KLASA: 363-01/18-01/02
URBROJ: 2211/05-03-18-02
Lobor, 25.01.2018. god.

PREDMET: Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lobor

  • Poziv na javno savjetovanje

Općina Lobor otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lobor.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da dostavi svoje komentare, prijedloge i sugestije vezano uz nacrt Odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 25.01.2018. do 30.01.2018. godine.

Sve prijedloge molimo dostaviti na propisanom obrascu koji se nalazi u privitku.

Važna napomena:

Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 30.01.2018. do 12,00 sati dostaviti na adresu elektronske pošte: opcina@lobor.hr

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Poziv na javno savjetovanje

Prilog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Lobor