KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOBOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
Tel: 049 430 531, Tel/Fax: 049 430 090
KLASA: 021-05/15-01/06
URBROJ: 2211/05-01-15-01
Lobor, 23.10.2015. god.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

P O Z I V
ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LOBOR

Temeljem članka 61. točka 2. Statuta Općine Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 07/13) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Lobor (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 07/13) sazivam

13. sjednicu Općinskog vijeća Lobor,
za dan 30.10.2015. godine (PETAK) u 19:00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Društvenog doma u Loboru

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Ostavka na dužnost člana vijeća Ivan Horvat,
  2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Izvješće o izvršenju proračuna za 01.01.-30.09.2015. godinu,
  4. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Lobor,
  5. Izmjene i dopune Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
  6. Prijedlog odluke o imenovanju mrtvozornika na području općine Lobor,
  7. Razno, slobodna riječ, pitanja i prijedlozi.

Prilog: – Materijali po točkama dnevnog reda.

Za točnost otpravka: Ivanka Martinuš, dipl.ing.

PREDSJEDNIK : Mladen Mikac