Popis priloga
 9. 7. Izjava o nekažnjavanju

Odluka o raspodjeli potpora po II. natječaju za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2018. godinu iz proračuna Općine Lobor

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lobor

Na temelju članka 64. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” 80/13., 153/13., 78/15. i 12/18). članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 3/17.) i članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 07/13 i 11/18”) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lobor, načelnica Općine Lobor donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lobor.

Dokument možete preuzeti u cijelosti na sljedećem linku:

Kliknite za preuzimanje punog dokumenta

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Na temelju članka 3., 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije”, broj 28/13), te plana proračuna za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” broj 43/17), načelnica općine Lobor raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih u studentskih stipendija.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 1. Natječaj stipendije
 2. Pravilnik stipendije
 3. Obrazac i zahtjev
 4. Izjava o točnosti podataka
 5. Izjava o prihodima
 6. Izjava o zajedničkom kućanstvu

Natječaj “Potpore poljoprivredi na području Općine Lobor u 2018. godini”

Na temelju članka 9. Pravilnika za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Lobor za 2018. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 00/17”), te članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije”, broj 07/13 i 11/18), opinska načelnica raspisuje natječaj.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 1. Zahtjev za potporu
 2. Pravilnik potpore poljoprivredi 2018.
 3. Popis dokumentacije
 4. Natječaj poljoprivreda
 5. Kriterij bodovanja
 6. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora
 7. Izjava o srdostvu

Obavijest o zatvaranju natječaja

Izvješće potpore poljoprivredi na području Općine Lobor u 2018. godini