Javna rasprava prijedloga 5. izmjena Prostornog plana Općine Lobor

 1. Sažetak za javnost
 2. Prijedlog plana
 3. 1a. Naselja
 4. 1b. Namjena
 5. 1c. Promet
 6. 2a. Elektroničke komunikacije
 7. 2b. Elektroopskrba
 8. 2c. Vodnogospodarski sustav
 9. 2d. Vodoopskrba
 10. 2e. Odvodnja otpadnih voda
 11. 2f. Plinoopskrba
 12. 3a. Uvjeti korištenja u skladu sa zaštitom prirode i kulturne baštine
 13. 3b. Posebne mjere uređenja i zaštite
 14. 3c. Područja posebnih ograničenja u korištenju
 15. 4A. Građevinska područja naselja
 16. 4B. Građevinska područja naselja
 17. 4C. Građevinska područja naselja
 18. 4D. Građevinska područja naselja
 19. 4E. Građevinska područja naselja
 20. 4F. Građevinska područja naselja
 21. 4G. Građevinska područja naselja

Obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Obavijest Korisnicima

Sukladno odredbama čl. 20. st. 4. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 56/13.,64/15., 104/17., 115/18. ), Zagorski vodovod d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga,
objavio je na svojim internetskim stranicama analitička izvješća Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Odjela za zdravstvenu ekologiju, od 18.02.2019. godine i to:

Analitičko izvješće broj: V 00368/19 (83534), Analitičko izvješće broj: V 00367/19 (83533), Analitičko izvješće broj: V 00366/19 (83532), Analitičko izvješće broj: V 00365/19 (83531), Analitičko izvješće broj: V 00364/19 (83530), Analitičko izvješće broj: V 00363/19 (83529), a iz kojih slijedi da su svi uzorci vode za ljudsku potrošnju sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17.).

Dana 18.02.2019. g., Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, obavijestilo je Zagorski vodovod d.o.o. da smatra da se voda sa izvorišta Lobor te voda u mreži može smatrati zdravstveno ispravnom te da Zagorski vodovod d.o.o. može obavijestiti stanovništvo da se ista može koristiti i za piće.

Voda javnog vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o. je zdravstveno ispravna.

U protekla 4 dana isprani su glavni magistralni cjevovodi, sekundarne mreže zahvaćenog područja, te je kontinuirano, već od prvih saznanja za onečišćenje, u sustav upuštana voda iz drugih opskrbih pravaca tako da je u spornom dijelu sustava voda više puta u cijelosti izmijenjena.

Otkrivanje točnog uzroka onečišćenja, kao i relevantnih okolnosti vezano uz počinitelja, u nadležnosti je policije. Zagorski vodovod d.o.o. ne raspolaže rezultatima policijske istrage. Zagorski vodovod d.o.o. zahvaljuje svim građanima koji su pozivima i e-mail porukama iskazali zabrinutost i odazvali se pozivu za dostavom podataka o stanju na terenu, kao i svim korisnicima na strpljenju i razumijevanju zbog ovog iznenadnog onečišćenja.

Isto tako, Zagorski vodovod d.o.o. zahvaljuje i svim javnim službama na brzoj reakciji i profesionalnoj suradnji.

S poštovanjem,

Nadica Mihovilić

Tajnica društva

Godišnji plan natječaja i javnih poziva za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području općine Lobor

Na temelju članka 72. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije “,broj 07/13 i 11/18), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), Općinska načelnica Općine Lobor, donosi godišnji plan natječaja i javnih poziva za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području općine Lobor.

Kliknite za preuzimanje punog dokumenta

Odluka o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade

Na temelju članka 98. i članka 129. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18), članka 48. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 07/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Lobor dinijelo je odluku o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade.

DOKUMENTACIJA

 1. Odluka o komunalnoj naknadi
 2. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 3. Odluka o vrijednosti boda – obrazloženje
 4. Obrazac za savjetovanje o bodu i komunalnoj naknadi – 1
 5. Obrazac za savjetovanje o bodu i komunalnoj naknadi